Direkt till innehållet

Vulvacancer

Följande utan annan uppenbar orsak ska föranleda misstanke hos kvinnor över 40 år och hos immundefekta kvinnor oavsett ålder:

 • symtom eller fynd i vulva:

  • sår som inte läker
  • knöl
  • långvarig sveda eller klåda som inte svarar på behandling
  • misstanke om malignt melanom vid undersökning

 • knöl i ljumsken

Vid misstanke ska patienten genomgå gynekologisk undersökning (filterfunktion). Primärvårdsläkare kan själv utföra undersökningen, eller remittera till gynekolog. Filterfunktionen ska omfatta:

 • gynekologisk undersökning
 • palpation av ljumskar
 • histopatologisk undersökning (stansbiopsi) – om det finns flera malignitetsmisstänkta förändringar ska biopsier tas från samtliga

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • stark klinisk misstanke om vulvacancer vid gynekologisk undersökning
 • histopatologiskt fynd av vulvacancer eller malignt melanom i vulva

Vid stark klinisk misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp utan att PAD-svaret inväntas. Patienten kan i dessa fall också remitteras utan att biopsier tas om det finns medicinska skäl som talar emot biopsier.

Remiss

Remiss skickas till gynekologisk mottagning Hallands sjukhus eller privat gynekologisk mottagning. Remisskod i VAS: Halmstad: hskkhhstd, Varberg: hskkvvbg, Kungsbacka: hskgynlak Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Om patienten remitteras till gynekolog (filterfunktion) ska remissen innehålla följande:

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
  • företagen utredningöretagen utredning
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Remissen till utredning (vid välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, inkl. beskrivning av storlek och lokalisation av tumören samt ev. PAD-svar
  • företagen utredning, gärna med bilddokumentation eller skiss över tagna biopsier
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • längd och vikt
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedelsöverkänslighet (särskilt kontrastmedel)
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Kungsbacka: Ros-Marie Haraldsson 0300-56 55 66, Fax till mottagningen: 0300-56 53 83

Halmstad: Annalena Gannetoft, 035-13 42 32

Varberg: Lotti Källman, 0340-48 10 70, Fax: 0340-67 92 58

Senast ändrad: