Direkt till innehållet

Listningsbegränsning

Från den 1 juli 2022 sker förändringar i hälso och sjukvårdslagen (HSL) 7 kap. 3 c §. Förändringarna innebär att:

 • På begäran av en utförare får regionen besluta att begränsa det antal patienter som får vara listade hos utföraren. Regionen får avslå begäran helt eller delvis endast om det finns särskilda skäl.
 • Regionerna är skyldiga att organisera primärvården så att alla som omfattas av regionernas ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare.
 • Tillgänglighet och valfrihet samt listningsbegränsningarna behöver balansera mot den totala kapaciteten i primärvården.
 • Regionens beslut om listningsbegränsning kan överklagas – laglighetsprövning enl. kap. 13 KL

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott har beslutat att:

 • Ansökningar om listningsbegränsning ska beslutas av Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.
 • Beslut om listningsbegränsning ska vara tidsbegränsade.
 • Vid beslut om listningsbegränsning undantas nyfödda som automatiskt listas på den vårdcentral där mamman är listad.
 • Vid beslut om listningsbegränsning undantas boende på SäBo som önskar på den vårdcentral som har ansvar för boendet.
 • Vid beslut om listningsbegränsning gäller inte närhetsprincipen som ickevalsalternativ, utan invånaren listas vid geografiskt närmsta vårdcentral som inte har listningsbegränsning.
 • Att Region Halland inväntar föreskrifter för listningstjänst samt nationell listningstjänst innan kösystem för invånaren införs till de vårdcentraler som har listningsbegränsning.
 • Ansökan om listningsbegränsning från egenregi ska lämnas av driftnämnden Närsjukvård
 • Beslut om listningsbegränsning expedieras till Driftnämnden närsjukvård

Ansökan om listningsbegränsning

Ansökan ska innehålla:

 • Skäl till begäran om listningsbegränsning
 • Handlingsplan för hur vårdcentralen planerar att kunna hantera uppdraget när listningsbegränsningen upphör
 • Under vilken period listningsbegränsningen önskas?
 • Avses listningstopp eller listningstak?

Vad innebär listningstak och listningsstopp?

Listningstak innebär att om vårdcentralen anger 5000 patienter som tak kommer den endast att ha listningstopp om antalet patienter överstiger 5000.

Om vårdcentralen beviljas 5000 patienter som ett tak och i dagsläget har 6000 patienter innebär det att vårdcentralen successivt kommer att minska antalet listade på grund av listningstopp i kombination med egen avlistning.

Listningstopp är en tidsbegränsad begränsning utan tak, där vårdcentralen under en period inte listar några nya patienter.

Ansökan skickas till:

Region Halland

Diariet Regionkontoret

Box 517

301 80 Halmstad

Regionkontoret skickar bekräftelse på att ansökan inkommit. Handläggningstid för beslut om listningsbegränsning kommer att vara 2–4 månader. Beslut kommer att fattas utifrån individuell bedömning av enskild ansökan av Hälso- och sjukvårdsutskottet.

Vid frågor

Kontakta karin.nordstrandsandersson@regionhalland.seSenast ändrad: