Direkt till innehållet

Provtagning blodgruppsserologisk undersökning

Bild på provrör

Provtagning för blodgruppsserologisk undersökning

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter för att förhindra förväxlingar inom hälso- och sjukvården och för att öka säkerheten vid läkemedelshantering inom den slutna vården.

Följande ska iakttas vid identifiering av patienten vid provtagning för blodgruppsserologisk undersökning:

  • Före blodprovstagningen påbörjas skall provtagningsrören vara märkta med patientens namn och personnummer eller, om det sistnämnda inte är känt, med födelseår, månad, dag.
  • För nyfödda barn anges efternamn och personnummer alternativt efternamn, kön, födelsedatum samt identitetsnummer enligt identitetsband.

    Under „Diagnos/Särskilda upplysningar“ anges mammans personnummer.

  • För patienter som saknar dessa identitetsuppgifter gäller särskilda regler.

Lossnar etiketten från provtagningsröret sedan provet tagits, skall provet kasseras.

I direkt samband med provtagningen kontrolleras att provtagningsrörets etikett och remiss innehåller korrekta identitetsuppgifter, antingen genom att patienten ombeds att själv uppge sitt personnummer och namn eller genom att dessa uppgifter hämtas från patientens identitetsband.

Provtagningsföreskrifter

Vid all provtagning för blodgruppsserologisk undersökning (såväl blodgruppering, antikroppsscreening, förenlighetsprövning och DAT) gäller

att ansvarig provtagare med sin namnunderskrift intygar att provtagningsföreskrifterna enligt Socialstyrelsen följts.

Prov som inte tagits enligt gällande föreskrifter kan inte behandlas av blodcentralen.

Förnyad provtagning är ett måste i ett sådant fall.

OBS! Personnumret ska innehålla sekelsiffror och dessutom måste den fjärde kontrollsiffran vara fullt läsbar.

Namnändring

Om namn ändrats, tex efter giftermål eller ett nyfött barn som initialt fått moderns efternamn som sedan ändras till faderns, kan namnet ändras direkt i bloddatasystemet av blodcentralen efter kontroll av personnummer/unikt nummer mot befolkningsregistret.

Om åtkomst saknas till befolkningsregistret och efternamnet inte överensstämmer med namn i blodcentralsregistret begär blodcentralen en blankett med intyg om namnändring.

Namnändringen registreras i blodcentralens datasystem.

 

Blankett Intyg om namnbyte samt sammankoppling av reservnummer med personnummer kan skrivas ut från blodcentralens hemsida. Remisser och blanketter.

Sammankoppling Reservnummer med Personnummer

Patienter som analyseras med ofullständig identitet (reservnummer) kan i efterhand sammankopplas med patientens personnummer i Blodcentralens datasystem.

Prover med fullständig identitet ska analyseras innan sammankoppling kan ske.

Blankett Intyg om namnbyte samt sammankoppling av reservnummer med personnummer kan skrivas ut från blodcentralens hemsida. Remisser och blanketter.

Länkar

SOSFS 2009:28

SOSFS 2009:29

Senast ändrad: