Direkt till innehållet

Arbetet med levnadsvanor i Region Halland

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor, det nationella vårdprogrammet,  de regionala terapirekommendationerna och vårdriktlinjen ligger till grund för arbetet med levnadsvanor.

För att läsa mer om det nationella programområdet för Levnadsvanor, inklusive styrande nationella och regionala dokument på vårdgivarwebben klicka här.

Goda levnadsvanor gör skillnad

Levnadsvanor bedöms ha betydelse för nio av de tio vanligaste sjukdomstillstånd som leder till för tidlig död: Den som inte röker, äter hälsosamt, är fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har dessa ohälsosamma levnadsvanor.

I arbetet med levnadsvanor ingår att stödja människor att göra hälsosamma val och ta ansvar för sin egen hälsa. Sjukdomsförebyggande insatser ska vara en del av alla regionala processer, och det hälsofrämjande förhållningssättet i samtalet med patienten är ett viktigt redskap.

Struktur för arbetet med levnadsvanor 

Strukturen för arbetet med levnadsvanor utgår från tre steg: uppmärksamma, åtgärda och följa upp. Inled med frågor om levnadsvanor. Bedöm om patienten har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor. Återkoppla bedömning och vid ohälsosamma levnadsvanor erbjud stöd till förändring i samband med besöket, vid återbesök eller genom hänvisning. Ge stöd till förändring utifrån rekommenderad åtgärd. Följ upp för att upprätthålla motivation hos patienten och utvärdera om åtgärden haft effekt.

Bild. Struktur för arbetet med levnadsvanor

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling i området erbjuds regelbundet. Anmälan sker via Kompetensportalen. Aktuella utbildningsinsatser:

 • Tobaksavvänjning, grundutbildning
 • Tobaksavvänjning, diplomeringsutbildning
 • Handledardag/nätverksträff för tobaksavvänjare
 • Alkohol - en fråga för vården
 • Fysisk aktivitet på recept, FaR, som behandlingsmetod - vad, när hur?
 • Hälsosamma matvanor - kostens betydelse för hälsan hos vuxna
 • Samtalsmetodik: Motiverande samtal, grund- och fördjupningsutbildning

Dokumentation och material som stöd i arbetet

Arbetet med levnadsvanor dokumenteras strukturerat i VAS eller motsvarande i annat journalsystem. Till stöd finns också en Lathund för dokumentation av levnadsvanor i VAS.

Material som kan användas som stöd i arbetet så som affischer, frågeformulär och patientinformation finns för beställning och nedladdning i Brochyrbeställningen under rubriken Levnadsvanor.

Nationella nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Sedan 2008 är Region Halland medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Nätverket arbetar för att utveckla kunskap, kompetens och rutiner för en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård och arbetar inom fyra perspektiv:

 • patientperspektivet
 • medarbetarperspektivet
 • befolkningsperspektivet
 • lednings- och styrningsperspektivet.

Medlemskapet innebär möjlighet till ett nära kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra regioner samt med andra berörda organisationer och myndigheter.

Kontakt

Vid frågor om Region Hallands arbete med levnadsvanor kontakta Susanne Johansson, hälso- och sjukvårdsstrateg på Regionkontoret.Senast ändrad: