Direkt till innehållet

Aktuella beslut personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Aktuella regionala beslut för nationella personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp enligt processen för ordnat införande.

Berörd förvaltning ansvarar för införandet av sin del i det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet. I de fall där flera förvaltningar ingår i ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp ska samverkan ske för att uppnå målet om en sammanhållen vård.

Regionala beslut personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Hjärt- och kärlsjukdomar

Regionalt programområde Hjärt- och kärlsjukdomar

Nationellt vårdförlopp Hjärtsvikt – nydebuterad 2021-02-21.

Regionalt beslut från 2021-06-08:

 • Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet Hjärtsvikt – nydebuterad.

 

Nationellt vårdförlopp Kritisk Benischemi 2020-09-25.

Regionalt beslut från 2021-01-21:

 • Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet Kritisk benischemi.
 • Berörd förvaltning ges i uppdrag att utreda identifierade gap för att skapa förutsättningar för att följa vårdförloppet.

 

Infektionssjukdomar

Regionalt programområde Infektionssjukdomar

Nationellt vårdförlopp Sepsis 2021-02-21.

Regionalt beslut från 2022-02-23:

 • Att införa personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis efter nödvändigt utvecklingsarbete.

 

Lung- och allergisjukdomar

Regionalt programområde Lung- och allergisjukdomar

Nationellt vårdförlopp Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 2020-09-25.

Regionalt beslut från 2021-01-21:

 • Region Halland ska ha följsamhet till nationellt godkända vårdförloppet för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 

Mag- och tarmsjukdomar

Regionalt programområde Mag- och tarmsjukdomar

Nationellt vårdförlopp Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) – vuxna 2022-06-03.

Regionalt beslut från 2023-06-09:

 • Att arbeta för att följa inriktningen i personcentrerat vårdförlopp på ett sätt som är förenligt med beslutade prioriteringar.

 

Nervsystemets sjukdomar

Regionalt programområde Nervsystemets sjukdomar

Nationellt vårdförlopp Stroke/TIA – tidiga insatser och vård 2020-05-15.

Regionalt beslut från 2021-01-21:

 • Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet för Stroke/TIA.

 

Nationellt vårdförlopp Stroke/TIA – fortsatt vård och rehabilitering 2022-09-15.

Regionalt beslut från 2023-06-20:

 • Att Region Halland ska arbeta för att följa inriktningen i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp (PSVF) för Stroke och TIA – fortsatt vård och stöd.

 

Psykisk hälsa

Regionalt programområde Psykisk hälsa

Nationellt vårdförlopp Schizofreni – förstagångsinsjuknande 2020-09-25.

Regionalt beslut från 2021-01-21:

 • Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet för Schizofreni – förstagångsinsjuknande.

 

Nationellt vårdförlopp Schizofreni – fortsatt vård och stöd 2022-06-03, reviderat 2022-10-14.

Regionalt beslut från 2023-03-27:

 • Att Region Halland ska arbeta för att följa inriktningen i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Schizofreni – fortsatt vård och stöd.

 

Reumatiska sjukdomar

Regionalt programområde Reumatiska sjukdomar

Nationellt vårdförlopp Reumatoid artrit (RA) 2020-05-26.

Regionalt beslut från 2021-01-21:

 • Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet för Reumatoid artrit (RA).
 • Regionkontoret får i uppdrag att hålla samman arbetet med processbeskrivning för att förtydliga ansvarsfördelning inom vårdförloppet.

Regional processbeskrivning Vårdförlopp Reumatoid Artrit (RA) del 1

 

Nationellt vårdförlopp Reumatoid artrit – etablerad 2022-10-22.

Regionalt beslut från 2022-03-23:

 • Att följa nationellt godkänt vårdförlopp för Reumatoid artrit – etablerad.

 

Rörelseorganens sjukdomar

Regionalt programområde Rörelseorganens sjukdomar

Nationellt vårdförlopp Höftledsartros – primärvård 2020-05-15.

Regionalt beslut från 2021-01-21:

 • Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet för Höftledsartros – primärvård.
 • Regionkontoret får i uppdrag att hålla samman arbetet med processbeskrivning för att förtydliga ansvarsfördelning inom vårdförloppet.

Regional processbeskrivning Vårdförlopp Höftledsartros – primärvård

 

Nationellt vårdförlopp Höftledsartros – proteskirurgi 2022-06-03.

Regionalt beslut från 2023-03-29:

 • Region Halland ska arbeta för att följa inriktningen i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Höftledsartros – proteskirurgi.

 

Nationellt vårdförlopp Knäledsartros 2022-02-24.

Regionalt beslut från 2023-02-02:

 • Region Halland ska arbeta för att följa inriktningen i det nationellt godkända personcentrerat och sammanhållet vårdförloppet för knäledsartros.

 

Nationellt vårdförlopp Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur 2021-02-24.

Regionalt beslut från 2021-06-09:

 • Region Halland ska skapa en regional process för att möjliggöra följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur.
 • Berörda förvaltningar får i uppgift att med stöd av Regionkontoret skapa en regional process för osteoporos för att möjliggöra följsamhet till vårdförloppet.

 

Äldres hälsa och palliativ vård

Regionalt programområde Äldres hälsa och palliativ vård

Nationellt vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom 2021-03-19.

Regionalt beslut från 2021-10-14:

 • Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet kognitiv svikt vid misstänkts demenssjukdom.
 • Att i erforderlig omfattning revidera regionala tillämpningar som finns vid kognitiv svikt.

 

Nationellt vårdförlopp Palliativ vård 2022-06-03

Regionalt beslut från 2023-03-28:

 • Region Halland ska arbeta för att följa inriktningen i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Palliativ vård.

 

Öron, näsa och hals

Regionalt programområde öron-, näsa- och halssjukdomar

Nationellt vårdförlopp Grav hörselnedsättning 2022-06-03.

Regionalt beslut från 2023-03-31:

 • Region Halland ska tillämpa rekommendationerna i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp grav hörselnedsättning på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt utifrån aktuella förutsättningar.

 Senast ändrad: