Direkt till innehållet

Ischemi

På denna sida hittar du relevanta styrande och stödjande dokument. Vissa av dessa är nationella och andra är regionala. Region Halland har en fastställd dokumentstruktur i ledningssystemet som beskriver de olika styrande dokumenttyperna som finns i Region Halland. 

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

Regional processbeskrivning

Den regionala processbeskrivningen beskriver hur vi arbetar tillsammans för att bättre skapa värde för dem vi är till för, vem som gör vad och helst i vilken ordning något görs i en process.

Se styrande dokument längst ner på sidan

Regionala vårdriktlinjer

En regional vårdriktlinje är en regional tillämpning för Region Halland utifrån kunskapsstöd så som nationella vårdprogram/riktlinjer, sjukvårdsregionala vårdprogram/riktlinjer eller vetenskap och beprövad erfarenhet.

Se styrande dokument längst ner på sidan

Stödjande dokument

Nationella stödjande dokument

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård - Stöd för styrning och ledning (socialstyrelsen.se) är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Regionala stödjande dokument

Terapirekommendationer Halland

Terapirekommendationer Halland skrivs och revideras av terapigrupperna, bestående av allmänläkare, apotekare, sjukhusläkare och sjuksköterskor samt andra relevanta yrkesgrupper. Rekommendationerna bygger på publicerade studier, nationella och internationella riktlinjer och bästa tillgängliga evidens i övrigt. De riktar sig till alla Region Hallands förskrivare och syftet är att erbjuda ett uppdaterat, koncist och kliniskt relevant kunskapsstöd.

Terapirekommendationer - Kranskärlsjukdom

Processledare:

Markus Lingman

Regional processbeskrivning

Regionala vårdriktlinjer

Senast ändrad: