Direkt till innehållet

Regional organisationsstruktur för försäkringsmedicin

Styrning och organisering av Försäkringsmedicin i Region Halland

Regioner och landsting har att tillse att arbetsområdet Försäkringsmedicin leds och styrs på samma sätt som övriga medicinska områden. Sedan 2018 ingår programområdet även i den nationella kunskapsstyrningsstrukturen med benämningen Rehabilitering-habilitering och försäkringsmedicin.

Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum antog 2017 följande definition av försäkringsmedicin:

”Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.”

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem”

Sjukskrivning utgör den största delen av hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag. Det skrivs mellan 60-70 000 sjukintyg/år i Region Halland. Regionen har tagit fram en övergripande riktlinje för arbetet.

Syftet är att erbjuda patienter en god vård där sjukskrivning ingår som en del av vård och behandling.

Se Sjukskrivningsprocessen - riktlinje

Till området hör även den övergripande strukturen för koordineringsfunktion för sjukskrivna patienter. En ny lag träder i kraft under 2020.

Se Rehabkoordinering - riktlinje

Nationell överenskommelse ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”

Sedan 2006 har det funnits en nationell överenskommelse kring utvecklingsarbetet i regioner och landsting avseende sjukskrivnings- och rehabprocessen. Den avslutas efter 2019 och innehåller då krav kring organiseringen av stödfunktioner för processen. Respektive landsting ska:

 • säkra tillgång till läkare med fördjupad kunskap i försäkringsmedicin, som ett stöd till kollegor och medarbetare i det praktiska försäkringsmedicinska arbetet. Sådan kompetens finnas på övergripande landstingsnivå (försäkringsmedicinskt sakkunnig) och i relevanta delar av verksamheten (läkare med fördjupad kunskap).
 • senast vid utgången av 2018 säkerställa att funktionen för koordinering – finns i hela primärvården där sjukskrivning förekommer. Funktionen finns nu även inom VPM i Region Halland. HS saknar för närvarande funktionen.
 • säkra en tydlig utbildningsstruktur för försäkringsmedicin.

Organisering av struktur och stöd för Försäkringsmedicin i Region Halland

Avdelningen för kvalitet inom hälso- och sjukvård står för samordningsansvaret för övergripande regionala processer i Region Halland. Till dessa hör sjukskrivningsprocessen.

Till avdelningen är övergripande resurser kopplade i form av

sakkunnig läkare i Försäkringsmedicin med uppdrag att vara:

 • kontaktperson för försäkringsmedicinska frågor nationellt och regionalt
 • försäkringsmedicinskt sakkunnig i RH
 • utbildningsstöd för specifika verksamhetsnära utbildningar och till utbildningar för läkare i verksamheter med rollen fördjupad kunskap i försäkringsmedicin.
 • ansvarig för kunskapsinnehåll i Region Hallands försäkringsmedicinska utbildningar
 • processledare för RH:s sjukskrivningsprocess samt stöd för implementering av ss-process i verksamheter
 • kursansvarig och kurshållare för försäkringsmedicinska utbildningar AT-ST utbildningar
 • sjukvårdsregional representant i vårdprogramområdet, rehabilitering och försäkringsmedicin

Kontakt: Fredrik Johansson, försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare fredrik.c.johansson@regionhalland.se

Utvecklingsstöd för rehabkoordinatorfunktionen

Inom ramen för fortsatt utvecklingsarbete av rehabkoordinatorfunktionen finns även processtödsresurs. Resursen ska svara för att vara:

 • Utvecklingsstöd för rehabkoordinatorfunktion i Region Halland
 • Praktiskt stöd i utbildningar och introduktioner av rehabkoordinatorer.

Kontakt: Frida Lindh, processtöd frida.lindh@regionhalland.se

Centralt samordningsstöd för sjukskrivningsprocessen

Katarina Larborn, hälso- och sjukvårdsstrateg

katarina.larborn@regionhalland.se

Utbildningsstruktur för försäkringsmedicin

Region Halland ger försäkringsmedicinska utbildning för AT- och ST-läkare och till läkare med rollen fördjupad kunskap i försäkringsmedicin. Dessa går att finna i Region Hallands kompetensportal.

Grundläggande försäkringsmedicinsk utbildning ges även till övrig hälso- och sjukvårdspersonal utöver läkare. Denna utbildning anordnas två gånger per år av Samordningsförbundet och går att finna i deras kalendarium. www.sfhalland.se

Verksamheter kan efter önskemål och behov tillhandahålla verksamhetsanknuten utbildning eller information inom området. Kontakta i så fall Fredrik.c.johansson@regionhalland.se

Flera aktörer delar på ansvaret i att tillgodose utbildningsbehovet av försäkringsmedicin.

Se vidare vårdgivarwebben under rubriken Försäkringsmedicinsk utbildning

Uppföljning av arbetet

Region Halland följer årligen upp indikatorer för arbetet.

 • I november, andelen kompletteringar av intyg i förhållande till pågående sjukfall
 • Andelen sjukskrivna över 90 dagar och rehabkoordinatorfunktion.
 • Verksamhetens förhållande till medianvärdet för antalet sjukskrivningar/1000 listade i arbetsför ålder på Region Hallands vårdvalsenheter.

Den nationella webtjänsten Intygsstatistik ger en möjlighet för vårdgivaren och verksamheter att följa upp sjukskrivningar på en övergripande nivå. För tillgång till verksamhetsstatistik krävs medarbetaruppdrag.

Se länk Intygsstatistik och uppföljning i Sjukskrivningsprocessen - riktlinje - uppföljning

Bild regional struktur försäkringsmedicin

Senast ändrad: