Direkt till innehållet

Levnadsvanor

Det nationella programområdet (NPO) Levnadsvanor leder kunskapsstyrningen inom sitt område. Du kan läsa om programområdets uppdrag och insatsområden på webbsidan Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. 

Staten och SKR har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp(vårdförlopp) inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård som är baserad på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården. 

Utifrån den nationella strukturen arbetar Region Halland enligt den lokala kunskapsstyrningsmodellen. För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt processen för ordnat införande. Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida. 

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

Den regionala rutinen för sjukdomsförebyggande arbete/levnadsvanor hittar du längst ner på sidan.

Stödjande dokument

Nationella stödjande dokument

Socialstyrelsens nationella riktlinjer innehåller rekommendationer om åtgärder för att förebygga och behandla sjukdom genom att stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och professioner inom området.

Det nationella vårdprogrammet utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer och ger vägledning om hur hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanor kan ske i det dagliga arbetet.

Den generiska modellen för levnadsvanor är en vägledning för hur kunskap om levnadsvanor kan integreras vid framtagande av vårdförlopp och andra kunskapsstöd.

Regionala stödjande dokument

Terapirekommendationer Halland skrivs och revideras av ansvarig tvärprofessionell terapigrupp. Här finns information om gruppens sammansättning, Terapirekommendationer Halland (regionhalland.se).

 

Arbetet med levnadsvanor i Region Halland

Information om det regionala arbetet hittar du på undersidan Arbetet med levnadsvanor i Region Halland.

Regional rutin för sjukdomsförebyggande arbete/levnadsvanor

Senast ändrad: