Direkt till innehållet

Kikhosta

Om sjukdomen

Kikhosta orsakas av en bakterie, Bordetella pertussis. Kikhosta sprids via droppsmitta och smittsamheten är hög. Inkubationstiden kan vara mellan 1 och upp till 3 veckor.

Kikhosta börjar i typiska fall som en förkylning med hosta och eventuellt lätt feber. Efter hand tilltar hostan och kommer mer attackvis och intensivt. Barn kan efter några veckor i anslutning till hostattackerna även få svårt att andas (kikningar). Hostattackerna avslutas ofta med att barnet hostar/kräks upp slem. Hos spädbarn kan de första och enda symtomen vara apnéer och cyanos.

Kikhosta behöver dock inte alltid ha den typiska symtombilden - vuxna och vaccinerade barn får ofta lindrig sjukdomsbild men kan ändå vara smittsamma. Hos vuxna är den dominerande sjukdomsbilden långvarig hosta. Sjukdomen brukar hålla i sig sammanlagt cirka sex veckor men kan vara längre. För småbarn (under 1 år) kan tillståndet vara livshotande.

Alla barn i Sverige erbjuds idag vaccination mot kikhosta vid 3, 5 och 12 månader med påfyllnadsdos vid 5 år och 14-16 års ålder. Sedan 2022 erbjuds även gravida vaccination med syftet att ge det nyfödda barnet skydd mot kikhosta de första månaderna. Vaccinationsskyddet mot kikhosta är i genomsnitt fem till sju år.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Omedelbar handläggning när det gäller spädbarn eller risk för spridning till spädbarn. Kontakta alltid Smittskydd (035-131607) direkt vid fall av kikhosta hos spädbarn eller vid risk för spridning bland spädbarn. Ge patienten information om kikhosta, inklusive smittvägar och smittsamhet.  För eventuell behandling se Terapirekommendationer kapitel Luftvägsinfektioner.

Förhållningsregler och smittskyddsblad

Patientinformationsblad och smittskyddsblad finns på Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se). Information till patienten att undvika kontakt med spädbarn och personer som är gravida i slutet av graviditeten.

Smittspårning och åtgärder

Smittspårning utförs av behandlande läkare och vid behov med hjälp av Smittskydd och Vårdhygien. Kartlägg och identifiera spädbarn (under 1 år) och gravida som kan ha blivit exponerade för kikhosta för att ge profylaxbehandling.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Länkar

Sjukdomsinformation om kikhosta — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Terapirekommendationer, Vacciner mot sjukdomar

Rutiner och riktlinjerSenast ändrad: