Direkt till innehållet

Tandvård

Information om det nationella programområdet för tandvård finns på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbsida för kunskapsstyrning vård.

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Nationell riktlinje vuxentandvård

Tandvårdens läkemedel 2022-2023

Läkemedelsverkets rekommendationer antibiotikabehandling

Läkemedelsverkets rekommendationer antibiotikaprofylax

Läkemedelsverkets tillägg till behandlingsrekommendation antibiotikaprofylax

 

Regionala styrande dokument

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

Regionala processbeskrivningar

De regionala processbeskrivningarna hittar du längst ner på sidan.

 

Regionala vårdriktlinjer

Tandvårdens regionala vårdriktlinjer hittar du här.

Uppdragsbeskrivningar

Uppdragsbeskrivning barn och unga vuxna

Uppdragsbeskrivning Folktandvården Halland

Uppdragsbeskrivning Specialisttandvården Halland

Samverkansdokument mellan allmäntandvård och specialisttandvård

Vårdsamverkan mellan allmäntandvård (ATV) och specialisttandvård (STV) inom tandvården i Region Halland

Samverkansavtal

Västra Sjukvårdsregionen

Samverkansavtal Halland och VGR 2022

Prisbilaga 12a Utomlänstandvård 2022

Prisbilaga 12b Utomlänstandvård 2022

Protokollsutdrag från samverkansnämndens sammanträde den 11 december 2020 - Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården 2021

Södra Sjukvårdsregionen

Samverkansavtal - Södra Sjukvårdsregionen, specialisttandvård

Samverkansavtal - Södra sjukvårdsregionen, Specialisttandvård remissrätt

 

Information tandvårdsstöd

Information om reglerna för tandvård kan lämnas av tandvårdsenheten, Region Halland.

Telefonnummer: 010 476 1916

Telefontid:

Måndag: 08:30-09:30, 10:00-11:00

Tisdag: 08.30-10.30

Onsdag: 08:30-09:30, 10:00-11:00

Fredag (jämna veckor): 08:30-09:30, 10:00-11:00

Postadress: Tandvård, Regionkontoret, Box 517, 302 38 Halmstad

 

Tandvård för barn och unga vuxna

Region Halland ansvarar för att alla barn och unga vuxna erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det år de fyller 23.

I Halland kan man från och med det år man fyller 3 välja tandläkare, Folktandvården eller en privat tandläkare. Region Halland informerar 3-åringarna samt nyinflyttade barn och unga vuxna om möjligheten att fritt välja tandläkare. Föräldrar eller barn/unga vuxna kan själva ta kontakt med en tandläkare för tidbokning.

Man kan när man så önskar byta tandläkare, men det är en fördel att ha samma tandläkare under en längre tid. Om man inte själv väljer tandläkare kallas man till Folktandvården eller de kliniker som regionen har avtal med.

Barnen/unga vuxna har rätt till samma specialisttandvård oavsett vilken tandläkare de väljer.

För barn och unga vuxna är all tandvård som görs utifrån ett vårdbehov avgiftsfri. För behandlingar som utförs när inte ett klart tandvårdsbehov finns till exempel av estetiska skäl, betalar patienten själv.

I Region Hallands befolkningsansvar ingår att erbjuda barn och unga vuxna förebyggande tandvård så kallat områdesansvar. Detta sker bland annat genom kontakter med barnhälsovårdscentraler, förskolor och skolor. Eventuella behandlingsbehov före 3 års ålder ska åtgärdas.

För barn- och ungdomsriktlinjer och informationsmaterial klicka här.

 

Tandvård för vuxna

Tandvårdsstöd gäller för alla som är 24 år eller äldre. För barn och unga vuxna som är yngre än så är tandvården helt gratis.

Tandvårdsstödet har två delar. Den ena delen är ett allmänt tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård. Den andra delen är ett högkostnadsskydd för mer omfattande behandlingar.

Allmänt tandvårdsbidrag

Ett allmänt tandvårdsbidrag, en "tandvårdscheck", till alla som är 24 år och äldre. Bidraget kan sparas och utnyttjas under två år.

 • Är patienten 24-29 år eller över 65 år är bidraget 600 kr per år.
 • Är patienten 30-64 år är bidraget 300 kr per år.

 

Högkostnadsskydd

I tandvårdsstödet finns också ett högkostnadsskydd som innebär att patienten inte behöver betala hela kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till tandläkaren.’

Vid behandlingar för 3.000 - 15.000 kronor ersätts 50 procent av kostnaden.

 

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för patienter som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras.

Patienten som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få ett särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring.

SOS Läkarintyg vid särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder

 

Abonnemangstandvård (Frisktandvård)

Abonnemangstandvård, eller Frisktandvård som det också kallas, innebär att patienten kan sluta ett avtal om en fast årlig avgift för sin tandvård.

 

Relaterade länkar:

Tandvårdsstöd - för invånare

Tandvårdsstöd - för vårdpersonal

Vårdgaranti för tandvård och oralkirurgi

 

Tandvårdstaxa

Allmäntandvårdstaxa 2022

Specialisttandvårdstaxa 2022

Allmäntandvårdstaxa 2021

Specialisttandvårdstaxa 2021

 

Inloggning till applikationen för eFHB:

https://tandvardsenheten.regionhalland.se/efhb

Nya inloggningsrutiner för eFHB från 220926

Manual för eFHB - Ansökan om förhandsbedömning inom särskilt tandvårdsstöd

Förhandsbedömning

 

Särskilda tandvårdsstödet

S1-S15, tandvård som led i en sjukdomsbehandling

Tandvård kan vara en nödvändig del av en medicinsk behandling. För att man ska få tandvård som en del av en sjukdomsbehandling måste tandvården ha ett tydligt samband med den sjukdom man har och tandhälsan ska vara viktig för den medicinska behandlingen ska lyckas.
 

Nödvändig tandvård

För att ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska man ha ett stort behov av personlig omsorg vilket mer konkret innebär att man ska behöva tillsyn tre gånger dagligen och tillsyn på natten eller larm. Det gäller också om man har ett beslut om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut om en insats.

Intyg behövs

För att få rätt till uppsökande och nödvändig tandvård måste man först få ett intyg. Man behöver inte själv skriva någon ansökan utan det hjälper kommunen till med. Flertalet intyg utfärdas av kommunernas omsorgspersonal men även personal inom sjukvården, hemtjänsten och psykiatrin kan bedöma omsorgsbehovet och skicka in en ansökan till Region Halland.

Munhälsobedömning

Om man har ett stort behov av personlig omsorg eller ett LSS beslut får man samtidigt med intyget ett erbjudande om att få munnen och tänderna undersökta. Man behöver inte ta sig till en tandläkarmottagning utan blir undersökt där man bor. Munhälsobedömningen utförs av den tandläkare eller tandhygienist som Region Halland har avtal med och kostar ingenting.

Vad är nödvändig tandvård?

Vad som är nödvändig tandvård avgörs bland annat av vilken nytta man har av behandlingen. I nödvändig tandvård ingår undersökning, förebyggande åtgärder, behandling av infektioner och lagningar. Vid mer omfattande behandling ska tandläkaren i förväg skicka in ett underlag till Region Halland som får bedöma om behandlingen är godkänd. Man har själv rätt att välja vilken tandläkare eller tandhygienist man vill gå till.

Det är samma pris för tandvården som i den vanliga sjukvården. Ett besök hos tandhygienist kostar 100 kronor, hos privat- eller tandläkare i Folktandvården 200 kronor och hos specialisttandläkare 300 kronor. Avgiften räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. När man betalat 1200 kronor utfärdas frikort som innebär att man inte behöver betala mer under resten av tolvmånaders perioden.

Definition munhälsobedömning och nödvändig tandvård

Nödvändig tandvård och hemtandvård

Ansökan - Intyg om nödvändig tandvård

Rutin uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Denna del av tandvårdsstödet riktar sig till personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, eller som på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå tandvårdsbehandling eller har orofaciala symtom

Enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338) omfattas följande sjukdomar och funktionsnedsättningar:

 1. Svår psykisk funktionsnedsättning
 2. Parkinsons sjukdom
 3. Multipel skleros - MS
 4. Cerebral pares
 5. Reumatoid artrit
 6. Systemisk lupus erythematosus SLE
 7. Sklerodermi
 8. Amyotrofisk lateralskleros - ALS
 9. Orofacial funktionsnedsättning
 10. Symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
 11. Sällsynt diagnos med orofaciala symtom

Förutom diagnos skall läkare styrka att det också finns en svår till fullständig funktionsnedsättning. Det är bara det av Socialstyrelsen fastställda läkarintyget som godkänns.

Läkarintyget ska skickas till: Tandvård, Regionkontoret, Box 517, 302 38 Halmstad

Patienten får ett blått kort hemskickat som ska visas upp vid tandvårdsbesök. Det är först när patienten har fått sitt blå kort som tandvården kan fås till hälso- och sjukvårdsavgift. Tandvård som omfattas är bastandvård samt avtagbar protetik. Kronor, broar och implantat debiteras enlig tandvårdstaxan.

För mer information klicka här:

SOS Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Sällsynta hälsotillstånd

 

Övrigt

Oralkirurgiska åtgärder

Manual för att ladda ner ett HCC till ett SITHS-kort

Regionala processbeskrivningar

Processbeskrivning barnhälsovård och tandvård
Titel: Processbeskrivning barnhälsovård och tandvård
Typ: Processbeskrivning
Publicerad: 2021-05-11
Huvudförfattare: Håkansson Gunnel RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Tandvård - Barn - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Tandvård
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Tandvård
Titel: Tandvård
Typ: Processbeskrivning
Publicerad: 2020-10-26
Huvudförfattare: Håkansson Gunnel RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Tandvård
Medicinsk term: Tandvård
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Tandvård karies
Titel: Tandvård karies
Typ: Processbeskrivning
Publicerad: 2020-10-26
Huvudförfattare: Håkansson Gunnel RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Tandvård
Medicinsk term: Tandvård
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Tandvård sjukdomar i vävnader kring tänder och tandimplantat
Titel: Tandvård sjukdomar i vävnader kring tänder och tandimplantat
Typ: Processbeskrivning
Publicerad: 2020-10-26
Huvudförfattare: Håkansson Gunnel RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Tandvård
Medicinsk term: Tandvård
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Senast ändrad: