Direkt till innehållet

Äldres hälsa och palliativ vård

Det nationella programområdet (NPO) Äldres hälsa och palliativ vård leder kunskapsstyrningen inom sitt område. Du kan läsa om programområdets  uppdrag och insatsområden på webbsidan Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. 

 Staten och SKR har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp(vårdförlopp) inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård som är baserad på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården. 

 Utifrån den nationella strukturen arbetar Region Halland enligt den lokala kunskapsstyrningsmodellen. För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt processen för ordnat införande. Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida. 

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom inleds vid misstanke om kognitiv svikt orsakad av demenssjukdom och avslutas vid bekräftad diagnos, alternativt då misstanke om demenssjukdom inte kvarstår. Vårdförloppet beskriver vilka åtgärder som ska genomföras och i vilken ordning dessa ska ske.

Det övergripande målet med vårdförloppet är att fler personer med kognitiv svikt som misstänks vara orsakad av demenssjukdom ska genomgå utredning och att sådan utredning ska starta i ett tidigt skede.

Till målsättningarna hör också att:

  • korta utredningstiderna
  • skapa bättre förutsättningar för patientgruppen inom primärvården
  • ge mer stöd till personer med kognitiv svikt och anhöriga eller närstående
  • minska praxisskillnader vid utvidgade kognitiva utredningar
  • skapa bättre förutsättningar för jämlik och adekvat läkemedelsbehandling samt
  • att i ökad utsträckning koppla samman vård och omsorg för en personcentrerad och sammanhållen vård

Länk till Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)