Direkt till innehållet

Verktyg och metoder

Här hittar du förslag på verktyg, mallar och rutiner som du kan använda i arbetet med patient, brukar och närstående medverkan.

 

Delaktighetstrappan

Delaktighetstrappan (framtagen av Sveriges kommuner och regioner) hjälper oss att välja kommunikationssätt efter ämnets komplexitet och de effekter vi vill nå med medverkan tillsammans med målgrupp. Det är viktigt att vara tydlig gentemot de medverkande om vilken form av delaktighet de kan förvänta sig. Trappan ska ge en bild av olika nivåer av delaktighet i beslutsprocesser.

 

Målgruppsanalys

 Innan vi börjar samla in tankar och synpunkter från målgruppen behöver vi stanna upp och göra en inventering. Vilka berörs eller intresseras av frågan och vilka är vanligtvis mindre aktiva när det gäller att påverka och medverka , annars riskerar vi att öka vissa gruppers möjligheter till påverkan och minska andras. Målgruppsanalysen (framtagen av Sveriges kommuner och regioner) hjälper oss att nå och välja målgrupp som berörs högt av den aktuella frågan. Vill vi få till en medverkan med de personer vi är till för , behöver vi leta och finna målgruppen på flera olika arenor och inte endast de som är de vi traditionellt använder eller har använt

 

Arbetssätt - Checklista

Checklistan ska ses som en mall att använda och utgå ifrån. Syftet är att skapa goda förutsättningar för exempelvis processledare/handläggare/projektledare i planeringen inför en god medverkan med dem vi är till för.

Arbetssätt - Mall för uppdragsbeskrivning

En beskrivning om uppdrag bör upprättas mellan uppdragsgivare och patient/brukare/närstående för att tydliggöra medverkandes uppdrag. Mallen för Uppdragsbeskrivning ska fungera som ett stöd. Den är framtagen utifrån mall för överenskommelse för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Arbetssätt - Överenskommelse

Då uppdraget formulerats undertecknas en överenskommelse mellan ansvarig för uppdraget och patient/brukare/närstående där omfattning och ersättning klargörs. Parterna får varsitt exemplar.

 

Senast ändrad: