Direkt till innehållet

Tandvård

Sidan är under uppbyggnad

Regionala processer Tandvård, Karies och Parodontit förväntas under hösten 2020.

 

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Nationell riktlinje vuxentandvård

Tandvårdens läkemedel 2020-2021

Läkemedelsverkets rekommendationer antibiotikabehandling

Läkemedelsverkets rekommendationer antibiotikaprofylax

Samverkansavtal

Samverkansavtal Halland och VGR 2020

Priser vid utomlänstandvård LKG 2020

Priser vid utomlänstandvård THS 2020

 

Information tandvårdsstöd

Information om reglerna för tandvård kan lämnas av tandvårdsenheten, Region Halland.

Telefonnummer: 010 476 1916

Telefontid kl. 8.30 – kl. 11.00

Postadress: Tandvård, Regionkontoret, Box 517, 302 38 Halmstad

 

Tandvårdsstöd gäller för alla som är 24 år eller äldre. För barn och unga vuxna som är yngre än så är tandvården helt gratis.

Tandvårdsstödet har två delar. Den ena delen är ett allmänt tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård. Den andra delen är ett högkostnadsskydd för mer omfattande behandlingar.

Allmänt tandvårdsbidrag

Ett allmänt tandvårdsbidrag, en "tandvårdscheck", till alla som är 23 år och äldre. Bidraget kan sparas och utnyttjas under två år.

 • Är patienten 24-29 år eller över 65 år är bidraget 600 kr per år.
 • Är patienten 30-64 år är bidraget 300 kr per år.

Högkostnadsskydd

 • I tandvårdsstödet finns också ett högkostnadsskydd som innebär att patienten inte behöver betala hela kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till tandläkaren.
 • Patienten som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få ett särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring.

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för patienter som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras.

 • Vid behandlingar för 3000 - 15000 kronor ersätts 50 procent av kostnaden.
 • Vid behandlingar för mer än 15000 kronor ersätts till 85 procent.

Abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård, eller Frisktandvård som det också kallas, innebär att patienten kan sluta ett avtal om en fast årlig avgift för din tandvård.

 

Relaterade länkar:

Tandvårdsstöd - för invånare

Tandvårdsstöd - för vårdpersonal

Vårdgaranti för tandvård och oralkirurgi

SOS Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

SOS Läkarintyg vid särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder

Asyltandvård som inte kan anstå - klicka här för att läsa om hälso- och sjukvård för asylsökande

 

Tandvårdstaxa

Allmäntandvårdstaxa 2020

Specialisttandvårdstaxa 2020

Allmäntandvårdstaxa 2019

Specialisttandvårdstaxa 2019

 

Tandvård för barn och unga vuxna

Region Halland ansvarar för att alla barn och ungdomar erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det år de fyller 23.

I Halland kan man från och med det år man fyller 3 välja tandläkare, Folktandvården eller en privat tandläkare. Region Halland informerar 3-åringarna samt nyinflyttade barn och ungdomar om möjligheten att fritt välja tandläkare. Föräldrar eller barn/ungdomar kan själva ta kontakt med en tandläkare för tidbokning.

Man kan när man så önskar byta tandläkare, men det är en fördel att ha samma tandläkare under en längre tid. Om man inte själv väljer tandläkare kallas man till Folktandvården eller de kliniker som regionen har avtal med.

Barnen/ungdomarna har rätt till samma specialisttandvård oavsett vilken tandläkare de väljer.

För barn och ungdomar är all tandvård som görs utifrån ett vårdbehov avgiftsfri. För behandlingar som utförs när inte ett klart tandvårdsbehov finns till exempel av estetiska skäl, betalar patienten själv.

I Region Hallands befolkningsansvar ingår att erbjuda barn och ungdomar förebyggande tandvård så kallat områdesansvar. Detta sker bland annat genom kontakter med barnhälsovårdscentraler, förskolor och skolor. Eventuella behandlingsbehov före 3 års ålder ska åtgärdas.

 

För barn- och ungdomsriktlinjer klicka här.

 

Särskilda tandvårdsstödet

Nödvändig tandvård

För att ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska man ha ett stort behov av personlig omsorg vilket mer konkret innebär att man ska behöva tillsyn tre gånger dagligen och tillsyn på natten eller larm. Det gäller också om man har ett beslut om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Intyg behövs

För att få rätt till uppsökande och nödvändig tandvård måste man först få ett intyg. Man behöver inte själv skriva någon ansökan utan det hjälper kommunen till med. Flertalet intyg utfärdas av kommunernas omsorgspersonal men även personal inom sjukvården, hemtjänsten och psykiatrin kan bedöma omsorgsbehovet och skicka in en ansökan till Region Halland.

Munhälsobedömning

Om man har ett stort behov av personlig omsorg eller ett LSS beslut får man samtidigt med intyget ett erbjudande om att få munnen och tänderna undersökta. Man behöver inte ta sig till en tandläkarmottagning utan blir undersökt där man bor. Munhälsobedömningen utförs av den tandläkare eller tandhygienist som Region Halland har avtal med och kostar ingenting.

Nödvändig tandvård

Vad som är nödvändig tandvård avgörs bland annat av vilken nytta man har av behandlingen. I nödvändig tandvård ingår undersökning, förebyggande åtgärder, behandling av infektioner och lagningar. Vid mer omfattande behandling ska tandläkaren i förväg skicka in ett underlag till Region Halland som får bedöma om behandlingen är godkänd. Man har själv rätt att välja vilken tandläkare eller tandhygienist man vill gå till.

Det är samma pris för tandvården som i den vanliga sjukvården. Ett besök hos tandhygienist kostar 100 kronor, hos privat- eller tandläkare i Folktandvården 200 kronor och hos specialisttandläkare 300 kronor. Avgiften räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. När man betalat 1150 kronor utfärdas frikort som innebär att man inte behöver betala mer under resten av tolvmånaders perioden.

Definition munhälsobedömning och nödvändig tandvård

Förhandsbedömning

Nödvändig tandvård och hemtandvård

Ansökan - Intyg om nödvändig tandvård

Rutin uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

 

Långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Denna del av tandvårdsstödet riktar sig till personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, eller som på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå tandvårdsbehandling eller har orofaciala symtom

Enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338) omfattas följande sjukdomar och funktionsnedsättningar:

 1. Svår psykisk funktionsnedsättning
 2. Parkinsons sjukdom
 3. Multipel skleros - MS
 4. Cerebral pares
 5. Reumatoid artrit
 6. Systemisk lupus erythematosus SLE
 7. Sklerodermi
 8. Amyotrofisk lateralskleros - ALS
 9. Orofacial funktionsnedsättning
 10. Symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
 11. Sällsynt diagnos med orofaciala symtom

Förutom diagnos skall läkare styrka att det också finns en svår till fullständig funktionsnedsättning. Det är bara det av Socialstyrelsen fastställda läkarintyget som godkänns.

Läkarintyget ska skickas till: Tandvård, Regionkontoret, Box 517, 302 38 Halmstad

Patienten får ett blått kort hemskickat som ska visas upp vid tandvårdsbesök. Det är först när patienten har fått sitt blå kort som tandvården kan fås till hälso- och sjukvårdsavgift. Tandvård som omfattas är bastandvård samt avtagbar protetik. Kronor, broar och implantat debiteras enlig tandvårdstaxan.

Läkarintyg

Funktionsnedsättningen måste alltid bedömas, förutom för ”Amyotrofisk lateralskleros – ALS”, där det räcker med ett läkarintyg som bekräftar diagnosen.

Varaktighet

Korten ska förnyas vart femte år.

Identifikationshandling – “F-kort”

 • Läkarintyget utfärdas av legitimerad läkare på av Socialstyrelsen fastställd blankett.
 • Läkarintyget skickas direkt av läkaren, skickas via patienten eller av tandvården till tandvårdsenheten, Region Halland.
 • Tandvårdsenheten utfärdar ett ”F – kort”, som är ljusblått, till personer med ”Stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning”
 • Den berättigade erhåller informationsbrev med vidhängande ”F – kort”
 • F- kortet visas upp för tandläkare vid behandlingsstart
 • F – kortet är en värdehandlingF 9 Orofacial funktionsnedsättning
 • Personer som ingår i denna grupp kan ha följande funktionshinder:

 

Förtydligande av F – grupper

F9 Orofacial funktionsnedsättning

Personer som ingår i denna grupp kan ha följande funktionshinder:

 • Kraftig inskränkt gapförmåga <=30 mm (Helkimos index)
 • Kvarstående facialispares med påverkan på oral motorik och sensorik, oavsett orsak.
 • Fibrotiserad orofacial vävnad som vid t ex brännskador
 • Förlust av delar av mandibeln eller maxillan efter behandling av orofaciala tumörer
 • Medfödda defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar
 • Förvärvade defekter i ansikte/käkområdet efter t ex trauma

F11 Sällsynta hälsotillstånd

Sällsynta hälsotillstånd finns kartlagda på Socialstyrelsens hemsida. Det är en ”levande lista” eftersom kriteriet för en sällsynt diagnos är 1 fall på 10 000 individer, om det diagnosticeras 2 fall på 10 000 faller diagnosen ur registret.  Fler diagnoser kommer att tillkomma. Utfärdat läkarintyg gäller i 5 år.

F11 delas i två grupper:

Sällsynta diagnoser utan orofaciala symtom där patienten bedöms ha en svår till fullständig funktionsnedsättning som leder till

 • stora svårigheter att sköta sin munhygien eller
 • genomgå tandvårdsbehandling.

Sällsynta diagnoser med orafaciala symtom

Med orofaciala symptom avses tal-, ät-, sväljsvårigheter eller nedsatt salivkontroll. Tillstånd som t.ex. muntorrhet, förhöjd risk för karies, tandlossning, ätsvårigheter på grund av trasiga tänder eller tandluckor räknas inte som orofaciala symptom.

Regler för behandling utan förhandsbedömning:

 • Ersättning för utförd tandvård sker enligt Folktandvårdens taxa
 • Det är endast bastandvård samt avtagbar protetik som omfattas.
 • All protetisk vård betalas enligt tandvårdstaxan
 • Behandling som överstiger 20 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Kostnaden för helprotes i bägge käkarna (åtgärd 827 och 828) behöver inte förhandsbedömas trots att totalkostnaden överstiger 20 000 kronor.

För mer information klicka här:

Sällsynta hälsotillstånd

Långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

 

Tandvård som led i en sjukdomsbehandling

Tandvård kan vara en nödvändig del av en medicinsk behandling. För att man ska få tandvård som en del av en sjukdomsbehandling måste tandvården ha ett tydligt samband med den sjukdom man har och tandhälsan ska vara viktig för den medicinska behandlingen ska lyckas.

Läkaren skriver en remiss till tandvården med begäran om vilken utredning och behandling som behövs. Tandläkaren skickar in ett underlag till regionen som bedömer om tandvården ingår i sjukdomsbehandlingen.

Det är samma pris för tandvården som i den vanliga sjukvården. Ett besök hos tandhygienist kostar 100 kronor, hos privat- eller tandläkare i Folktandvården 200 kronor och hos specialisttandläkare 300 kronor. Avgiften räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. När man betalat 1150 kronor utfärdas frikort som innebär att man inte behöver betala mer under resten av tolvmånaders perioden.

Vem har rätt till tandvård som led i en sjukdomsbehandling?

Till de sjukdomar, tillstånd och besvär som ger rätt till tandvård som en del i en sjukdomsbehandling hör:

 • Medfödda missbildningar i käkområdet eller ansiktet

  Om man har en medfödd missbildning till exempel i gommen eller att alla tänder inte har bildats får man den tandvård som behövs för att åtgärda missbildningen.

 • Skador i ansiktet eller käken som beror på en sjukdom

  Vid sjukdomar som till exempel tumörer eller cystor som har orsakat en skada i käken får man den tandvård som behövs för att åtgärda skadan.

 • Om man skadar tänderna under ett epileptiskt anfall

  Om man skadar sig under ett epileptiskt anfall får man den tandvård som behövs för att återställa tänderna som de var innan anfallet.

 • Behandlingar där det är viktigt att man inte har några infektioner

  Vid vissa behandlingar är det viktigt att man är helt fri från infektioner. Det kan gälla vid hjärtoperationer, organtransplantationer eller vid behandling med höga doser av cytostatika.

 • Förändringar i munnens slemhinna som beror på sjukdom

  Om man får sår, blåsor eller andra besvär i slemhinnorna i munnen och det beror på någon sjukdom som tillexempel hiv eller en blodsjukdom får man den slemhinnebehandling som behövs för att bli hjälpt mot besvären.

 • Om det finns misstanke om ett samband mellan tandhälsan och patientens grundsjukdom

  Om en läkare misstänker att en infektion i munnen påverkar patientens grundsjukdom har man rätt till en undersökning och utredning. Om det behövs någon tandbehandling betalas den som i den vanliga tandvården.

 • Om man får strålbehandling mot öron-, näs-, mun- och halsregionen

  Om man ska få strålbehandling mot ansikte och halsregionen är det viktigt att man inte har någon infektion. Man får då undersökning och den tandbehandling som behövs för att bli infektionsfri.

 • Svåra och långvariga smärtor i ansikts- eller käkregionen

  Om man under lång tid haft svåra smärtor i ansiktet eller runt käken och gått för utredning på smärtklinik, neurolog eller hos öron-, näs-, halsläkare så kan man få hjälp med en bettfysiologisk utredning. I utredningen kan det ingå att man provar behandling med en bettskena.

 • Allvarlig sömnapné

  Om man har så många och långa andningsuppehåll under sömnen att de påverka hälsan kan man få en särskild tandskena som minskar andningsuppehållen.

 • Extrem tandvårdsrädsla

  Om man har en extrem tandvårdsrädsla kan man ha rätt till behandling av psykolog för att bli av med sin tandvårdsrädsla. Man kan då få viss tandbehandling under den tid som psykologbehandlingen pågår.

 • Allergisk reaktion eller överkänslighet mot tandfyllningsmaterial

  Om man är överkänslig mot ett material eller får en allergisk reaktion mor ett tandfyllningsmaterial kan man ha rätt att byta ut materialet i de fyllningar och kronor man har i anslutning till det område där man fåt reaktionen.

 • Byte av tandfyllningar på grund av långvariga besvär

  Om man har utretts inom sjukvården för besvär under en lång tid så kan man få byta sina tandfyllningar om behandlande läkare kommer fram till att tandfyllningarna bör bytas för att se om det kan hjälpa.

 • Bettrehabilitering på grund av frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofagal refluxsjukdom av medicinskt rehabiliterad patient

  Här avses bettrehablitering av patient som fått erosionsskador efter genomgången refluxsjukdom eller ätstörningssjukdom. Patienten ska, av läkare, bedömas vara medicinskt rehabliterad innan bettrehahablitering påbörjas. Läkarintyg krävs.

 

För S1-S15, tandvård som led i en sjukdomsbehandling klicka här.

 

 

 

 

Övrigt

Oralkirurgiska åtgärder

Manual för att ladda ner ett HCC till ett SITHS-kort

Senast ändrad: