Direkt till innehållet

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar är ett verktyg för att på ett strukturerat sätt analysera och utvärdera en patients läkemedelsbehandling. Det övergripande syftet är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen. Läkemedelsgenomgångar innefattar tre begrepp: enkel läkemedelsgenomgång, fördjupad läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse.

Enkel läkemedelsgenomgång

Enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas patienter 75 år och äldre med fler än fem läkemedel: vid läkarbesök i öppenvård, vid inskrivning i slutenvård, vid påbörjad hemsjukvård och inflyttning i boende. Syftet är att kartlägga vilka läkemedel patienten är ordinerad och varför, vilka av dessa läkemedel patienten använder och vilka andra preparat t.ex. naturläkemedel patienten använder. Läkaren ska utifrån detta kontrollera om läkemedelslistan är korrekt och göra en bedömning om den samlade läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker.

Fördjupad läkemedelsgenomgång

Fördjupad läkemedelsgenomgång utförs i anslutning till enkel läkemedelsgenomgång då läkemedelsrelaterade problem har konstaterats eller om det finns misstanke om sådana. Basen vid en fördjupad läkemedelsgenomgång är läkare och patient, men den bör göras i ett multiprofessionellt team där t ex även apotekare ingår. Vid en fördjupad läkemedelsgenomgång bör följande besvaras och utvärderas för varje läkemedel; finns en aktuell indikation, utvärdera behandlingseffekt, bedöma dosering och utvärdera nytta kontra biverkningar och nytta kontra övriga behandlingar.

På särskilda boenden för äldre genomförs läkemedelsgenomgångar en gång per år. På gruppbostäder och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning genomförs läkemedelsgenomgångar på patienter 65 år och äldre. Arbetet sker i team bestående av läkare, sjuksköterska och undersköterska/vårdbiträde, där var och en bidrar med sin specifika kompetens.

Läkemedelsberättelse och information till patienten

Patienten ska få individuellt anpassad information om de åtgärder som gjorts och om målen för läkemedelsbehandlingen samt en uppdaterad läkemedelslista.

Efter ett vårdtillfälle ska patienten få ett utskrivningsmeddelande med en läkemedelsberättelse (innehållande eventuella förändringar, orsaker, uppföljning, ansvarig vårdgivare) som ska överföras samma dag till nästa vårdgivare. Patienten ska även få individuellt anpassad muntlig information samt den uppdaterade läkemedelslistan.

Rutiner

Läkemedelsgenomgång, Regiongemensam rutin

Se även Terapirekommendationer Halland, Lathund Äldre och läkemedel för senaste uppdateringar.

Kontaktinformation

För läkemedelsavstämning respektive läkemedelsgenomgång på Hallands sjukhus kontakta Läkemedelsenheten, se Kontaktinformation läkemedel.Länkar

Checklista Läkemedelsgenomgång

Absolut GFR

Janusinfo

FASUT 3

Senast ändrad: