Direkt till innehållet

Sepsis

På denna sida hittar du relevanta styrande och stödjande dokument. Vissa av dessa är nationella och andra är regionala. Region Halland har en fastställd dokumentstruktur i ledningssystemet som beskriver de olika styrande dokumenttyperna som finns i Region Halland. 

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Sepsis

Vårdförloppet inleds vid misstanke om allvarlig sepsis på akutmottagning och avslutas efter uppföljande kontakt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sepsis är avgränsat till vuxna patienter som kommer till en akutmottagning och uppvisar tecken på allvarlig sepsis baserat på de triagesystem som används idag.

Sepsis definieras som en infektion med organdysfunktion. Allvarlig sepsis definieras i vårdförloppet som misstänkt infektion med röd färg enligt triagesystemet RETTS, ≥7 poäng enligt triagesystemet NEWS2, eller motsvarande nivå med annat triagesystem. Patienter som uppfyller dessa kriterier antas ha risk för snabbt progredierande förlopp eller utveckling av septisk chock.

Fokus i vårdförloppet ligger på vården av patienterna med allvarlig sepsis på akutmottagningen, på deras initiala övervakning, diagnossättning och uppföljning efter vårdtiden.

De övergripande målen med vårdförloppet är att förbättra handläggningen och därmed minska sjukligheten (morbiditeten) och dödligheten i gruppen med allvarlig sepsis, genom:

  • sepsislarm för tidig upptäckt och adekvat undersökning, behandling och övervakning
  • korrekt diagnossättning
  • strukturerad uppföljning efter sepsisvården på sjukhus.

 

 

 

 Senast ändrad: