Direkt till innehållet

Uppdatering av styrande dokument

Under veckan har det gjorts en uppdatering av webbplatsen. Det innebär att styrande dokument (ex vårdriktlinjer och rutiner) visas på ett nytt sätt. Hittar du inte ett styrande dokument kan du alltid söka här:

Sök styrande dokument

Arbete med levnadsvanor i Region Halland

På denna sida hittar du information och stöd om hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor och regionala terapirekommendationer och vårdrutin ligger till grund för arbetet med levnadsvanor.

För att läsa mer om programområdet Levnadsvanor, inklusive styrande dokument på vårdgivarwebben klicka här.

Goda levnadsvanor gör skillnad

Levnadsvanor bedöms ha betydelse för nio av de tio vanligaste sjukdomstillstånd som leder till för tidlig död: Den som inte röker, äter hälsosamt, är fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har dessa ohälsosamma levnadsvanor.

I arbetet med levnadsvanor ingår att stödja människor att göra hälsosamma val och ta ansvar för sin egen hälsa. Sjukdomsförebyggande insatser ska vara en del av alla regionala processer, och det hälsofrämjande förhållningssättet i samtalet med patienten är ett viktigt redskap.

Kompetensutveckling och annat stöd

Kompetensutveckling i området erbjuds regelbundet. Anmälan sker via Kompetensportalen.

Arbetet ska dokumenteras strukturerat i VAS eller motsvarande i annat journalsystem. Lathund för dokumentation och annat relevant material finns för beställning och nedladdning i Brochyrbeställningen under rubriken Levnadsvanor.

Nationella nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Sedan 2008 är Region Halland medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Nätverket arbetar för att utveckla kunskap, kompetens och rutiner för en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård och arbetar inom fyra perspektiv:

  • patientperspektivet
  • medarbetarperspektivet
  • befolkningsperspektivet
  • lednings- och styrningsperspektivet.

Medlemskapet innebär möjlighet till ett nära kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra regioner samt med andra berörda organisationer och myndigheter.

Kontakt

Vid frågor om Region Hallands arbete med levnadsvanor kontakta Susanne Johansson, hälso- och sjukvårdsstrateg på Regionkontoret.

Senast ändrad: