Direkt till innehållet

Finansiering, fördelning och tillsättande av ST-läkare inom Vårdval Halland närsjukvård

Region Halland månar om framtida försörjning av allmänläkare i närsjukvården.

Medel är avsatt i Hälso- och sjukvårdsbudgeten med tillhörande ersättningssystem. Ersättningssystemet och grundläggande krav för vårdenheten är beskrivet i  Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval i närsjukvård

Tre gånger om året sker en översyn av Regionkontoret, där inventering av befintliga ST-läkare och beviljande av nytillsättning beslutas.

Ansökan

För att ansöka om finansiering av ST-läkartjänst, används den blankett som är avsedd för ändamålet och återfinns nedan.  Ansökan ligger kvar till dess att verksamheten har blivit tilldelad en ST-tjänst. Ansökan kan skickas in löpande till

Region Halland, Diariet Regionkontoret, Box 517, 301 80 Halmstad

Kriterier för fördelning

  • geografisk fördelning där marknadsandelen är styrande
  • antal ST-avtal som redan finns per kommun för att uppnå en jämn fördelning i Region Halland

Fördelningsformel

  • antal listade patienter/antal ST-läkare = X
  • 10 000/X = Index per 10 000 listade patienter.

Beslut 

Utifrån det underlag som räknats fram, beslutas om var och hur många ST-läkartjänster Region Halland kan finansiera.

De verksamheter som blivit beviljade finansiering, meddelas genom mejl samt att godkänt ST-avtal skickas för påskrift.

Rekrytering, tillsättande, studierektors godkännande samt påskrivet anställningsavtal av ST-tjänst ska ske inom 3 mån från det att tilldelningen skett.

Utbetalning  

Följande dokument ska skickas in för att utbetalnings ska kunna ske:

  • påskrivet ST-avtal
  • anställningsavtal för aktuell ST-läkare
  • studierektors godkännande

Utbetalning av ersättning påbörjas när samtliga dokument har skickats in till Region Halland, Diariet Regionkontoret, Box 517, 301 80 Halmstad

Blanketter

Studierektors godkännande av ST-läkare

Ansökningsblankett ST-tjänst

Övrig information

Länk till FoU:s sida utbildning läkare: Utbildning läkare - Vårdgivare (regionhalland.se)

Kontaktlista studierektorer ST NSV

 Senast ändrad: