Direkt till innehållet

Att ställa rutinmässiga frågor om våld i nära relationer

Region Halland arbetar med att ställa rutinmässiga frågor om våld i nära relationer. Detta är ett sätt att uppmärksamma våld i nära relationer och att upptäcka både de som varit våldsutsatta och de som utövat våld. Rutinmässigt frågande innebär att en verksamhet på ett systematiskt sätt med stöd av en genomtänkt rutin tillfrågar patienter om våld när de besöker en verksamhet. Frågorna ska ställs oberoende av om personalen har misstankar om våld i nära relationer eller inte. Detta ökar möjligheten, att barn och vuxna, som utsatts vågar berätta, oavsett om det är i ett tidigt eller sent skede. Det ökar också möjligheten att den som utsatt någon för våld vågar berätta. Region Hallands styrande och stödjande dokument gällande detta arbete hittar du i vänsterspalten.

Metoden att ställa rutinmässiga frågor om våld i nära relationer betyder inte att alla vårdtagare ska tillfrågas per automatik. Att till exempel ställa frågor om våld till alla som besöker en vårdcentral skulle sannolikt bli ohanterligt. Men att ställa rutinmässiga frågor till de som har symtom som skulle kunna ha sin grund i erfarenheter av våld är relevant. Metoden att rutinmässigt ställa frågor innebär att en verksamhet ska ta beslut om i vilka situationer det är relevant att en specifik grupp vårdtagare tillfrågas och av vem. På en vårdcentral skulle det kunna betyda att alla som söker för psykisk ohälsa eller diffus smärtproblematik tillfrågas rutinmässigt av den vårdgivare som har hand om besöket, t.ex. läkare, fysioterapeut, socionom eller sjuksköterska. Både psykisk ohälsa och diffus smärtproblematik har starka samband med våldserfarenhet såväl tidigare i livet som i närtid. Utifrån relevans bör även vårdtagare som har fysiska skador, som inte kan förklaras på annat sätt än med fysiskt våld från en annan person, få frågor om våldsutsatthet.

Psykiatrin Halland har tagit fram en film om att ställa frågor om våld i nära relationer. Målgruppen är framför allt vårdpersonal men även socialtjänsten och våldsutsatta personer kan ha nytta av den. Filmen nås på följande länk: Att tala om våld i nära relationer on Vimeo

I Västra Götalandsregionen finns det exempel på verksamheter som under ett projekt ställt rutinmässiga frågor om våld. Rapporten finns att läsa här: Nu har vi kommit över tröskeln I rapporten finns en lättläst sammanfattning på sidorna 7-10.

Rutinmässigt frågande om våld finns även i nedanstående länkar:

Att ställa frågor om våld, NCK

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer, Socialstyrelsen

 

Filmer om att ställa frågan om våld

Filmerna är helt fristående och kan visas en och en. Varje film är cirka fyra till sju minuter lång och det finns förslag på diskussionsfrågor i anslutning till filmerna. I de tre första filmerna används det standardiserade instrumentet "FREDA-kortfrågor" som Socialstyrelsen tagit fram.

Äldreomsorgen (Gustav)

Boendestöd (Fatima)

Försörjningsstöd, nybesök (Sabina)

Daglig verksamhet (Bella)

Hemtjänsten (Margit)

Missbruksenheten (Anna)Senast ändrad: