Direkt till innehållet

Akut smärta

Akut smärta är ett symtom, den fungerar som en varningssignal för individen. En central smärtmedicinsk åtgärd är att försöka diagnostisera och behandla bakomliggande orsak. Smärta är t ex ofta det symtom som leder till att cancersjukdom upptäcks. Akut smärta uppstår vid vävnadsskada t ex i samband med skada/trauma, operation, inflammation, ischemi vid angina pectoris och infarktsmärta, tumörsjukdom, stensmärta, smärta i gynsfären, smärta i rörelseapparaten och buksmärta.  

 Den akuta smärtan i primärvården

Både akuta och långvariga smärtproblem är en vanlig orsak för att patienter söker primärvården. En svensk undersökning visade att ca 30 % av patienterna som sökte vård på Vårdcentral hade ett smärtrelaterat problem. Av det totala antalet besök på vårdcentralen hade 10 % en akut smärta som funnits i mindre än en månad.

 Den akuta smärtan inom sjukvården

Akut smärta oavsett om den orsakas av operation/ingrepp eller är symtom på annat tillstånd är vanligt förekommande. Undersökningar från några olika sjukhus i Sverige har visat att ca två av tre patienter haft smärta under det aktuella vårdtillfället på sjukhus. I en av studierna framkom att 65 % hade haft ont under det föregående dygnet, av dessa skattade 4 av 10 att smärtintensiteteten hade varit svår.

 Studier visar att smärta efter operation många gånger är underbehandlad och att måttlig till svår smärta förekommer hos ca 30 % postoperativt, enligt Svensk Förening Anestesi och Intensivvård (SFAI). Otillräckligt behandlad akut smärta påverkar fysiologisk återhämtning och funktion, har negativa effekter på livskvalitet, medför risk för post-operativ komplikation och utvecklande av långvarig smärta. Hög, akut smärtintensitet efter en operation är en riskfaktor för utveckling av långvarig postkirurgisk smärta. Det är därför mycket betydelsefullt att undvika underbehandling.

 Allt fler operationer görs dagkirurgiskt, med ett behov av recept på opioider efter utskrivning, vilket kan medföra risk ur ett beroendeperspektiv. Uppföljning av patienten postoperativt, är av stor betydelse för en ansvarsfull och ändamålsenlig smärtbehandling.

 Dagkirurgiska operationer

Muntlig information kombinerat med tydlig skriftlig information om hur smärtlindring ska tas hemma efter dagkirurgiskt ingrepp krävs, för att patienten ska kunna känna sig trygg hemma postoperativt, ges möjlighet till adekvat smärtlindring och undvika onödiga postoperativa symtom och komplikationer. SFAI har punktat upp information som ska ges till patienter före hemgång vid dagkirurgi Postoperativ smärtlindring | Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (sfai.se) sid 15.

 Smärtskattning och smärtbedömning: Smärtskattning av smärtans intensitet är en del av smärtbedömningen (intensitet, lokalisation, varaktighet, karaktär). Smärtintensitet bör skattas både i vila och i rörelse efter operation. Lämpliga smärtskalor att använda i samband med akut och postoperativ smärta är Verbal skala (VRS) ingen-lätt-måttlig-svår-mycket svår smärta, eller Numerisk skala 0-10 (NRS). Maximalt acceptabelt NRS-värde i vila anges ofta till 3 (=lätt smärta) på en skala mellan 0 och 10 men kan vara något högre i samband med mobilisering. Detta är en vägledning, och det kan skilja mellan olika patienter när smärtlindringen upplevs fungera väl. Målet är att smärta inte ska hindra vila, djupandning, förflyttning eller sömn.

Behandling: Multimodal smärtbehandling förordas vid postoperativ och akut smärta. Detta innebär användande av en variation av smärtlindrande läkemedel och tekniker som påverkar olika mekanismer i det perifera eller centrala nervsystemet, inklusive icke-farmakologiska metoder. Multimodal smärtbehandling ger en synergistisk effekt, vilket leder till bättre smärtlindring än en enskild åtgärd.

 

Läs mer om behandling i följande dokument:

Terapirekommendationer Smärta

Svensk förening anestesi och intensivvård för smärtbehandling av postoperativ och akut smärta

Vårdhandboken Akut bedömning och skattning - Vårdhandboken (vardhandboken.se)

Läs mer hos andra:

Werner och Bäckryd. Akut och cancerrelaterad smärta, smärtmedicin volym 1. 2019. Liber

Chou, Gordon, De Leon-Casola, med fl. Management of postoperative pain: A clinical practice guideline from the American Pain Society…, 2016.Senast ändrad: