Direkt till innehållet

ESBL-carba

Om sjukdomen

ESBL-carba (extended spectrum betalactamases med karbapenemasaktivitet) är en grupp enzymer hos Enterobacterales (tarmbakterier) som bryter ner både penicilliner,  cefalosporiner och karbapenemer. Bärarskap i tarmen ger inga symtom, men vid exempelvis sepsis eller urinvägsinfektion, kan infektionen bli svårbehandlad på grund av resistensproblematik.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om ESBL-carba samt hur det smittar. Se vårdriktlinje nederst på sida. Vid nyupptäckta fall av ESBL-carba inom vården tas kontakt med Vårdhygien (035 - 131839).

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Inga förhållningsregler ges då sjukdomen inte är allmänfarlig. Däremot finns information i Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) att delge patienten, såsom vikten av att informera om god handhygien samt eventuella åtgärder om patienten har riskfaktorer. Informationen delges patienten både muntligt och skriftligt. Via Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) finns även översättningar av smittskyddsblad till andra språk.

Smittspårning och åtgärder

Smittspårning inom vård och omsorg sker i samråd med Vårdhygien och påbörjas snarast.

Klinisk anmälan

Görs här, snarast https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet. I anmälan bör framgå

  • Anledning till provtagning (screening, infektion, smittspårning).
  • Eventuella riskfaktorer som till exempel kateter, sår, infarter.
  • Vård och/eller vistelse utomlands?

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Länkar

Sjukdomsinformation om bakterier med ESBL-CARBA — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rutin

Senast ändrad: