Direkt till innehållet

Patienter med särskilda transfusionsbehov

En del patienter kan behöva speciella blodprodukter, eller deras prov kan behöva särskild hantering. För att kunna utföra hanteringen och underlätta blodbeställningen behöver blodcentralen informeras. Beställ via telefon eller särskild blankett, v.g. se nedan.

 

Blodcentralen Halmstad             Blodcentralen Varberg

Tfn: 035-13 18 18                        Tfn: 0340-48 14 24

 

Observera att vissa blodprodukter inte finns i lager i Halland, utan måste beställas från regionblodcentral. Det är därför viktigt att beställa dessa produkter i mycket god tid.

Informera blodcentralen även när behovet av specialkomponenter upphör, eller när behandling med daratumumab avslutas.

 

För information om blodkomponenter se Blodkomponenter för transfusion

 

 

 

 

Vid nedanstående ordinationer v.g. kontakta blodcentralen via telefon.

 

Utbytesblod - Erytrocyter i plasma

Utbytestransfusion kan behöva utföras när nyfödda barn har hyperbilirubinemi p.g.a. hemolys. Denna orsakas vanligen av erytrocytantikroppar från modern riktade mot antigen på barnets erytrocyter.

Vid beställning av erytrocyter för utbytestransfusion ska moderns identitetsuppgifter, blodgrupp och eventuellt antikroppsfynd anges.

Lager Halland: Finns ej i lager

 

 

Tvättade blodkomponenter

Erytrocyt- eller trombocytkomponenter tvättas för att minska mängden plasmaproteiner, vilket kan minska risken för allergiska transfusionsreaktioner hos patienter som utvecklat

- anti-IgA antikroppar.

- svår allergisk reaktion vid tidigare transfusion.

Lager Halland: Finns ej i lager

 

Trombocyter HLA-matchade

När B-Trombocyter (TPK) inte stiger som förväntat efter transfusion av trombocyter kan patienten ha bildat antikroppar mot HLA. Patienter som är trombocytrefraktära kan behöva HLA-matchade trombocyter vid transfusion.

 

Lager Halland: Finns ej i lager

 

 

 

Vid nedanstående ordinationer v.g. använd beställningsblankett .

Blankett Särskilda transfusionsbehov

 

Bestrålade blodkomponenter

Lymfocyter i blodkomponenter kan orsaka transfusionsassocierad graft versus host-sjukdom hos patienter med nedsatt immunförsvar. Detta förebyggs genom bestrålning av blodkomponenter, då lymfocyternas förmåga att dela sig upphör. Patogenreducerade trombocyter eller frysförvarad plasma behöver inte bestrålas.

 

Patienter med behov av bestrålade blodkomponenter kan t.ex. vara:

- stamcellstransplanterade

Oftast erhåller blodcentralen ett brev från regionblodcentral, där det anges inom vilken tidsram bestrålade blodkomponenter ska reserveras.

Kontrollera i InterInfo om blodcentralen har informerats.

- behandlade med läkemedel som dämpar immunförsvaret.

- prematura barn som inte har uppnått 28 veckors mognadsgrad

- nyfödda barn som har erhållit intrauterina transfusioner

 

Lager Halland:

Ett litet lager på ca 5 påsar finns till vuxna.

Till spädbarn beställs bestrålade komponenter från regionblodcentral.

 

 

Ålder på erytrocytkoncentrat om möjligt <14 dagar

Patienter med ett kontinuerligt transfusionsbehov löper risk att ackumulera järn och att bilda antikroppar mot olika blodgruppsantigen.

För att minska immuniseringsrisken bör dessa patienter fenotypas. Då kan de erhålla blod som har matchats till fler blodgrupper än ABO och RhD. Se Serologiska undersökningar

Genom att ge dessa patienter färskare erytrocytkoncentrat kan intervallet mellan transfusionerna eventuellt förlängas. Färre transfusioner minskar risken både för ackumulering av järn och för immunisering.

 

Färskare erytrocytkoncentrat kan vara lämpligt t.ex. vid:

- Hemoglobinopatier som thalassemi eller sickelcells-sjukdom

- Andra hematologiska diagnoser (om behandlade läkare önskar)

 

Blodcentralen behöver få information om patientens diagnos för att kunna reservera erytrocytkoncentrat som framställdes för mindre än 14 dagar sedan.

 

Lager Halland: Finns.

 

 

Daratumumab (anti-CD-38)

Daratumumab är en monoklonal antikropp som bl.a. används vid behandling av patienter med myelom. Antikroppen binder till CD38, ett vävnadsantigen som även finns på erytrocyter. Blodcentralens blodgruppsserologiska undersökningar störs av daratumumab, en effekt som kan kvarstå upp till sex månader efter avslutad behandling.

För att undersöka prov från dessa patienter använder blodcentralen särskilda metoder. Dessutom utförs blodgruppering, antikroppsscreening och utökad fenotypning innan patienten påbörjar behandling med daratumumab.Senast ändrad: