Direkt till innehållet

Hepatit C

Om sjukdomen

Hepatit C är en virusinfektion som främst smittar via intravenöst narkotikamissbruk. Effektiv behandling finns. WHO har fastställt ett mål att 2030 ska hepatit C vara eliminerat, bland annat genom frikostig provtagning och preventiva insatser. Se regional rutin nederst på sidan.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om hepatit C-infektion, hur det smittar och att botande behandling finns. Remiss till Infektionskliniken för fortsatt omhändertagande. Se även information om hepatit C i Terapirekommendationer.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras. Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Smittspårning och åtgärder

Vid smittspårning ska sexualpartners och injektionskontakter provtas. Barn som är födda av smittsam mor ska kontrolleras tidigast vid 18 månaders ålder. Se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) för mer information.

Postexpositionsprofylax finns inte för hepatit C. Vid händelse av stickskada se Region Hallands informationssida om Stickskada och blodsmitta. Se även Blodsmitta på vårdgivarwebben där stödjande dokument finns som underlag för framtagande av lokala rutiner för privata vårdgivare och andra aktörer.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet. Vid utläkt hepatit C meddelas Smittskydd och uppmärksamhetssymbolen tas bort i VAS.

Kostnadsfrihet

Vård och behandling vid hepatit C är kostnadsfri då det är en allmänfarlig sjukdom.

Nationell elimineringsplan av hepatit C

WHO har fastställt ett mål att till 2030 eliminera hepatit B och C som allvarliga hot mot folkhälsan genom en minskning av antalet nya infektioner eller död till följd av sin infektion. Alla medlemsländer i WHO, inklusive Sverige, har antagit elimineringsmålet. Region Halland kommer under 2023 arbeta aktivt med frågan om hur målet ska nås i vår region. Sammanfattningsvis har slagits fast att ökad medvetenhet om hepatit C krävs både inom och utanför vården. För att identifiera ännu odiagnostiserade behövs frikostig provtagning. Samtidigt behövs preventiva åtgärder för att undvika vidare smittspridning från redan smittade samt behandling för att bota och undvika ytterligare sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om hepatit C — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige – Kunskapsunderlag, analys och bedömningar — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Senast ändrad: