Direkt till innehållet

Provtagning blodgruppsserologisk undersökning

Bild på provrör

Provtagning för blodgruppsserologisk undersökning

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter för att förhindra förväxlingar inom hälso- och sjukvården och för att öka säkerheten vid läkemedelshantering inom den slutna vården.

Följande ska iakttas vid identifiering av patienten vid provtagning för blodgruppsserologisk undersökning:

-Innan blodprovstagningen påbörjas ska provtagningsrör och remiss vara märkta med patientens namn och personnummer alternativt reservnummer.

-För nyfödda barn anges efternamn och personnummer alternativt reservnummer på rör och remiss. Mammans personnummer ska anges på remissen.

Lossnar etiketten från provtagningsröret sedan provet tagits, skall provet kasseras.

Vid provtagningen ska blodmottagarens fullständiga identitetsuppgifter styrkas genom kontroll mot identitetshandling eller identitetsband. Om en sådan kontroll inte kan göras och blodmottagarens muntligen uppgivna identitetsuppgifter bedöms som tillförlitliga, får dessa användas. Om blodmottagaren är ett barn som saknar identitetshandling eller identitetsband, får vårdnadshavaren styrka identitetsuppgifterna.

Provtagningsföreskrifter

Vid all provtagning för blodgruppsserologisk undersökning (såväl blodgruppering, antikroppsscreening, förenlighetsprövning och DAT) gäller att ansvarig provtagare med sin namnunderskrift intygar att gällande provtagningsföreskrifter följts.

Prov som inte tagits enligt gällande föreskrifter kan inte behandlas av blodcentralen.

Förnyad provtagning är ett måste i ett sådant fall.

Prover för blodgruppering och förenlighetsprövning ska tas vid två separata tillfällen. Avsteg från denna regel får endast göras vid akut transfusionsbehov och då på den behandlande läkarens ansvar.

Namnändring

Om namn ändrats, tex efter giftermål, eller om ett nyfött barn som initialt fått moderns efternamn sedan får faderns efternamn, kan namnet ändras direkt i bloddatasystemet av blodcentralen efter kontroll av personnummer/unikt nummer mot befolkningsregistret.

Om åtkomst saknas till befolkningsregistret, och efternamnet inte överensstämmer med namn i blodcentralsregistret, begär blodcentralen en blankett med intyg om namnändring.

Namnändringen registreras i blodcentralens datasystem.

Blankett: Intyg om namnbyte samt sammankoppling av reservnummer med personnummer kan skrivas ut från blodcentralens hemsida. Remisser och blanketter.

Sammankoppling Reservnummer med Personnummer

Patienter som analyseras med ofullständig identitet (reservnummer) kan i efterhand sammankopplas med patientens personnummer i Blodcentralens datasystem. Prover med fullständig identitet ska analyseras innan sammankoppling kan ske.

Blankett Intyg om namnbyte samt sammankoppling av reservnummer med personnummer kan skrivas ut från blodcentralens hemsida. Remisser och blanketter.Länkar

SOSFS 2009:28

SOSFS 2009:29

Senast ändrad: