Direkt till innehållet

Avgifter sluten vård – Avgiftshandboken

Aktivitetsersättning/sjukersättning

Personer yngre än 40 år som har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning skall betala halv avgift (50 kr) under de 30 första dagarna av varje vårdtillfälle på sjukhus. Detta framgår av överenskommelsen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om ändrad administration för pensionärers sjukhusavgifter (970314). För längre vårdperiod (mer än 30 dagar) betalar personen avgift enligt vanliga regler.

När man beviljats aktivitetsersättning respektive sjukersättning får man ett beslutsmeddelande från försäkringskassan. För att få reducering av vårdavgiften skall detta beslutsmeddelande visas upp. Observera att reduceringen enbart gäller för personer med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning.

Aktivitetsersättning kan man få om man är mellan 19 - 29 år. Ersättningen är alltid tidsbegränsad. Sjukersättning kan man få om man är mellan 30 - 64 år. Ersättningen kan beviljas antingen tills vidare eller tidsbegränsat.

Avgift i slutenvård

Riksdagen har bestämt att den högsta avgiften för den slutna vården är 100 kr per vårddygn. Varje landsting eller region beslutar i övrigt vilka avgiftsregler som skall gälla för slutenvård inom det egna landstinget eller regionen.

Fr om 2014 är avgiften för slutenvård 100 kr/dygn för alla patienter. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen patientavgift. Fr om dagen man fyller 20 år betalar man avgift. Särskilda regler gäller också för personer med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning.

Man betalar inte avgift för den dag man skrivs ut. För permissionsdagar tar sjukhuset inte heller ut någon avgift. Med permissionsdag menas när man vistas utanför sjukhuset minst tolv timmar i en följd mellan kl 06.00 på morgonen och kl 24.00 på natten. GAS/Redovisningsservice skickar en faktura efter vårdtidens slut eller en gång per månad om sjukhusvistelsen är långvarig. Är patienten folkbokförd i annat landsting faktureras hemlandstinget dessutom för vården enligt utomlänsprislistan.

Då person flyttas från sjukhus i Halland till sjukhus utanför Halland, ska inte patient betala två stycken vårddygnsavgifter. Patient ska enligt högkostnadsskyddet bara betala max 100 per vårddygn. Det sjukhus man flyttas till tar ut vårddygnsavgiften.

För Halland del gäller att kontakta GAS, Team patient för borttag av vårddygnsavgift.

Följande patientkategorier är avgiftsbefriade enligt författning, dvs de betalar ingen avgift i sluten vård:

  • anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt
  • asylsökande
  • värnpliktiga

vårdkostnad för utländska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige debiteras kriminalvården

Avgiftsbefriade enligt regionbeslut:

  • tvångsvårdade enligt LPT och LRV betalar ingen avgift i sluten vård, LF § 112/08. Avgiftsfrihet gäller också vid sluten vård i annat landsting eller region, RF § 96/2010

Utländsk person som tvångsvårdas i Halland

För utländsk person som tvångsvårdas i Halland gäller det avtal som finns med landet där person kommer ifrån Finns EU-kort eller annan giltig handling skickas underlag till GAS för fakturering till FK på Gotland och person får gratis tvångsvård. Person från land vilket Sverige saknar avtal med eller om person saknar giltig handling blir betalningsskyldig vad tvångsvården kostar.

Definition slutenvård

Slutenvård

Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård.

Inskrivning i sluten vård

Händelse när ett vårdtillfälle påbörjas och vårdplats i slutenvård ställs till patients förfogande.

Utskrivning från slutenvård

Händelse när ett vårdtillfälle avslutas och vårdplats i slutenvård inte längre står till patientens förfogande.

Smittskyddslagen

Patient som vårdas i slutenvård enligt Smittskyddslagen betalar vanlig patientavgift.

Värnpliktig

Den 2 mars 2017 beslutade regeringen att vi ska använda alla delar av lagen om totalförsvarsplikt igen. Den som är totalförsvarspliktig kan kallas till mönstring och skrivas in till grundutbildning med värnplikt. Totalförsvarspliktiga är svenska medborgare mellan 16-70 år

En totalförsvarspliktig person har under sin värnplikt och civilplikt rätt till fri hälso- och sjukvård. Vid inskrivning i slutenvård används patientkategori VPL.

Öppenvård blir slutenvård

Fr om 1 januari 2015 återbetalas inte avgiften för öppenvårdsbesök som föranleder en inskrivning i slutenvården. Öppenvårdsbesöket registreras som ett vanligt mottagningsbesök.

Öppenvårdsbesök för patient i slutenvård

Patient som är inskriven i slutenvård skall inte betala för sjukvård i öppenvård om öppenvårdsbesöket har samband med den slutna vården.

Återbesök i öppenvård efter utskrivning från slutenvården

Regionfullmäktigebeslut § 54. Fr om 2014-01-01. Återbesök i öppenvård efter utskrivning från slutenvård för samma sjukdom, samma dag är avgiftsfritt för patienten.

Exempel

Patient var inskriven i slutenvård för prostataoperation. Skrivs ut på förmiddagen och på senare eftermiddag kan inte patienten urinera. Patient behöver uppsöka öppenvård. Detta besök är gratis.

Senast ändrad: