Direkt till innehållet

Levnadsvanor

Det nationella programområdet för levnadsvanor leder kunskapsstyrningen inom sitt område, och fokuserar arbetet på de fyra levnadsvanor som Socialstyrelsen prioriterar inom ramen för Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor: Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet samt ohälsosamma matvanor.

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

Den regionala rutinen för sjukdomsförebyggande arbete/levnadsvanor hittar du längst ner på sidan.

Stödjande dokument

Nationella stödjande dokument

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – stöd för styrning och ledning innehåller rekommendationer om åtgärder för att förebygga och behandla sjukdom genom att stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och professioner inom området.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer och ger vägledning om hur hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanor kan ske i det dagliga arbetet.

Levnadsvanor | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

Regionala stödjande dokument

Terapirekommendationer Halland skrivs och revideras av terapigrupperna, bestående av allmänläkare, fysioterapeut, dietist och sjuksköterskor samt andra relevanta yrkesgrupper.

Terapirekommendationer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Prioriterade förbättringsområden och insatser

Enhetlig dokumentation

Samarbete mellan Socialstyrelsen och nationell arbetsgrupp för strukturerad vårdinformation med målet att mer enhetlig dokumentation av levnadsvanor i patientjournalen.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Levnadsvanor

Målet är att det ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad och sammanhållen process.

Övrigt

Du kan läsa mer om det nationella programområdet Levnadsvanor på webbsidan som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram om kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Information om det regionala arbetet hittar du på undersidan Arbetet med levnadsvanor i Region Halland.

Sjukdomsförebyggande arbete/levnadsvanor
Titel: Sjukdomsförebyggande arbete/levnadsvanor
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-28
Huvudförfattare: Johansson Susanne L RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare

Senast ändrad: