Direkt till innehållet

Ordnat införande nya läkemedel

Nationellt ordnat införande av läkemedel

Genom nationellt ordnat införande samverkar alla Sveriges regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet. NT-rådet, Rådet för nya terapier, utser vilka läkemedel som ingår i nationell samverkan och ger rekommendationer om hur de bör införas och användas.

Nationellt ordnat införande drivs inom ramen för Regionernas samverkansmodell för läkemedel som är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Inom samverkansmodellen ingår även en marknad/förhandlingsfunktion och en livscykelfunktion, som inkluderar bland annat horisontspaning och uppföljning.

Vill du ta reda på om ett läkemedel kommer hanteras via nationell samverkan kan du söka på NT-rådets hemsida. Här finns även information om bland annat nationella avtal och tidiga bedömningsrapporter för kommande nya läkemedel.

Bilden nedan visar processen med det nationella ordnade införandet från horisontspaning av vilka läkemedel som kommer finnas tillgängliga i framtiden till uppföljning och utvärdering av de läkemedel som har införts.

Bild från NT-rådet över processen kring det nationella ordnade införandet av läkemedel från horisontspaning, via rekommendation till införande och uppföljning. De nationella rekommendationerna utgår från riksdagens etiska plattform för prioriteringar i sjukvården.

Ordnat införande av läkemedel - Region Halland

I Region Halland tas rekommendationer från NT-rådet om hand enligt processen för ordnat införande av nya läkemedel. Rekommendationerna bereds och koordineras av läkemedelsstrateger på Regionkontoret. Regionala konsekvensanalyser inklusive bedömning av kostnadspåverkan utförs i samarbete med berörd verksamhet och centrala funktioner för ekonomi.

Underlag samt förslag till rekommendation bereds på Prioriterings- och Evidensrådet (PER) som tar fram beslutsrekommendation till Hälso- och sjukvårdsdirektör (HSD).

Ordnat införande av läkemedel i Region Halland

Införandebeslut för läkemedel

I Region Halland fattar Hälso- och sjukvårdsdirektören beslut om ordnat införande för läkemedel som hanterats i nationell kunskapsstyrning. Beslut tas generellt inte för läkemedel där behandlingen inleds i regionsjukvård eftersom behandlingsbeslut inte sker i Region Halland samt för avvakta-rekommendationer i väntan på slutgiltig rekommendation. För aktuella regionala beslut se Aktuella beslut för läkemedel enligt processen för ordnat införande.

När nationellt ordnat införande avslutas för ett läkemedel eller en specifik indikation arkiveras den relaterade rekommendationen från NT-rådet. Därmed blir samtidigt det regionala beslut som hänvisar till NT-rådets rekommendation inaktuellt. De regionala beslut som har arkiverats under det senaste året återfinns på sidan Arkiverade beslut ordnat införande av läkemedel.Senast ändrad: