Direkt till innehållet

Strama

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) är ett rådgivande organ med uppgift att bistå Folkhälsomyndigheten i

 • frågor som rör antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens
 • arbetet med att främja ett tvärsektoriellt och lokalt förankrat arbetssätt där berörda myndigheter, landsting, kommuner och ideella organisationer ingår.

Programråd Strama

är en del i Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning, NSK, som startade 2008 utifrån ett statligt initiativ för att öka samverkan mellan myndigheter, vårdgivare och kommunernas sociala verksamheter avseende införande och spridning av ny kunskap och metoder. Genom Programråd Strama blir arbetet mot antibiotikaresistens ytterligare integrerat i landstingens och regionernas kärnverksamhet. Arbetet medför att en nationell struktur för kunskapsbaserad vård, erfarenhetsutbyte och lärande fördjupas. Strama är inget projekt utan en metod för förbättringsarbete för att säkerställa möjligheterna till en god och säker sjukvård både nu och i framtiden. Det fortsatta arbetet sker i nära samarbete med de lokala Stramagrupperna och Folkhälsomyndigheten.

Stramanätverket är en frivillig sammanslutning av alla lokala Stramagrupper i landstingen. Nätverket, som bildades formellt 2011, har som övergripande syfte att verka för en rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens. En viktig del i detta är att underlätta ett snabbt utbyte av idéer och arbetsmodeller mellan Stramagrupperna i landet.

Lokala Stramagrupper finns nu i samtliga 21 landsting och regioner. I Halland har en lokal Stramagrupp funnits sedan 1996.

I Strama Halland ingår

 • Nilla Lindroos, smittskyddssjuksköterska och ordförande
 • Arne Kötz, mikrobiolog, klinisk mikrobiologi, Hallands sjukhus
 • Charlotta Eriksson, läkemedelsstrateg och informationsapotekare, Regionkontoret
 • Eva-Karin Stenberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Halmstad kommun
 • Finn Jörgensen, läkare ÖNH, Hallands sjukhus
 • Helena Hallgren, infektionsläkare, Hallands sjukhus
 • Ingegerd Sjögren, mikrobiolog, klinisk mikrobiologi, Hallands sjukhus
 • Johan Bergström, distriktsläkare och informationsläkare, Region Halland
 • Magnus Lindén, barnläkare, Hallands sjukhus
 • Malena Grimbrandt, länsveterinär, Länsstyrelsen
 • Maria Löfgren, infektionsläkare, Hallands sjukhus
 • Marie Baaz, länsveterinär, Länsstyrelsen
 • Mats Erkki, apotekare, LME Hallands sjukhus
 • Per Rabe, övertandläkare, specialisttandvården, Hallands sjukhus
 • Sara Lindholm, distriktsläkare och informationsläkare, Region Halland

Kontaktuppgifter

Strama Halland

Smittskyddsenheten

Hallands sjukhus Halmstad

301 85 Halmstad

tfn: 035-13 16 07

e-post: smittskydd@regionhalland.se

Senast ändrad: