Direkt till innehållet

Mässling

Om sjukdomen

Mässling orsakas av morbillivirus. Sjukdomen är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Viruset utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar (aerosol). En infekterad person kan smitta andra från 4 dygn före debut av utslag och till och med 4 dygn efter att utslagen uppträtt. För att förhindra smittspridning ska misstänkt fall av mässling handläggas omgående och inte placeras i väntrum eller vistas i andra allmänna utrymmen på vårdinrättningar. Om möjligt använd undersökningsrum med ingång utifrån. Det räcker att vistas i samma rum som en person med mässling, eller upp till 2 timmar efter att personen har lämnat rummet, för att smittas.

Behandlande läkares ansvar

Kontakt

Kontakta omedelbart jour/bakjour på Infektionskliniken (via växeln) och meddela Smittskydd Halland 035-131607 redan vid misstanke om mässling!

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Informationsblad till patient finns på Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) likaså smittskyddsblad med läkarinformation.

Smittspårning och åtgärder

Smittspårning och kartläggning av exponerade kontakter ska ske omedelbart. Exponerade personer kan komma att erbjudas vaccination eller gammaglobulin, se Rekommendationer för användning av immunglobuliner som postexpositionsprofylax som finns på Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se). Smittspårning utförs av behandlande läkare i samråd med Smittskydd, Vårdhygien och eventuell enhetschef beorende på var smittan befunnit sig.

Klinisk anmälan i SmiNet

Klinisk anmälan i SmiNet görs snarast, senast dagen efter diagnos; www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Kostnadsfrihet

Vaccination mot mässling är kostnadsfri oavsett ålder enligt regionalt beslut.

Länkar och dokument

Sjukdomsinformation om mässling — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rekommendationer för användning av immunglobuliner som postexpositionsprofylax till exponerade personer utan immunitet mot mässling (slf.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Terapirekommendationer, kaptiel VaccinerSenast ändrad: