Direkt till innehållet

Asylsökande

En viktig uppgift för Region Halland är att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande. Nedan framgår vilken vård asylsökande har rätt till, som finns beskrivet i den lag som trädde i kraft 1 juli 2008.

Asylsökande vuxna (20 år och äldre)

 • Akut hälso- och sjukvård eller tandvård, och vård som inte kan vänta
 • Mödrahälsovård och förlossningsvård
 • Preventivmedelsrådgivning och vård vid abort
 • Vård enligt smittskyddslagen
 • Hälsoundersökning (erbjudande)

Asylsökande barn och unga

Asylsökande barn ska erbjudas samma hälso- och sjukvård och tandvård som barn bosatta i Halland. Det betyder fri hälso- och sjukvård fram till den dag barnet fyller 20 år och fri tandvård till och med det kalenderår barnet fyller 21 år. Alla asylsökande barn ska erbjudas en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen är frivillig, och om den genomförts har ingen betydelse för de asylsökande barnens rätt att börja skolan. Hälsoundersökningen bör dock genomföras så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige.

Hälso- och sjukvård för dem som vistas i landet utan tillstånd

Den 1 juli 2013 trädde lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i kraft. Lagen innebär att vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas samma subventionerade hälso- och sjukvård samt tandvård som vuxna asylsökande.

Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, dvs. subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

Erbjudande om hälsoundersökning till personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska ges när personen uppsöker hälso- och sjukvården.

Vård som inte kan vänta

Asylsökande och papperslösa som har fyllt 20 år ska erbjudas omedelbar vård och vård/tandvård som inte kan vänta.

Vad som ska räknas som "vård som inte kan vänta" måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal. Mer information finns på Socialstyrelsen

Vägledande information

Vad som ingår i Vård som inte kan anstå kan sammanfattas enligt följande:

 • akut vård och behandling (omedelbar vård)
 • vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten
 • vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
 • vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
 • vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
 • vård som är följdinsatser av vård som getts (inklusive psykiatrisk vård)
 • mödrahälsovård
 • preventivmedelsrådgivning
 • vård vid abort
 • läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner
 • smittskyddsinsatser
 • en hälsoundersökning (om den enskilde inte redan har fått det)
 • hjälpmedel vid funktionshinder (om inte patienten kan få tillgång till sådana på annat sätt)
 • sjukresor eller transport i samband med vårdtillfället
 • tolk i samband med vårdtillfället

  Denna vård omfattar alla typer av vård: somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård samt tandvård.

  Vård för personer med särskilda behov (som utsatts för tortyr, allvarliga övergrepp eller trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt.

Relaterad information

Rutin Asylsökande och tillståndslösa - administration i hälso- och sjukvården

Vägledning om smitta och smittskydd till hälso- och sjukvårdspersonal Smittskydd Halland

Information om sjukresor

Riskländer avseende Tuberkulos och hepatit b

Hälsodeklaration avseende tuberkulos (Asylsökande)

Vägledning asylsökande gällande tandvård som inte kan anstå

Vilken vård ska en region erbjuda asylsökande och papperslösa (Socialstyrelsen)

Senast ändrad: