Direkt till innehållet

Levnadsvanor

Hälsorelaterade levnadsvanor bedöms ha betydelse för nio av de tio vanligaste sjukdomstillstånd som leder till för tidlig död: Den som inte röker, äter hälsosamt, är fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har dessa ohälsosamma levnadsvanor.

 

Styrande dokument

Nationella riktlinjer för levnadsvanor

Terapirekommendationer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Vårdrutin Sjukdomsförebyggande arbete / levnadsvanor 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller åtgärder för att stödja förändring av tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Åtgärderna gäller barn, unga och vuxna, inför operation, vid graviditet, vid amning, när man är förälder samt vid ett antal tillstånd eller situationer där det föreligger särskild risk som biomedicinska förändringar, sjukdomar, funktionsnedsättningar och social sårbarhet.

De nationella riktlinjerna utgör tillsammans med regionala terapirekommendationer och vårdrutinen grunden för arbetet med levnadsvanor.

Övrigt

Du kan läsa mer om det nationella programområdet Levnadsvanor på webbsidan som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram om kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Mer om arbetet med Levnadsvanor inom Region Halland hittar du under Behandlingsstöd, Hälsofrämjande arbete.

Senast ändrad: