Direkt till innehållet

Utbildningar, verktyg och metoder

Här finns ett samlat stöd som kan hjälpa dig i arbetet för personer i asylprocess och andra nyanlända

Verktyg och metoder

  • Riva hinder på Vårdgivarwebben för Västra Götalandsregionen är ett verktyg för att nå en mer jämlik vård och hälsa genom kulturell medvetenhet. Materialet tar upp 14 aktuella och vardagliga ämnen för er som möter patienter och närstående med migrationsbakgrund
  • Västra Götalands regionen har tagit fram bildstöd med enkel text på olika språk för information och kommunikation inom olika vårdområden samt tandvård. Bildstödet sprids via Sveriges kommuner och regioner och kan användas fritt Bildstöd
  • Region Skåne har tagit fram en metodhandbok, En viktig bok om omsorg, som riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa och är tänkt att användas som er erfaren arbetskollega. I metodhandboken kan du slå upp specifika frågor eller få stöd när de egna metoderna och arbetssätten upplevs otillräckliga eller inte anpassade för den utsatta situationen många ensamkommande unga befinner sig i. Finns att ladda ner fritt som PDF En viktig bok om omsorg
  • Att arbeta med språktolk och vad som är ett gott tolkat samtal inom hälso- och sjukvård beror på vem som tillfrågas och om det är utifrån patientens, tolkens eller hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv. Den gemensamma nämnaren är att förstå och bli förstådd för att kunna få sitt vårdbehov tillgodosett eller sitt arbete utfört på ett tillfredställande sätt. Förbättringsarbete pågår ständigt och här presenteras länkar till generellt stöd som tagits fram av Västra Götalands regionen och Region Skåne.
  • Tolkade möten - Migration och asyl - Vårdgivare Skåne
  • Kunskapsstöd vad det gäller tortyrskadade finns att läsa i framtagna rapporter och via Transkulturellt Centrum Transkulturellt centrum samt Region Skåne webbsidor om tortyrskador.  

Utbildningar

  • Kunskapslyftet ”Hälsa i Sverige” för asylsökande och nyanlända - en samverkan mellan Regioner och Sveriges kommuner och landsting (SKR) sedan 2016. Målet är att ge regioner effektiva verktyg för att utbilda all personal som kan vara med och bidra till en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända. Flera av utbildningarna finns idag digitalt tillgängliga att ta del av på SKR hemsida Uppdragpsykiskhälsa
  • Ämnesområde migration och hälsa - en övergripande introduktion. Utbildningen vänder sig till alla anställda inom hälso- och sjukvård. Du hittar den via Vårdgivare Skåne

Informationsfilm om vård som inte kan anstå

I syfte att tydliggöra vilka regler som gäller nationellt för vård som inte kan anstå, finns en kortfilm framtagen. Den finns att se via sidan för transkulturellt centrumSenast ändrad: