Direkt till innehållet

Anmälningspliktiga sjukdomar

Anmälan enligt Smittskyddslagen

Varje läkare som konstaterar eller misstänker att någon drabbats av en anmälningspliktig sjukdom ska anmäla detta till Smittskyddsenheten.

Smittskyddsenheten i Halland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor

Anmälnings- och smittspårningsplikt

Smittskyddslagen (2004:168) reglerar idag anmälningsplikt för drygt 60 diagnoser. Dessa är indelade i fyra kategorier till vilka har knutits olika typer av smittskyddsåtgärder – ju större hot mot befolkningens hälsa, desto strängare åtgärder som regleras genom lag. Förutom att sjukdomarna är anmälningspliktiga är de flesta smittspårningspliktiga. Vilka sjukdomar det gäller och hur de rubriceras framgår i smittskyddslagen (2004:168) samt smittskyddsförordningen (2004:255) och går även att finna på sidan Anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar hos Folkhälsomyndigheten.

Ungefär hälften av de anmälningspliktiga sjukdomarna klassas även som allmänfarliga varpå läkaren ger patienten förhållningsregler som patienten ska följa för att förhindra vidare smittspridning. För allmänfarliga sjukdomar är vård och behandling kostnadsfri för patienten. Tre sjukdomar, Ebola, SARS och Smittkoppor, rubriceras som samhällsfarliga vilket innebär extraordinära insatser vid eventuell upptäckt.

Smittspårning

Om en läkare konstaterar eller misstänker att en patient har smittats av en allmänfarlig eller smittspårningspliktig sjukdom är det den läkare som ordinerat provtagningen som anses vara behandlande läkare. Denne ansvarar för att försöka få upplysningar från patient var/hur personen kan ha fått sin smitta och vem/vilka som kan ha blivit smittade. Mer information om vad som gäller för respektive sjukdom finns i Smittskyddsbladen, se separat rubrik nedan.

Smittskyddsblad - Råd och förhållningsregler

Till flertalet av de anmälningspliktiga sjukdomarna finns råd och information att tillgå i de s.k. smittskyddsbladen. Dessa består av två delar - en läkarinformation och en patientinformation.

Smittskyddsbladen är tänkta som ett stöd och snabb checklista för behandlande läkare vad gäller till exempel handläggning, smittspårning och anmälan. Patienten ska ges skriftlig information om sjukdomen den blivit smittad av, vilka förhållningsregler som gäller och hur vidare smittspridning undviks. Smittskyddsblad med patientinformation kan skrivas ut och ges till patienten. Egna tillägg eller strykningar utifrån patientens situation kan göras innan bladet lämnas ut.

En del av Smittskyddsbladen med patientinformation finns översatta till olika språk. Dessa är samlade på Smittskydd Stockholms hemsida och går att hitta under respektive sjukdom. Sök på Smittskyddsblad för patient. I de fall översättning finns tillgänglig visas en ruta i högra hörnet i dokumentet där språk kan väljas.

Anmäl i SmiNet

En läkare som misstänker eller konstaterar en anmälningspliktig sjukdom ska göra en skriftlig anmälan senast dagen efter diagnos. Sexuellt överförbara infektioner (Klamydia, Gonorré, Syfilis och Hiv) anmäls senast efter 7 dagar. Från och med 2021-07-01 kommer SmiNet vara öppet för kliniska anmälningar, måndag-fredag mellan kl 08-16.30. För att logga in används Internet Explorer, adress: https://w2.sminet.se/webReport/showdisease

Från nu är det krav på autentisering innan gruppinloggning, autentiseringen sker via Siths-kortet (i undantagsfall om inte enheten använder Siths-kort kan Bank-ID eller Freja-ID användas).

Din klinik, vårdcentral eller motsvarande behöver ett lösenord för att logga in. Detta är inte personbundet, utan gäller alla inom enheten. Kontakta din chef eller oss på Smittskydd om ni saknar lösenord. De nya grupplösenorden är längre och får av säkerhetsskäl INTE spridas. Varje enhet ansvarar för säker hantering av dessa.

Varje anmälan tas emot manuellt av Smittskyddsenheten och informationen i anmälan ligger till grund för eventuella fortsatta insatser och utredningar inklusive epidemiologisk statistik. Det är därför viktigt att korrekt information anges på anmälan. I de fall patienten har ett reservnummer anges detta istället för personnummer. Skriv dock gärna patientens födelsedatum (år, månad, dag) under ”övriga uppgifter” någonstans i anmälan för att det ska framgå när patienten är född.

Blankett för den som inte följer smittskyddslagen

En person som har eller misstänks ha en allmänfarlig sjukdom är skyldig att inställa sig för undersökning och följa givna förhållningsregler. I de fall patienten inte gör detta eller det misstänks att personen inte kommer följa förhållningsreglerna eller erbjuden medicinsk behandling, och detta innebär en smittrisk, görs en anmälan till smittskyddsläkaren. Detsamma gäller om personen inte kunnat identifieras eller kontaktas. Anmälan görs med blanketten Anmälan till Smittskyddsläkaren.

Blankett för anmälan av byte av behandlande läkare

I de fall patienten enligt smittskyddslagen (2004:168) har erhållit förhållningsregeln att komma på återbesök men vill byta läkare ska den läkare som tar över behandlingsansvaret för patienten bekräfta övertagandet till patientens föregående läkare. Övertagandet ska även anmälas av den mottagande läkaren till smittskyddsläkaren i den region/landsting som patienten tidigare tillhört. Anmälan görs med blanketten Anmälan om byte av behandlande läkare m.m.

Anledningar för anmälan till Smittskyddsläkaren, enligt smittskyddslagen

§3:1 En person samtycker inte till undersökning*

§ 3:3 En person där behandlingsansvaret övertas av annan läkare*

§ 3:5 En person som efter smittspårning inte kunnat identifieras eller kontaktas

§ 3:6 En person som är föremål för smittspårning låter sig inte undersökas

§ 4:4 En patient följer inte givna förhållningsregler*

§ 4:7 En patient följer inte erbjuden behandling och detta innebär en smittrisk*

§ 4:8 En patient informerar inte närstående som löper ”beaktansvärd risk” att smittas*

Smittskyddslagen och angränsande lagstiftning

Smittskyddslagen (SFS 2004:168)

Smittskyddsförordningen (SFS 2004:255)

Länkar

Elektronisk anmälan i SmiNet

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen - Folkhälsomyndigheten

Senast ändrad: