Direkt till innehållet

Hemsjukvård i Halland

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som patienten får i sin bostad. Kriterierna för att få hemsjukvård är lika i hela Halland. Det är de halländska kommunerna som har ansvar för hemsjukvården i länet medan Region Halland ansvarar för att förse hemsjukvården med läkare.

Vad är hemsjukvård i Halland?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som patienten får i sin bostad. I första hand får patienten vård vid sin vårdcentral. Om patienten av medicinska skäl inte kan ta sig till vårdcentralen och behöver hälso- och sjukvård under en längre period har hen rätt till hemsjukvård i kommunal regi. Det är behoven som avgör om patienten får hemsjukvård eller inte.

Vilka behov patienten har identifieras vid en vårdplanering där patienten och eventuellt också en närstående deltar. Vårdplaneringen är ett sätt för patienten att vara delaktig i sin vård. Hen ska känna dig trygg med att veta vem som ansvarar för vad, och vilka insatser som ska göras.

Egenvård i Halland

Egenvård i Halland

Enstaka hembesök

Den som inte har hemsjukvård, men som av medicinska skäl för tillfället inte kan ta sig till vårdcentralen, kan få tillfällig sjukvård i hemmet. Det kan till exempel vara när patienten varit inlagd på sjukhus och under en kortare period behöver hjälp med injektioner eller medicineringar.

Jämlik hemsjukvård utifrån patientens behov

Den gemensamma modellen har patientens behov i fokus och syftar till att hemsjukvården ska bli jämlik i hela länet. Ansvaret för vården ska också bli tydligare. Tanken är att våra patienter i allt större utsträckning ska få sina behov av vård tillgodosedda i sitt hem. Efter hand ska man också kunna erbjuda allt mer avancerad sjukvård i hemmet. På så sätt undviks sjukhusvistelser som inte är nödvändiga – och det är en viktig kvalitetsfråga.

I praktiken innebär den nya överenskommelsen att nästan all vårdpersonal som arbetar hemma hos patienterna är anställd av kommunen.

Kommunens personal inom hemsjukvården består av sjuksköterskor, fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal. Region Halland ansvarar för att det finns läkare i hemsjukvården. Regionen har också ansvar för viss rehabilitering och habilitering.

Överenskommelse mellan kommunerna och Region Halland

Modellen för hemsjukvård har de halländska kommunerna och Region Halland kommit fram till gemensamt. Överenskommelsen är beslutad i samtliga fullmäktigeförsamlingar, och gäller från den 1 januari 2015.

Modellen infördes i praktiken från den 7 april 2015 det var då kommunerna tog över ansvaret för hemsjukvården från Region Halland.

Politisk nämnd med fokus på kvalitet

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) är en politisk nämnd med representanter från samtliga kommuner och Region Halland. Nämnden ansvarar för att följa upp och utveckla den gemensamma modellen för hemsjukvård i Halland. Nämnden arbetar även med kvalitetsfrågor för en likvärdig vård i länet.

Dokument

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028

Bilagor från ledningssystem

Arbetsordningar och reglementen i Region Halland

Patientinformation

Hemsjukvård i Halland - 1177.se

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturenSenast ändrad: