Direkt till innehållet

Demens/kognitiv svikt

Demenssjukdom är en form av kognitiv svikt som beror på specifika sjukdomar i hjärnan. Kognitiv svikt kan förekomma vid ett antal olika tillstånd och sjukdomar och kan ta sig uttryck i exempelvis minnesproblem. Risken att drabbas av en demenssjukdom ökar med stigande ålder. I takt med att befolkningen blir allt äldre väntas antalet insjuknade att öka kraftigt.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom inleds vid misstanke om kognitiv svikt orsakad av demenssjukdom och avslutas vid bekräftad diagnos, alternativt då misstanke om demenssjukdom inte kvarstår. Vårdförloppet beskriver vilka åtgärder som ska genomföras och i vilken ordning dessa ska ske.

Det övergripande målet med vårdförloppet är att fler personer med kognitiv svikt som misstänks vara orsakad av demenssjukdom ska genomgå utredning och att sådan utredning ska starta i ett tidigt skede.

Till målsättningarna hör också att:

  • korta utredningstiderna
  • skapa bättre förutsättningar för patientgruppen inom primärvården
  • ge mer stöd till personer med kognitiv svikt och anhöriga eller närstående
  • minska praxisskillnader vid utvidgade kognitiva utredningar
  • skapa bättre förutsättningar för jämlik och adekvat läkemedelsbehandling samt
  • att i ökad utsträckning koppla samman vård och omsorg för en personcentrerad och sammanhållen vård

Länk till Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)