Direkt till innehållet

Informationsdriven vård

Informationsdriven vård är att bedriva och utveckla vården så faktabaserat och patientcentrerat som möjligt genom att systematiskt nyttiggöra all den data som finns – i egen verksamhet och över organisations- och ämnesgränser. Detta görs med stöd av enkla och mer avancerade verktyg, som till exempel AI-baserade verktyg och metoder. Syftet med informationsdriven vård är att uppnå en ökad effekt av vårdens insatser, både som system och i det individuella patientmötet.

Faktabaserade beslut

En åldrande befolkning, ökad förekomst av kroniska sjukdomar och otillräcklig tillgång till vårdpersonal kräver att regionerna förbättrar vårdens kvalitet utan att förutsätta motsvarande resursökning. En del av lösningen är att nyttiggöra all hälsorelaterade data som samlas in varje dag på nya sätt. Dessa data kan, bland annat med hjälp av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML), ge mer detaljerad information om patientgrupper samt förutsäga vilken vård och resurser som behövs så att skräddarsydda åtgärder kan vidtas tidigare. Konceptet kallas för informationsdriven vård och innebär att slutsatser dras från insamlade hälsodata, för att få en helhetsbild av sjukvården – från individ- till systemperspektiv. Informationen kan användas för att tidigt upptäcka sjukdomar, identifiera riskgrupper eller risk hos individer och sätta in förebyggande insatser med hög precision. Ledningen för regionerna kan använda informationen för att spara resurser utan att kompromissa med vårdkvaliteten genom att rikta dem dit de gör mest nytta.

Region Hallands mål med informationsdriven vård

Målet är att konkret visa hur data kan leda till en klinisk förändring till nytta för patienter, samtidigt som resurser används klokare. Detta görs via skarpa datauttag och analyser, test av nya tekniker och genom att utmana juridik och organisation. Värdet av informationsdriven vård tillfaller först och främst våra patienter genom exempelvis möjlighet till precisionsvård, prediktion av ohälsa, tidiga förebyggande insatser och personcentrerad vård utifrån individens specifika förutsättningar. Värdet tillkommer även vårdpersonal genom att ett informationsdrivet arbetssätt kan minska administrativ belastning och i stället frigöra arbetstid för den mellanmänskliga patientkontakten. Informationsdriven vård är även central för organisationen genom att stödja en mer faktabaserad och därmed mer effektiv resursanvändning, planering och uppföljning av verksamheten via storskalig dataanalys.

Mer information

Region Halland är medförfattare till “En handbok för informationsdriven vård”. (Digital kopia av boken finns att ladda ner).

Vårdgivarwebben: Forskning i Region Halland

Extern webbplats (regionhalland.se): Kvalitet och utveckling – Forskning

Kontakt

Vill du veta mer om informationsdriven vård och de projekt som Region Halland bedriver inom området? Kontakta då gärna Region Halland FoU på: fouu.halland@regionhalland.se

 



Senast ändrad: