Direkt till innehållet

Akut vård

Sidan under uppbyggnad.

Akut vård är akut omhändertagande oberoende av plats, vilket innefattar vården innan ankomst till akutsjukhusets akutmottagning och även vården efter akutmottagningen.

Definition av akut vård

Akut vård utgår från symtom och processer och inte specifika sjukdomstillstånd eller ICD-10-koder, som många andra programområden gör.

Akut vård innefattar tidig identifiering, riskvärdering, diagnostik och åtgärder utifrån symtom, tillstånd och skador som är tidskänsliga och potentiellt farliga för liv och hälsa.

  • Vården omfattar akut/oväntat uppkomna symtom och skador och bedrivs oberoende av fysisk plats och patientens ålder
  • Vården fokuserar framförallt, men inte enbart, på oselekterade patientpopulationer
  • Riskvärdering innefattar såväl värdering som prioritering av risk kontra nytta för den individuella patienten, den aktuella patientpopulationen samt övriga patientpopulationer
  • Åtgärder innefattar rådgivning, styrning till korrekt vårdnivå, stabilisering, behandling samt övervakning

Du kan läsa mer om detta programområde på webbsidan Kunskapsstyrning Vård.

För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt en process kallad ordnat införande. Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

 

Senast ändrad: