Direkt till innehållet

Levnadsvanor

Det nationella programområdet för levnadsvanor leder kunskapsstyrningen inom sitt område, och fokuserar arbetet på de fyra levnadsvanor som Socialstyrelsen prioriterar inom ramen för Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor: Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet samt ohälsosamma matvanor.

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

Terapirekommendationer Halland skrivs och revideras av terapigrupperna, bestående av allmänläkare, fysioterapeut, dietist och sjuksköterskor samt andra relevanta yrkesgrupper.

Terapirekommendationer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

[styrdadokument tags="#05EE6589-269E-4C09-8019-D9CF823333E7"]

Stödjande dokument

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ger rekommendationer om åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Prioriterade förbättringsområden och insatser

  • Nationellt vårdprogram för levnadsvanor

Ett nationellt övergripande och kvalitetssäkrat vårdprogram ska ge förutsättningar att bidra till jämlik vård, och ska också fungera som vägledning för övriga NPO och vårdförlopp i deras arbete att integrera levnadsvanor i vårdprocesser.

  • Nationellt vårdprogram inför operation gällande alkohol och tobak

Målet är likvärdig rådgivning och rekommendationer kring rök- och alkoholfri operation.

  • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Levnadsvanor

Målet är att det ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad och sammanhållen process.

Övrigt

Du kan läsa mer om det nationella programområdet Levnadsvanor på webbsidan som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram om kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Mer om arbetet med Levnadsvanor inom Region Halland hittar du under Behandlingsstöd, Hälsofrämjande arbete.

Senast ändrad: