Direkt till innehållet

Äldres hälsa

Äldres hälsa är ett brett område som omfattar förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Insatserna fokuseras där det finns stora skillnader i den vård som erbjuds. Programområdet har huvudansvar för ett kunskapsområde som bland annat omfattar geriatrik, vård av multisjuka/sköra, palliativ vård och vård av personer med demenssjukdom. Programområdet fokuserar också på preventivt och hälsofrämjande arbete med syfte att förebygga skador och ohälsa. Läs mer om det nationella programområdet för äldres hälsa på SKR:s webbsida för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom inleds vid misstanke om kognitiv svikt orsakad av demenssjukdom och avslutas vid bekräftad diagnos, alternativt då misstanke om demenssjukdom inte kvarstår. I de fall en lindrig kognitiv funktionsnedsättning istället bedöms föreligga beskrivs hur uppföljning ska ske. Vårdförloppet beskriver vilka åtgärder som ska genomföras och i vilken ordning dessa ska ske.

Kognitiv svikt kan vara en konsekvens av ett flertal olika tillstånd och sjukdomar och risken för att drabbas av kognitiv svikt ökar med stigande ålder. Då en person misstänks ha kognitiv svikt orsakad av demenssjukdom, genomförs först en basal utredning för att skilja primär demenssjukdom från andra tillstånd som kräver annan behandling. Vid oklarhet efter den basala utredningen kan en utvidgad utredning genomföras på en specialistenhet.

Den basala utredningen syftar till att fastställa:

  • om personen har en kognitiv svikt och om den beror på en demenssjukdom eller om annan sjukdom orsakar eller bidrar till den kognitiva svikten
  • vilka personer som är i behov av en fortsatt utvidgad utredning
  • vilka funktionsnedsättningar som demenssjukdomen medför och vad man kan göra för att minimera eller kompensera för dessa.

Det övergripande målet med vårdförloppet är att fler personer med kognitiv svikt som misstänks vara orsakad av demenssjukdom ska genomgå utredning och att sådan utredning ska starta i ett tidigt skede.

Till målsättningarna hör också att:

  • korta utredningstiderna
  • skapa bättre förutsättningar för patientgruppen inom primärvården
  • ge mer stöd till personer med kognitiv svikt och anhöriga eller närstående
  • minska praxisskillnader vid utvidgade kognitiva utredningar
  • skapa bättre förutsättningar för jämlik och adekvat läkemedelsbehandling samt
  • att i ökad utsträckning koppla samman vård och omsorg för en personcentrerad och sammanhållen vård

Palliativ vård vid Covid-19

För att läsa om arbetet med palliativ vård vid Covid-19 se vänsterfliken.

 

Länk till Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd

Länk till vårdförloppet Kognitiv Svikt

 

 

Senast ändrad: