Direkt till innehållet

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Det nationella programområdet (NPO) Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin leder kunskapsstyrningen inom sitt område. Du kan läsa om programområdets uppdrag och insatsområden på webbsidan Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Utifrån den nationella styrningen arbetar Region Halland enligt en lokal kunskapsstyrningsprocess. 

Scrolla ner och klicka på respektive flik i vänsterspalten för att läsa mer om de olika områden.

Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete - för klinisk verksamhet

 Den generiska modellen är tänkt att vara ett stöd i de kliniska verksamheterna då den tydligt beskriver och ger förslag på vad som bör ingå i de olika delarna av rehabiliterings och sjukskrivningsprocessen.

Vad menas med en generisk modell och hur kan den användas?

Den generiska modellen beskriver på ett övergripande och allmängiltigt sätt hur rehabilitering och försäkringsmedicin kan integreras i den kliniska verksamheten. Modellen utgör ett stöd vid framtagande och implementering av nya vårdförlopp samt andra kunskapsstöd.

Modellen riktar sig till såväl ledning som till medarbetare för att stödja arbetet inom rehabilitering och försäkringsmedicin. Modellen stödjer arbetet så att rehabilitering integreras i vårdförlopp för att skapa en personcentrerad, teambaserad vård och behandling. Syftet är att rehabilitering och försäkringsmedicinskt arbete integreras i patientens vård och inte bli en fristående del.

En rehabiliteringsprocess har en början och ett slut över en viss tidsperiod. Vid kroniska tillstånd kan behov av rehabilitering vara återkommande. Den kan även sträcka sig över olika vårdnivåer och huvudmän. Starten av processen inleds när det finns misstanke om att ett rehabiliteringsbehov föreligger.

 

Bild 1. Schematiserad bild av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessens olika delar.

 

Den generiska modellen för rehabilitering omfattar patienter med behov av rehabilitering. Rehabiliteringen skall integreras i ett så tidigt skede som möjligt i patientens vårdprocess och inte ses som en efterföljande, helt parallell eller separat process.

Modellen bygger på Socialstyrelsen definition av rehabilitering och basen är:

  • Tidig bedömning av rehabiliteringsbehov
  • Tidig försäkringsmedicinsk bedömning, vid behov
  • Personcentrerat förhållningssätt
  • Rehabiliteringsplan med mål, åtgärder och uppföljning
  • Teambaserat arbetssätt
  • Samordning av rehabiliteringsåtgärder

Målet med den generiska modellen för rehabilitering är:

  • Rehabiliteringen är personcentrerad och samordnad
  • Patienten får sitt rehabiliteringsbehov bedömt tidigt i vårdprocessen
  • En individuell rehabiliteringsplan upprättas och följs upp för de patienter som bedöms ha ett rehabiliteringsbehov
  • Rehabiliteringen är en integrerad del i patientens vård och behandling
  • Bedömning av sjukskrivningsbehov på grund av nedsatt arbetsförmåga till arbete/sysselsättning ingår som en del i vård och behandling när det är relevant

För mer information, modellen i sin helhet samt tillgång till webbinarium, se SKRs webbplats:

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

Bildspel om den generiska modellen

För att stödja arbetet kring den generiska modellen i Region Halland och underlätta presentationen i de berörda verksamheterna kan följande bildspel användas: Bildspel - Sammanfattning av Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete för klinisk verksamhetSenast ändrad: