Direkt till innehållet

Rutiner för hantering av frikort

Regelverk

Patienten har rätt att få frikort för sjukvård utfärdat var som helst i Sverige. Frikort får utfärdas av regionernas eller landstingens alla mottagningar. Även privata vårdgivare kan utfärda frikort.

Frikort är värdehandlingar och skall alltid förvaras inlåsta.

Innan frikorten utfärdas skall underlaget, högkostnadskort och sparade kvitton, kon-trolleras noga. Underlaget skall summeras och kontrolleras så att det verkligen end-ast avser avgifter för den typ av vård som ingår i högkostnadsskyddet, d.v.s. öppen sjukvård. I Halland får också hyra av Tens-apparat räknas in i högkostnadsskyddet. Avgifter för besök hos läkare som ej är anslutna till regionen, hälsovård, uteblivet be-sök eller inkasso- och faktureringsavgifter skall inte räknas med.

Frikortet skrivs ut när en patient har betalat 1 100 kronor eller kan visa att fakturor för öppen vård och hyra av Tens-apparat är utfärdade på minst 1 100 kronor. Frikortet är giltigt ett år från den första betalda avgiften i perioden.

Utfärdande av frikort

Innan frikortet lämnas ut skall det förses med uppgift om:

  1. Fullständigt personnummer
  2. Efternamn och förnamn, hela namnet skrivs ut
  3. Utfärdandedatum
  4. Utfärdare + rekommendation att stämpel med mottagningens namn sätts på frikortet
  5. Giltighetstiden – månadens namn förkortat med de tre första bokstäverna, exempelvis jan, feb o.s.v.

Kopia av frikortet skall skickas till den person, varifrån frikortet rekvirerats, på ekono-mienheten inom respektive sjukhus eller förvaltning där kontrollansvar också finns. Även eventuellt makulerade frikort insänds. Skickas flera frikortskopior in skall de vara sorterade i nummerordning.

Underlagen till frikortet skall makuleras och på dem skall datum för frikortsutfär-dande samt giltighetstid för frikortet antecknas. Underlagen, inkl. högkostnadskortet, skall sedan återlämnas till patienten. Om patienten tappar sitt frikort kan nytt frikort utfärdas. Nytt frikort kan också utfärdas genom verifiering av giltigt frikort i VAS.

Rutiner för utlämnande

Samtliga frikort inom Region Halland beställs från tryckeri av Ekonomiservice. Respektive sjukhus rekvirerar frikort från Ekonomiservice. Mottagningsbevis skall återsändas till Ekonomiservice. Frikort till vårdgivare inom Vårdval Halland, såväl regionens egna vårdenheter som de privata vårdenheterna, delas ut direkt av personal på Ekonomiservice. Samma gäller även för övriga privata vårdgivare enligt nationell vårdtaxa. Underleverantör till privata vårdgivare i Vårdval Halland skall rekvirera frikort från avtalsparten. Psykiatriförvaltningen rekvirerar frikort från Ekonomiavdelningen på Hallands Sjukhus Varberg. Folktandvården och privata tandvårdskliniker rekvirerar frikort från Ekonomiservice, Stanka Carlsson, tfn 035-14 62 76.

Utlämnande av frikort till vårdenheter skall alltid ske med mottagningsbevis som skall återsändas till den person varifrån frikorten rekvirerades. Samtliga utskickade frikort skall noteras med utdelade nummer till respektive mottagning. Denna information bör registreras till ett dataprogram.

Rutiner för uppföljning

Varje förvaltning som lämnar ut frikort måste ha en rutin för uppföljning hur många frikort som lämnas ut till vårdenheterna. Därutöver skall rutin finnas för att göra sär-skilda utredningar avseende utdelade frikort till vårdenheterna. Som underlag för dessa utredningar behövs information enligt något av följande alternativ.

Alt 1: Samtliga frikort registreras in i dataprogram, t ex VAS, där utdata kan tas ut avseende alla utskrivna frikort. På utdatan skall följande information framgå:

  • Vårdenhet
  • Frikortsnummer
  • Datum för utfärdande
  • Namn på den som utfärdat frikortet
  • Slutdatum för giltighet

Alt 2: Kopia på frikortet skickas från vårdenheterna till den person varifrån frikorten rekvirerats. Kopiorna på frikorten skall sparas som underlag för intern kontroll. Kopiorna sparas det året frikortet är utfärdat plus tre år.

Uppföljning av utdelade frikort på förvaltning

Kontroller skall ske löpande så att antalet utfärdade frikort per mottagning är normalt. Detta sker genom att statistik tas fram på antal rekvirerade frikort per vårdenhet samt antal rekvirerade frikort i relation till antal besök och antal listade patienter inom Vårdval Halland. I de fall utfärdade frikort inregistreras i dataprogram skall även uppföljning ske av utfärdade frikort. I de fall klara avvikelser konstateras skall utred-ning ske av anledningen till detta. Underlag till denna utredning är de frikortskopior som insänts alternativt inregistrerad information från dataprogram.

Senast ändrad: