Direkt till innehållet

Smittskyddslag, ansvar och anmälan

Anmälan enligt Smittskyddslagen

Varje läkare som konstaterar eller misstänker att någon drabbats av en anmälningspliktig sjukdom ska anmäla detta till Smittskyddsenheten enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168).

Smittskydd Halland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Vad varje läkare bör veta om Smittskyddslagen

Anmälnings- och smittspårningsplikt

Smittskyddslagen (SFS 2004:168) reglerar idag anmälningsplikt för drygt 60 diagnoser. Dessa är indelade i fyra kategorier till vilka har knutits olika typer av smittskyddsåtgärder – ju större hot mot befolkningens hälsa, desto strängare åtgärder som regleras genom lag. Förutom att sjukdomarna är anmälningspliktiga är de flesta smittspårningspliktiga. Vilka sjukdomar det gäller och hur de rubriceras framgår i Smittskyddslagen (SFS 2004:168) samt Smittskyddsförordningen (SFS 2004:255) och går även att finna på sidan Anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar hos Folkhälsomyndigheten.

Ungefär hälften av de anmälningspliktiga sjukdomarna klassas även som allmänfarliga varpå läkaren ger patienten förhållningsregler som patienten ska följa för att förhindra vidare smittspridning. För allmänfarliga sjukdomar är vård och behandling kostnadsfri för patienten. Tre sjukdomar, Ebola, SARS och Smittkoppor, rubriceras som samhällsfarliga vilket innebär extraordinära insatser vid eventuell upptäckt.

Smittspårning

Om en läkare konstaterar eller misstänker att en patient har smittats av en allmänfarlig eller smittspårningspliktig sjukdom är det den läkare som ordinerat provtagningen som anses vara behandlande läkare. Denne ansvarar för att försöka få upplysningar från patient var/hur personen kan ha fått sin smitta och vem/vilka som kan ha blivit smittade. Se även Smittspårning.

Smittskyddsblad - Råd och förhållningsregler

Till flertalet av de anmälningspliktiga sjukdomarna finns råd och information att tillgå i de s.k. smittskyddsbladen. Dessa består av två delar - en läkarinformation och en patientinformation.

Smittskyddsbladen är tänkta som ett stöd och snabb checklista för behandlande läkare vad gäller till exempel handläggning, smittspårning och anmälan. Patienten ska ges skriftlig information om sjukdomen den blivit smittad av, vilka förhållningsregler som gäller och hur vidare smittspridning undviks. Smittskyddsblad med patientinformation kan skrivas ut och ges till patienten. Egna tillägg eller strykningar utifrån patientens situation kan göras innan bladet lämnas ut.

En del av Smittskyddsbladen med patientinformation finns översatta till olika språk. Dessa är samlade på Smittskydd Stockholms hemsida och går att hitta under respektive sjukdom. Sök på Smittskyddsblad för patient. I de fall översättning finns tillgänglig visas en ruta i högra hörnet i dokumentet där språk kan väljas.

Anmäl i SmiNet

En läkare som misstänker eller konstaterar en anmälningspliktig sjukdom ska göra en skriftlig anmälan, snarast, och senast dagen efter diagnos. Logga in härwww.folkhalsomyndigheten.se/sminet.

Inloggning sker enbart med SITHS-kort. Välj vid inloggning den arbetsplats (medarbetaruppdrag) varifrån du vill göra Smittskyddsanmälan om du har flera anställningar. Du som inte har SITHS-kort bör om möjligt vända dig till din lokala SITHS-organisation för att få ett SITHS-kort. Har du inte möjlighet att få ett SITHS-kort måste du/din vårdenhet skaffa ett så kallat gruppkonto, kontakta Smittskydd för vidare hantering.

Paragrafanmälan för den som inte följer Smittskyddslagen

En person som har eller misstänks ha en allmänfarlig sjukdom är skyldig att inställa sig för undersökning och följa givna förhållningsregler. I de fall patienten inte gör detta eller det misstänks att personen inte kommer följa förhållningsreglerna eller erbjuden medicinsk behandling, och detta innebär en smittrisk, görs en anmälan till smittskyddsläkaren. Detsamma gäller om personen inte kunnat identifieras eller kontaktas. Anmälan görs via samma inloggning till SmiNet, men välj Paragrafanmälan istället för Klinisk anmälan.

Anledningar för paragrafanmälan till Smittskyddsläkaren, enligt Smittskyddslagen

§ 3:1 En person samtycker inte till undersökning

§ 3:3 En person där behandlingsansvaret övertas av annan läkare

§ 3:5 En person som efter smittspårning inte kunnat identifieras eller kontaktas

§ 3:6 En person som är föremål för smittspårning låter sig inte undersökas

§ 4:4 En patient följer inte givna förhållningsregler

§ 4:7 En patient följer inte erbjuden behandling och detta innebär en smittrisk

§ 4:8 En patient informerar inte närstående som löper ”beaktansvärd risk” att smittas

Avbruten läkarkontakt vid Hiv Hepatit B och Hepatit C - åtgärder enligt Smittskyddslagen

Blankett för anmälan av byte av behandlande läkare

I de fall patienten enligt smittskyddslagen (2004:168) har erhållit förhållningsregeln att komma på återbesök men vill byta läkare ska den läkare som tar över behandlingsansvaret för patienten bekräfta övertagandet till patientens föregående läkare. Övertagandet ska även anmälas av den mottagande läkaren till smittskyddsläkaren i den region/landsting som patienten tidigare tillhört. Anmälan görs med blanketten Anmälan om byte av behandlande läkare m.m.

Länkar

SmiNet - kort introduktion (Powerpoint)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen - FolkhälsomyndighetenSenast ändrad: