Direkt till innehållet

Utbud för Närsjukvården

Konsultation för läkare

Smärtmottagningen erbjuder rådgivning och dialog kring patienter med komplex långvarig smärta. För att kunna arbeta effektivt finns en tidsgräns på 15 minuter per ärende. Inga frågor är fel, men tänk igenom frågeställningen inför samtalet, och ha patientens journal uppe. 

Kontaktväg: Telefon 0340-48 21 88  

Tillgänglighet: Måndag och fredag, kl 13-14 

Remiss 

När vårdvalsenhetens egna resurser avseende smärtbedömning, smärtbehandling och rehabiliteringsinsatser är uttömda blir en remiss till Smärtmottagningen aktuell. Alla eventuella behandlingar, undersökningar och ingrepp/operationer som syftar till att försöka avlägsna orsaken till smärtan ska vara genomförda och utvärderade.  

Smärtmottagningen tar inte över förskrivningen av redan insatt medicinering under väntetiden till första bedömningsbesöket, eller under behandlingstiden på Smärtmottagningen. Detta gäller framför allt opioidmedicinering. Smärtmottagningen är beroende av ett samarbete med remitterande läkare som följer upp/initierar behandlingen efter att insatsen/konsultation är avslutad. Mediciner som i dialog med ansvarig läkare provats ut på Smärtmottagningen och anses vara väl inställda, övertas av inremitterande läkare efter att läkarinsatser härifrån är avslutade. Smärtmottagningen tar inte heller över ansvar för sjukskrivning eller andra intyg.  

Remisskod: HSREHAVSMA

Remisskriterier 

För att kunna göra en adekvat bedömning av remissen, ta ställning till om patienten är tillgänglig för insatserna som erbjuds och kunna ge behandlingsrekommendationer, behöver remissen innehålla följande:  

  • Patientens namn och personnummer 
  • Namn på remitterande ansvarig läkare och enhet som har långsiktigt uppföljningsansvar för patientens smärtproblematik 
  • Aktuell frågeställning till Smärtmottagningen (till exempel läkemedelsoptimering, rehabilitering, bedömning) 
  • Sammanfattning av sjukhistoria (debut inklusive smärtduration, förlopp, behandlingar och utfall av behandling/rehabilitering inklusive tidigare kontakter med smärtmottagningar och rehabiliteringsenheter) 

  • Genomförda utredningar och resultatet av dessa (till exempel bedömning av ortoped, MR, andra röntgenundersökningar samt datum då de är genomförda) 
  • Psykiatrisk och somatisk samsjuklighet och omfattning 
  • Psykosociala faktorer av betydelse 
  • Försörjning, sysselsättning, sjukskrivning 
  • Aktuell och tidigare provad medicinering och effekt av denna 
  • Bekräftelse att remissen är skriven i samtycke med patient och patientens egna önskemål 

 Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras. Senast ändrad: