Direkt till innehållet

Barn, unga och familj

I Sverige är trygga och goda uppväxtvillkor ett av folkhälsopolitikens målområden, vilket betyder att alla barn och unga i Sverige har rätt att få växa upp i familjeförhållanden som främjar deras hälsa och utveckling.

I vissa fall kan förhållanden i en familj göra att någon eller några familjemedlemmar har behov av insatser från region, kommun eller andra myndigheter. När dessa insatser erbjuds tas alltid hänsyn till barnets bästa. Likaså är utgångspunkten i programområdet Barn och ungdomars hälsa att samarbeta brett och ständigt bevaka barnperspektivet.

På denna sida hittar du styrande och stödjande dokument och annan relevant information gällande orosanmälan samt hälsoundersökningar i samband med vård utanför det egna hemmet. Se vänsterspalten.

Relaterade länkar på Vårdgivarwebben

Barn och ungdomars hälsa

Barnens rättigheter

Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Suicidprevention - att förebygga självmord

SIP - Samordnad individuell plan

 Senast ändrad: