Direkt till innehållet

Patientsäkerhet

I Region Halland finns goda förutsättningar att bedriva ett aktivt arbete för att eliminera vårdskador. Vården är väl finansierad, folkhälsan är god och samarbetet inom vårdsystemet väl etablerat. Utifrån den regionala handlingsplanen för patientsäkerhet 2022-2024, som baseras på den nationella handlingsplanen Agera för säker vård pågår ytterligare utveckling. I denna presentation beskrivs denna utveckling i några bilder: Kvalitet och patientsäkerhet i vården i Halland

Även nationellt och internationellt pågår ambitiöst arbete för att stärka säkerheten i vården och minska risken för kvalitetsbrister. I bifogade presentation från Socialstyrelsen beskrivs arbetet världen över inom området och hur det passar ihop med vad vi kan göra här och nu i Sverige och Halland och på din vårdenhet.

Teman i patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhetskultur

Patientsäkerhetskultur handlar om hur förhållningssätt hos medarbetare och ledning påverkar möjligheten att arbeta med utveckling av kvaliteten. En väl utvecklad och mogen patientsäkerhetskultur är öppen för signaler till förbättringar och spridning av välfungerande arbetssätt. Mer information finns hos SKR: Patientsäkerhetskultur | SKR.

I Region Halland finns det bland annat inom Närsjukvården exempel på insatser för att stärka patientsäkerhetskulturen:

Förbättringstavla på Vårdcentralen Oskarström: https://vimeo.com/787924416

Kvalitetsråd på Vårdcentralen Håsten: https://vimeo.com/774343003

Gröna korset på Vårdcentralen Åsa: https://vimeo.com/747200984

Utbildning om akut omhändertagande på Vårdcentralen Fjärås: https://vimeo.com/764063001

Journalföring

Ändamålsenlig dokumentation har stor betydelse för säkerheten i vården. Dokumentationen har omfattande författningsreglering men också flera styrande dokument i Region Halland syftar till att säkerställa kvalitet i journalföringen.

I Region Halland finns det bland annat inom Hallands sjukhus exempel på insatser för att utveckla kvaliteten i journalföringen: Projekt för att standardisera arbetssätt och rutiner i gemensamma processer

Standardisering, flödesoptimering och processorientering

Att minska onödiga fördröjningar och minska oönskade kvalitetsvariationer är åtgärder med stor betydelse för patientsäkerheten. Region Halland arbetar med Lean som huvudsaklig verksamhetsutvecklingsmetodik men även andra metodiker används för att öka effektiviteten i verksamheten.

I Region Halland finns det bland annat inom förvaltningarna Ambulans, diagnostik och hälsa och Psykiatrin Halland exempel på insatser för att arbeta med standardisering och flödesoptimering:

Ackreditering: Patientsäkerhet i praktiken på lab (Ambulans, diagnostik och hälsa)

Rätt vård i rätt tid: https://youtu.be/Jn1bKquF6YE (Psykiatrin Halland)

Diagnostisk säkerhet

Att rätt diagnos ställs i rätt tid utan fördröjningar eller osäkerheter är en viktig förutsättning för att minska risken för vårdskador där patienten drabbas av exempelvis försämrad prognos eller komplikationer. Mörkertalet inom området fördröjd eller missad diagnos är stort och förbättringar ställer stora krav på många olika delar av vårdsystemet och på personalens kompetens och verksamhetens rutiner.

Utifrån egen forskning och internationell vetenskap har Rita Fernholm från Region Stockholm sammanställt kunskapsläget och förslag på konkreta åtgärder som verksamheterna kan vidta för att öka kvaliteten i diagnostiken: Diagnostisk säkerhet Halland

 Senast ändrad: