Direkt till innehållet

Styrande och stödjande dokument

Styrande dokument

Internationella styrande dokument

Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. Konventionens syfte är att skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Istanbulkonventionen trädde i kraft i november 2014 i Sverige.

Svensk översättning av Istanbulkonventionen (pdf)

Nationella styrande dokument

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer finns till för att säkerställa att arbetet med våld i nära relationer inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården håller en jämn kvalitet i hela landet. Den som är utsatt för våld, barn eller vuxen, ska få samma nivå av stöd, skydd och vård oberoende av var hen bor. Dokumentet innehåller även bestämmelser för arbetet med våldsutövare.

Regionala styrande dokument

Du hittar de regionala styrande dokumenten inom området längst ner på sidan.

 

Stödjande dokument

Interna stödjande dokument till Rutin Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Stödmanual 1 - Att tänka på inför att ställa frågor om våld i nära relationer

Stödmanual 2 - Samtal inför att ställa frågor om våld i nära relationer

Stödmanual 3 - Åtgärder när du ställt frågor om våld i nära relationer

Stödmanual 4 - Åtgärder vid Hedersrelaterat våld och förtryck

Stödmanual 5 - Åtgärder vid oro för brott mot barn - könsstympning, barnäktenskap och begäran om oskuldsintyg

Stödmaterial 1 - Evidensbaserade samband mellan våld i nära relationer och hälsokonsekvenser

Stödmaterial 2 - Förslag på innehåll i lokal rutin våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Att uppmärksamma barn och vuxna med erfarenheter av våld

Stödmanualerna kan användas från ca 13 års ålder när samtalet och innehållet anpassas till barnets ålder och mognad. Materialet kan användas inom alla hälso- och sjukvårdsverksamheter oavsett inriktning.

Hälso- och sjukvårdsverksamhet som vänder sig till barn upp till 13 års ålder ska använda befintliga rutiner vid arbetet med barns utsatthet för våld.

Möjlighet att lämna uppgifter till Polismyndigheten

Hallands sjukhus material till Säker vård handboken

Hallands sjukhus har tagit fram ett material till Säker vård handboken som kan användas för att snabbt och lätt kunna göra rätt i det direkt patientmötet. Materialet kan användas även av medarbetare på andra förvaltningar.

Att fånga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i patientmötet – Barn

Att fånga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i patientmötet – Vuxen

Externa stödjande dokument

1) Socialstyrelsens dokument

Våld i nära relationer – Handbok för socialtjänsten , hälso och sjukvården och tandvården (socialstyrelsen.se)

2) Frågeformulär att använda för att ställa frågor om våld (Frågeformulär om våld - FOV)

Under den här länken finns Frågeformulär - Våld i nära relationer som Region Hallands hälso- och sjukvård samt tandvård kan använda för att ställa rutinmässiga frågor om våld. Se rutin Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck.

Frågeformulären har skapats av Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Region Halland har VKV:s tillstånd att använda VKV:s material, men det får inte ändras och det ska framgå att det är VGR som skapat materialet.

Frågeformuläret kan med fördel användas tillsammans med VKV:s handbok om att ställa frågor om våld. Handboken finns på VKV:s webbsida: Material - Valdinararelationer.se

Frågeformulär om våld, FOV - på andra språk

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har tagit fram översättningar av formuläret Frågor om våld för vuxna på tolv språk:

Albanska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Arabiska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

BKS, Bosniska-kroatiska-serbiska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Dari, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Engelska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Persiska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Polska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Somaliska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Sorani, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Spanska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Tigrinja, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Turkiska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Frågeformulär FOV med bildstöd

Frågor om våld, FOV - bildsatt barn och unga (pdf, VGR)

Frågor om våld, FOV - bildsatt vuxen (pdf, VGR)

Frågor om våld, FOV - bildsatt vuxen B (pdf, VGR)

Rapporter (som handlar om frågeformuläret FOV)

FOV - frågor om våld till barn, ungdomar och vuxna samt andra mätinstrument - en jämförande analys (pdf, VGR)

FOV - Frågor om våld - utvecklingen av ett kliniskt frågeformulär (pdf, VGR)

3) Sexit frågeformulär och handbok

Sexit frågeformulär (pdf, VGR)

Sexit handbok (pdf, VGR)

4) Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet - Hedersförtryck (hedersfortryck.se)

 

 

 

Regionala styrande dokument

Senast ändrad: