Direkt till innehållet

Avgifter sluten vård – Avgiftshandboken

Aktivitetsersättning/sjukersättning

Personer yngre än 40 år som har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning skall betala halv vårddygnsavgift under de 30 första dagarna av varje slutenvårdstillfälle på sjukhus. Detta framgår av överenskommelsen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om ändrad administration för pensionärers sjukhusavgifter (970314). För längre vårdperiod (mer än 30 dagar) betalar personen vårddygnsavgift enligt vanliga regler.

När man beviljats aktivitetsersättning respektive sjukersättning får man ett beslutsmeddelande från försäkringskassan. För att få reducering av vårdavgiften skall detta beslutsmeddelande visas upp. Observera att reduceringen enbart gäller för personer med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning.

Aktivitetsersättning kan man få om man är mellan 19 - 29 år. Ersättningen är alltid tidsbegränsad. Sjukersättning kan man få om man är mellan 30 - 64 år. Ersättningen kan beviljas antingen tills vidare eller tidsbegränsat.

Avgift i slutenvård

2024-01-01 är högsta avgiften för slutenvården 130 kr per vårddygn.

Varje region beslutar i övrigt vilka avgiftsregler som skall gälla för slutenvård inom den egna regionen.

Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen patientavgift. Fr om dagen man fyller 20 år betalar man avgift. Särskilda regler gäller också för personer med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning.

Inskrivning och utskrivning samma dag genererar en vårddyngsavgift.

Vårddygnsavgift tas inte ut för utskrivningsdagen vid vårdtillfälle på mer än en dag.

Ingen vårddygnsavgift tas ut för permissionsdagar. Med permissionsdag menas när man vistas utanför sjukhuset minst tolv timmar i en följd mellan kl 06.00 på morgonen och kl 24.00 på natten.

Är patienten folkbokförd i annan region faktureras hemregionen för vården enligt fastslagen utomlänsprislista.

GAS/Redovisningsservice fakturerar slutenvård var 14:e dag

Då person flyttas från sjukhus i Halland till sjukhus utanför Halland, ska inte patient betala två stycken vårddygnsavgifter. Patient ska enligt högkostnadsskyddet bara betala max 110 kr per vårddygn. Det sjukhus man flyttas till tar ut vårddygnsavgiften.

För Halland del gäller att kontakta GAS, Team patient för borttag av vårddygnsavgift.

Då två inskrivningar görs samam dag, t ex patient blir inskriven på kirurgen kl 08.00, blir utskriven 11.00, blir senare samma dag 16.00 inskriven på annan klinik , betalar patient bara för ett vårddygn. Patient betalar för den första inskrivningen, den andra inskrivningen ska vara 0 kr för första vårddyngnet. Det står i hälso- och sjukvårdslagen att en patient bara ska betala en vårddygnsavgift per vårddag

Följande patientkategorier är avgiftsbefriade enligt författning, dvs de betalar ingen avgift i sluten vård:

  • anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt
  • asylsökande
  • värnpliktiga

Avgiftsbefriade enligt regionbeslut:

  • tvångsvårdade enligt LPT och LRV betalar ingen avgift i sluten vård, LF § 112/08. Avgiftsfrihet gäller också vid sluten vård i annat landsting eller region, RF § 96/2010

Utländsk person som tvångsvårdas i Halland

För utländsk person som tvångsvårdas i Halland gäller det avtal som finns med landet där person kommer ifrån Finns EU-kort eller annan giltig handling skickas underlag till GAS för fakturering till FK på Gotland och person får gratis tvångsvård. Person från land vilket Sverige saknar avtal med eller om person saknar giltig handling blir betalningsskyldig vad tvångsvården kostar.

Definition slutenvård

Slutenvård

Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård.

Inskrivning i sluten vård

Händelse när ett vårdtillfälle påbörjas och vårdplats i slutenvård ställs till patients förfogande.

Utskrivning från slutenvård

Händelse när ett vårdtillfälle avslutas och vårdplats i slutenvård inte längre står till patientens förfogande.

Hälsovård - Intyg

Om patient är inskriven i slutenvården men behöver t ex ett intyg för "att inte kunna resa" är detta ett intyg som vi ska ta betalt för enligt Gula Taxan. Gula Taxan gäller även för personer som är inskrivna i slutenvården. Avgiften för intyget görs från försäljningen.

Undantag när det gäller intyg om orsak till någons intagnig på sjukhus. Då ska verksamhetschefen ansvara för att den som varit inskriven i slutenvården på begäran avgiftsfritt får intyg om orsaken till inskrivning- och tiden för inskrivningen- och utskrivningen. Hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:08, 4 kapitlet 3§

Smittskyddslagen

Patient som vårdas i slutenvård enligt Smittskyddslagen betalar vanlig vårddygnsavgift.

Värnpliktig

Den 2 mars 2017 beslutade regeringen att vi ska använda alla delar av lagen om totalförsvarsplikt igen. Den som är totalförsvarspliktig kan kallas till mönstring och skrivas in till grundutbildning med värnplikt. Totalförsvarspliktiga är svenska medborgare mellan 16-70 år

En totalförsvarspliktig person har under sin värnplikt och civilplikt rätt till fri hälso- och sjukvård. Vid inskrivning i slutenvård används patientkategori VPL.

Öppenvård blir slutenvård

Fr om 1 januari 2015 återbetalas inte avgiften för öppenvårdsbesök som föranleder en inskrivning i slutenvården. Öppenvårdsbesöket registreras som ett vanligt mottagningsbesök.

Öppenvårdsbesök för patient i slutenvård

Patient som är inskriven i slutenvård skall inte betala för sjukvård i öppenvård om öppenvårdsbesöket har samband med den slutna vården.

Återbesök i öppenvård efter utskrivning från slutenvården

Regionfullmäktigebeslut § 54. Fr om 2014-01-01. Återbesök i öppenvård efter utskrivning från slutenvård för samma sjukdom, samma dag är avgiftsfritt för patienten.

Exempel

Patient var inskriven i slutenvård för prostataoperation. Skrivs ut på förmiddagen och på senare eftermiddag kan inte patienten urinera. Patient behöver uppsöka öppenvård. Detta besök är gratis.Senast ändrad: