Direkt till innehållet

Tandvård

Det nationella programområdet (NPO) Tandvård leder kunskapsstyrningen inom sitt område. Du kan läsa om programområdets  uppdrag och insatsområden på webbsidan Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. 

 Staten och SKR har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp(vårdförlopp) inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård som är baserad på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården. 

 Utifrån den nationella strukturen arbetar Region Halland enligt den lokala kunskapsstyrningsmodellen. För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt processen för ordnat införande. Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida. 

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Nationell riktlinje vuxentandvård

Tandvårdens läkemedel 2022-2023

Läkemedelsverkets rekommendationer antibiotikabehandling

Läkemedelsverkets rekommendationer antibiotikaprofylax

Läkemedelsverkets tillägg till behandlingsrekommendation antibiotikaprofylax

 

Regionala styrande dokument

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

Regionala processbeskrivningar

De regionala processbeskrivningarna hittar du längst ner på sidan.

 

Regionala vårdriktlinjer

Tandvårdens regionala vårdriktlinjer hittar du här.

Uppdragsbeskrivningar

Uppdragsbeskrivning barn och unga vuxna

Uppdragsbeskrivning Folktandvården Halland

Uppdragsbeskrivning Specialisttandvården Halland

Samverkansdokument mellan allmäntandvård och specialisttandvård

Vårdsamverkan mellan allmäntandvård (ATV) och specialisttandvård (STV) inom tandvården i Region Halland

Samverkansavtal

Västra Sjukvårdsregionen

Överenskommelse om utomlänsvård inom tandvård 2023

Prisbilaga 12a Utomlänstandvård 2023

Prisbilaga 12b Utomlänstandvård 2023

Södra Sjukvårdsregionen

Samverkansavtal - Södra Sjukvårdsregionen, specialisttandvård

Samverkansavtal - Södra sjukvårdsregionen, Specialisttandvård remissrätt

 

Information tandvårdsstöd

Information om reglerna för tandvård kan lämnas av tandvårdsenheten, Region Halland.

Telefonnummer: 010 476 1916

Telefontid: Måndag, tisdag, onsdag 08:30-09:30, 10:00-11:00

Postadress: Tandvård, Regionkontoret, Box 517, 301 80 Halmstad

 

Tandvård för barn och unga vuxna

Region Halland ansvarar för att alla barn och unga vuxna erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det år de fyller 23.

I Halland kan man från och med det år man fyller 3 välja tandläkare, Folktandvården eller en privat tandläkare. Region Halland informerar 3-åringarna samt nyinflyttade barn och unga vuxna om möjligheten att fritt välja tandläkare. Föräldrar eller barn/unga vuxna kan själva ta kontakt med en tandläkare för tidbokning.

Man kan när man så önskar byta tandläkare, men det är en fördel att ha samma tandläkare under en längre tid. Om man inte själv väljer tandläkare kallas man till Folktandvården eller de kliniker som regionen har avtal med.

Barnen/unga vuxna har rätt till samma specialisttandvård oavsett vilken tandläkare de väljer.

För barn och unga vuxna är all tandvård som görs utifrån ett vårdbehov avgiftsfri. För behandlingar som utförs när inte ett klart tandvårdsbehov finns till exempel av estetiska skäl, betalar patienten själv.

I Region Hallands befolkningsansvar ingår att erbjuda barn och unga vuxna förebyggande tandvård så kallat områdesansvar. Detta sker bland annat genom kontakter med barnhälsovårdscentraler, förskolor och skolor. Eventuella behandlingsbehov före 3 års ålder ska åtgärdas.

För barn- och ungdomsriktlinjer och informationsmaterial klicka här.

 

Tandvård för vuxna

Tandvårdsstöd gäller för alla som är 24 år eller äldre. För barn och unga vuxna som är yngre än så är tandvården helt gratis.

Tandvårdsstödet har två delar. Den ena delen är ett allmänt tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård. Den andra delen är ett högkostnadsskydd för mer omfattande behandlingar.

Allmänt tandvårdsbidrag

Ett allmänt tandvårdsbidrag, en "tandvårdscheck", till alla som är 24 år och äldre. Bidraget kan sparas och utnyttjas under två år.

 • Är patienten 24-29 år eller över 65 år är bidraget 600 kr per år.
 • Är patienten 30-64 år är bidraget 300 kr per år.

 

Högkostnadsskydd

I tandvårdsstödet finns också ett högkostnadsskydd som innebär att patienten inte behöver betala hela kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till tandläkaren.’

Vid behandlingar för 3.000 - 15.000 kronor ersätts 50 procent av kostnaden.

 

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för patienter som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras.

Patienten som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få ett särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring.

SOS Läkarintyg vid särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder

 

Abonnemangstandvård (Frisktandvård)

Abonnemangstandvård, eller Frisktandvård som det också kallas, innebär att patienten kan sluta ett avtal om en fast årlig avgift för sin tandvård.

 

Relaterade länkar:

Tandvårdsstöd - för invånare

Tandvårdsstöd - för vårdpersonal

Vårdgaranti för tandvård och oralkirurgi

 

Tandvårdstaxa

Allmäntandvårdstaxa 2023

Specialisttandvårdstaxa 2023

Förändringar gällande avgifter inom det Särskilda tandvårdsstödet från 1 maj 2023

Regelverk för sent om- och avbokade besök och uteblivna besök från 1 maj 2023:

 • Tidsgräns för när sen om- och avbokning kan göras utan avgift ändras från varierande 0 - 12 timmar

till 24 timmar i hela Region Halland. Om besök om/avbokas senare än 24 timmar innan besök debiteras avgift

 • Avgift för sent- om och avbokat besök kvarstår till ordinarie avgift per vårdgivarkategori och vårdnivå
 • Avgift för uteblivet besök ändras till dubbel avgift per vårdgivarkategori och vårdnivå

Ändrade regler för sent om- och avbokade samt uteblivna besök i vården från 1 maj

Allmäntandvårdstaxa 2022

Specialisttandvårdstaxa 2022

 

Inloggning till applikationen för eFHB:

https://tandvardsenheten.regionhalland.se/efhb

Nya inloggningsrutiner för eFHB från 220926

Manual för eFHB - Ansökan om förhandsbedömning inom särskilt tandvårdsstöd

Förhandsbedömning

 

Särskilda tandvårdsstödet

S1-S15, tandvård som led i en sjukdomsbehandling

Tandvård kan vara en nödvändig del av en medicinsk behandling. För att man ska få tandvård som en del av en sjukdomsbehandling måste tandvården ha ett tydligt samband med den sjukdom man har och tandhälsan ska vara viktig för den medicinska behandlingen ska lyckas.
 

Nödvändig tandvård

För att ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska man ha ett stort behov av personlig omsorg vilket mer konkret innebär att man ska behöva tillsyn tre gånger dagligen och tillsyn på natten eller larm. Det gäller också om man har ett beslut om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut om en insats.

Intyg behövs

För att få rätt till uppsökande och nödvändig tandvård måste man först få ett intyg. Man behöver inte själv skriva någon ansökan utan det hjälper kommunen till med. Flertalet intyg utfärdas av kommunernas omsorgspersonal men även personal inom sjukvården, hemtjänsten och psykiatrin kan bedöma omsorgsbehovet och skicka in en ansökan till Region Halland.

Munhälsobedömning

Om man har ett stort behov av personlig omsorg eller ett LSS beslut får man samtidigt med intyget ett erbjudande om att få munnen och tänderna undersökta. Man behöver inte ta sig till en tandläkarmottagning utan blir undersökt där man bor. Munhälsobedömningen utförs av den tandläkare eller tandhygienist som Region Halland har avtal med och kostar ingenting.

Vad är nödvändig tandvård?

Vad som är nödvändig tandvård avgörs bland annat av vilken nytta man har av behandlingen. I nödvändig tandvård ingår undersökning, förebyggande åtgärder, behandling av infektioner och lagningar. Vid mer omfattande behandling ska tandläkaren i förväg skicka in ett underlag till Region Halland som får bedöma om behandlingen är godkänd. Man har själv rätt att välja vilken tandläkare eller tandhygienist man vill gå till.

Det är samma pris för tandvården som i den vanliga sjukvården. Ett besök hos tandhygienist kostar 100 kronor, hos privat- eller tandläkare i Folktandvården 200 kronor och hos specialisttandläkare 300 kronor. Avgiften räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. När man betalat 1200 kronor utfärdas frikort som innebär att man inte behöver betala mer under resten av tolvmånaders perioden.

Definition munhälsobedömning och nödvändig tandvård

Nödvändig tandvård och hemtandvård

Ansökan - Intyg om nödvändig tandvård

Rutin uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Denna del av tandvårdsstödet riktar sig till personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, eller som på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå tandvårdsbehandling eller har orofaciala symtom

Enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338) omfattas följande sjukdomar och funktionsnedsättningar:

 1. Svår psykisk funktionsnedsättning
 2. Parkinsons sjukdom
 3. Multipel skleros - MS
 4. Cerebral pares
 5. Reumatoid artrit
 6. Systemisk lupus erythematosus SLE
 7. Sklerodermi
 8. Amyotrofisk lateralskleros - ALS
 9. Orofacial funktionsnedsättning
 10. Symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
 11. Sällsynt diagnos med orofaciala symtom

Förutom diagnos skall läkare styrka att det också finns en svår till fullständig funktionsnedsättning. Det är bara det av Socialstyrelsen fastställda läkarintyget som godkänns.

Läkarintyget ska skickas till: Tandvård, Regionkontoret, Box 517, 301 80 Halmstad

Patienten får ett blått kort hemskickat som ska visas upp vid tandvårdsbesök. Det är först när patienten har fått sitt blå kort som tandvården kan fås till hälso- och sjukvårdsavgift. Tandvård som omfattas är bastandvård samt avtagbar protetik. Kronor, broar och implantat debiteras enlig tandvårdstaxan.

För mer information klicka här:

SOS Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Sällsynta hälsotillstånd

 

Övrigt

Oralkirurgiska åtgärder

Manual för att ladda ner ett HCC till ett SITHS-kort

Regionala processbeskrivningar

Senast ändrad: