Direkt till innehållet

Regional organisationsstruktur för försäkringsmedicin

Styrning och organisering av Försäkringsmedicin i Region Halland

Regioner och landsting har att tillse att arbetsområdet Försäkringsmedicin leds och styrs på samma sätt som övriga medicinska områden. Sedan 2018 ingår programområdet även i den nationella kunskapsstyrningsstrukturen med benämningen Rehabilitering-habilitering och försäkringsmedicin.

Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum antog 2017 följande definition av försäkringsmedicin:

”Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.”

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem”

Sjukskrivning utgör den största delen av hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag. Det skrivs mellan 60-70 000 sjukintyg/år i Region Halland. Regionen har tagit fram en övergripande riktlinje för arbetet.

Syftet är att erbjuda patienter en god vård där sjukskrivning ingår som en del av vård och behandling.

Se de relaterade regionövergripande rutinerna längst ner på sidan.

Organisering av struktur och stöd för Försäkringsmedicin i Region Halland

Avdelningen för kvalitet inom hälso- och sjukvård står för samordningsansvaret för övergripande regionala processer i Region Halland. Till dessa hör sjukskrivningsprocessen.

Till avdelningen är övergripande resurser kopplade i form av

sakkunnig läkare i Försäkringsmedicin med uppdrag att vara:

 • kontaktperson för försäkringsmedicinska frågor nationellt och regionalt
 • försäkringsmedicinskt sakkunnig i RH
 • utbildningsstöd för specifika verksamhetsnära utbildningar och till utbildningar för läkare i verksamheter med rollen fördjupad kunskap i försäkringsmedicin.
 • ansvarig för kunskapsinnehåll i Region Hallands försäkringsmedicinska utbildningar
 • processledare för RH:s sjukskrivningsprocess samt stöd för implementering av ss-process i verksamheter
 • kursansvarig och kurshållare för försäkringsmedicinska utbildningar AT-ST utbildningar
 • sjukvårdsregional representant i vårdprogramområdet, rehabilitering och försäkringsmedicin

Utvecklingsstöd för rehabkoordinatorfunktionen

Inom ramen för fortsatt utvecklingsarbete av rehabkoordinatorfunktionen finns även processtödsresurs. Resursen ska svara för att vara:

 • Utvecklings- och samordningsstöd för rehabkoordinatorfunktion i Region Halland

Kontakt: Frida Lindh, hälso- och sjukvårdsstrateg frida.lindh@regionhalland.se

Utbildningsstruktur för försäkringsmedicin

Region Halland ger försäkringsmedicinska utbildning för AT- och ST-läkare och till läkare med rollen fördjupad kunskap i försäkringsmedicin. Dessa går att finna i Region Hallands kompetensportal.

Grundläggande försäkringsmedicinsk utbildning ges även till övrig hälso- och sjukvårdspersonal utöver läkare. Denna utbildning anordnas två gånger per år av Samordningsförbundet och går att finna i deras kalendarium. www.sfhalland.se

Verksamheter kan efter önskemål och behov tillhandahålla verksamhetsanknuten utbildning eller information inom området.

Flera aktörer delar på ansvaret i att tillgodose utbildningsbehovet av försäkringsmedicin.

Se vidare vårdgivarwebben under rubriken Försäkringsmedicinsk utbildning

Uppföljning av arbetet

Region Halland följer årligen upp indikatorer för arbetet.

 • I november, andelen kompletteringar av intyg i förhållande till pågående sjukfall
 • Andelen sjukskrivna över 90 dagar och rehabkoordinatorfunktion.
 • Verksamhetens förhållande till medianvärdet för antalet sjukskrivningar/1000 listade i arbetsför ålder på Region Hallands vårdvalsenheter.

Den nationella webtjänsten Intygsstatistik ger en möjlighet för vårdgivaren och verksamheter att följa upp sjukskrivningar på en övergripande nivå. För tillgång till verksamhetsstatistik krävs medarbetaruppdrag.

Se länk Intygsstatistik

Bild regional struktur försäkringsmedicin

Regionala rutinerSenast ändrad: