Direkt till innehållet

Verktyg och metoder

Här hittar du förslag på verktyg, mallar och rutiner som kan användas i arbetet med patient-, brukar- och närståendemedverkan.

Film med tillhörande diskussionsunderlag

Filmen nedan kan användas inför uppstart av ett utvecklingsarbete, till exempel på en APT eller på utvecklingsdagar. Till filmen finns också medföljande diskussionsfrågor. (Powerpoint)

(Vill du ha en textad version av filmen trycker du på T i menyfältet i filmen.)

Delaktighetstrappan

Delaktighetstrappan (framtagen av Sveriges kommuner och regioner) hjälper till att välja kommunikationssätt efter ämnets komplexitet och de effekter som vill uppnås med medverkan tillsammans med målgrupp. Det är viktigt att vara tydlig gentemot de medverkande om vilken form av delaktighet de kan förvänta sig. Trappan ska ge en bild av olika nivåer av delaktighet i beslutsprocesser.

Målgruppsanalys

Innan tankar och synpunkter samlas från målgruppen behöver en inventering göras. Vilka berörs eller intresseras av frågan och vilka är vanligtvis mindre aktiva när det gäller att påverka och medverka? Om dessa frågor inte besvaras finns det risk att vissa gruppers möjligheter till påverkan ökar och andras minskar. Målgruppsanalysen (framtagen av Sveriges kommuner och regioner) hjälper till att välja målgrupp som berörs högt av den aktuella frågan. För att få till en medverkan med de personer som berörs, behöver olika arenor undersökas och inte endast de som traditionellt används.

Arbetssätt - Checklista

Checklistan ska ses som en mall att utgå ifrån. Syftet är att skapa goda förutsättningar för exempelvis processledare/handläggare/projektledare i planeringen inför en god medverkan med dem vården är till för.

Arbetssätt - Mall för uppdragsbeskrivning

En beskrivning om uppdrag bör upprättas mellan uppdragsgivare och patient/brukare/närstående för att tydliggöra medverkandes uppdrag. Mallen för uppdragsbeskrivning ska fungera som ett stöd. Den är framtagen utifrån mall för överenskommelse för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Arbetssätt - Överenskommelse

Då uppdraget formulerats undertecknas en överenskommelse mellan ansvarig för uppdraget och patient/brukare/närstående där omfattning och ersättning klargörs. Parterna får varsitt exemplar.Senast ändrad: