Direkt till innehållet

Förklaringar analysförteckning Klinisk kemi

Analysförteckning

Fullständiga beteckningar för komponentnamnen blir ofta långa och opraktiska att använda. Därför är de fullständiga namnen ibland underordnade förkortningar, s k trivialnamn eller remissord.

I analysförteckningen upptas de system (blod, serum, urin o s v) som undersöks rutinmässigt och där referensintervall/terapeutiska intervall eller motsvarande för komponenterna är kända. Vi kan, då det är medicinskt motiverat utföra vissa av våra analyser även i andra system (dränagevätska, dialysvätska etc). I dessa fall saknas oftast referensintervall och några garantier för analyssvarets riktighet kan inte lämnas.

Referensintervall

I kolumnen referensintervall anges mätvärde samt enhet. Angivna referensintervall gäller morgonprov tagna efter 15 min i sittande ställning.

För de flesta analysresultaten från Klinisk kemi anges ett referensintervall. Referensintervall omfattar vanligtvis resultaten från 95 % av en grupp friska vuxna individer. Gränserna är valda så att 2,5 % återfinns nedanför undre gränsen och 2,5 % ovanför övre gränsen.

I de fall betydelsefulla köns- och/eller åldersskillnader finns, anges detta. Inom hela Klinisk kemi Halland används samma referensintervall.

Patientresultat erhållna från olika enheter av laboratoriet är direkt jämförbara.

Förkortningar som används i analysförteckningen

patient​

Systembeteckningar
- det provmaterial som ska analyseras
Amn Amnionvätska
B Blod
Benm Benmärg
Div Diverse material
Erc Erytrocyter
F Faeces
Hudyta Hudyta
Ledv Ledvätska
P Plasma
Pt Patient
Pt (U) Patient dygnsurin
Plv Pleuravätska
Rtc(B) Retikulocyter(Blod)
S Serum
SemP Sädesvätska
Csv Cerobrospinalvätska (likvor)
U Urin

Enhetsfaktorer

103 kilo           k
10-3 milli          m
10-6 mikro        µ
10-9 nano         n
10-12 piko          p
10-15 femtio       f

Enheter

Analyssvar anges i SI-systemets enheter
arb enh arbiträr enhet
d dygn
E enhet
g gram
h timme
IE internationell enhet
IU internationell enhet (unit)
kat katal, enhet för enzymaktivitet
L liter
mol molaritet
Pa Pascal, enhet för tryck
s sekund
U enhet (unit)

Systemprefix

- hur provet tages
d dygn
f fastande: om inget annat anges gäller 10 tim fasta.

Endast intag av vatten är tillåtet. Mediciner tas som vanligt

k kapillärt
v venöst

Matematiska tecken

> mer än
< mindre än

 Senast ändrad: