Direkt till innehållet

Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Sverige har en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020–2024. Den nationella handlingsplanen ska stärka kommuner och regioner i det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till att förebygga vårdskador. Den ska också stödja och samordna arbetet med patientsäkerhet i Sverige.

 

 

Grundläggande förutsättningar för säker vård

För att arbeta mot visionen och det övergripande målet lyfts fyra grundläggande förutsättningar fram i den nationella handlingsplanen.

 • Engagerad ledning
 • Adekvat kunskap och kompetens
 • Stärka analys, lärande och utveckling
 • Patienten som medskapare

Fem prioriterade fokusområden

Den nationella handlingsplanen innehåller fem prioriterade fokusområden för arbetet mot en säkrare vård. Fokusområdena utgår från de huvudsakliga utmaningarna inom patientsäkerhetsarbetet och utgör en struktur för handlingsplanens åtgärder. Fokusområdena är:

 • Öka kunskap om inträffade vårdskador
 • Tillförlitliga och säkra system och processer
 • Säker vård här och nu
 • Stärka analys, lärande och utveckling
 • Öka riskmedvetenhet och beredskap

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024

Region Hallands handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Region Halland har, på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören, tagit fram en regional handlingsplan, som kompletterar den nationella handlingsplanen. Den regionala handlingsplanen fokuserar i första hand på de områden som i nuläget bedöms som de strategiskt viktigaste och utgör de största utmaningarna inom det övergripande patientsäkerhetsarbetet i Region Halland.

Region Hallands handlingsplan för ökad patientsäkerhet har pekat ut tre områden som särskilt viktiga för det regiongemensamma arbetet med patientsäkerhet:

 • Engagerad ledning
 • Adekvat kunskap och kompetens
 • Stärka analys, lärande och utveckling

Inom dessa områden har olika målsättningar formulerats i planen. Det handlar bland annat om:

 • En tydlig struktur på alla enheter för hur avvikelser hanteras, analyseras och återkopplas
 • Ökad kompetens hos medarbetare och chefer i systematiskt patientsäkerhetsarbete
 • Kopplingen mellan kompetensförsörjning och patientsäkerhet förtydligas
 • Utvecklade arbetsformer för att regionövergripande analysera risker, avvikelser och goda arbetssätt, särskilt i vårdens övergångar
 • Ökad regional samstämmighet i vårdriktlinjer och rutiner

Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2022-2024

Kontaktperson

Carina Werner, carina.werner@regionhalland.se

 Senast ändrad: