Direkt till innehållet

Analcancer

Följande ska föranleda misstanke oavsett ålder:

 • nytillkommen knöl/förändring analt
 • anal smärta
 • anala sår och fissurer
 • atypiska eller tätt återkommande perianala abscesser
 • blod i avföringen
 • nytillkomna trängningar till avföring eller läckage

Vid misstanke ska följande utföras:

 • anamnes inkl. identifiering av riskgrupper (se välgrundad misstanke)
 • inspektion av analregionen
 • rektalpalpation
 • palpation av ljumskar
 • om möjligt rektoskopi

Om undersökningarna leder till förmodat godartat fynd ska patienten informeras om att oförändrade symtom efter fyra veckor bör föranleda ny kontakt med primärvården.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • stark malignitetsmisstanke vid klinisk undersökning
 • initialt förmodad godartad anal eller perianal förändring som kvarstår oförändrad efter fyra veckor trots riktad behandling
 • nytillkomna eller förändrade anala symtom utan annan uppenbar förklaring hos följande riskgrupper:
 • HIV-positiva
 • män som har sex med män
 • immunsupprimerade personer
 • personer som har eller har haft HPV-relaterad genital in situ eller invasiv neoplasi
 • histopatologiskt fynd talande för analcancer
 • bilddiagnostiskt fynd talande för analcancer

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remiss

Remiss skickas till kirurgmottagningen HS. Remisskod i VAS: Halmstad: hskirhstd, Varberg: hskirvbg, Kungsbacka: hskkirmott

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet, särskilt HIV
  • tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt känd förekomst av HPV, cervix- eller vulvacancer
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • rökning
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Kungsbacka: Charlotta Jensäter, 0300-56 55 57, 0300-56 54 23, Fax: 0300-56 54 15

Halmstad: Helena Larsson, 035-14 77 46, Fax: 035-13 12 23

Varberg: Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

Patientinformation

Informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Senast ändrad: