Direkt till innehållet

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet är riksomfattande och Riksdagen fastställer den övre beloppsgränsen att ta ut för alla landsting och regioner.

Regionfullmäktige tog beslutet att höja högkostnadsskyddet till 1300 kr 1 januari 2023. Högkostnadsgränsen 1300 kr gäller tills nytt beslut om avgift tas

Då patient betalt för mycket i sitt högkostnadsskydd har patient rätt att få tillbaks det överskjutande beloppet. Gemensam Administrativ Service gör återbetalning via överdebiteringsfiler från frikortssystemet eller genom att patient skickar in blankett.

Bosatta i utlandet

Utländska medborgare och utlandssvenskar som omfattas av (EEG) 883/2004, (EEG) 1408/71, ett sjukvårdsavtal eller en sjukvårdskonvention omfattas av högkostnadsskyddet. Giltiga handlingar enligt avtal ska uppvisas.

Elektronisk högkostnadsskydd, eFrikort

7 juni 2016 driftsattes eFrikort i Halland. eFrikort har en integration mot VAS kassa vilket innebär att VAS håller reda på högkostnadsperiod åt patient så att patient alltid får betala rätt avgift. eFrikort är en webbtjänst och SITHS-kort krävs och gäller bara i Halland.

Verksamhet utan tillgång till VAS kassa kan via SITHS-kort komma åt webbapplikationen eFrikort och på det viset se vad patient har betalt och hur mycket som är kvar till högkostnadsgränsen. Verksamhet utan tillgång till eFrikort får tala om för patient att spara på sina kvitton för att få de efterregistrerade hos en verksamhet med tillgång till eFrikort eller genom att skicka in dem till GAS.

Högkostnadsskydd för särskilda näringslivsmedel, SärNär

1 400 kr per månad och patient för vuxna över 16 år

För barn under 16 år kostar det 120 kr per uttag

Högkostnadskydd Sjukresor

Högkostandsskydd egenavgift sjukresor 12 månaders period 2000 kr

Ambulansvård

Avgift 250 kr och ingår i högkostnadsskydd för sjukresor

Högkostnadsskydd Öppenvård

För att en patient inte ska drabbas av alltför höga kostnader för vård, finns ett högkostnadsskydd.

Fr o m den 1 januari 2023 är högkostnadsskyddet i Region Halland 1300 kr.  I högkostnadsskyddet införs sjukvårdsavgifter för öppenvård.

Betalda vårdavgifter i andra länder kan inte inräknas i högkostnadsskyddet (SKL 2012-08-24).

Digitala kontakter (distansbesök) såsom digitala besök via video eller telefon ingår i högkostnadsskyddet.

Hemregionens högkostnadsskydd gäller för patienter som är bosatta inom en annan region och som har ett lägre belopp än 1300 kr.

Bestämmelser om vilka besök som får räknas in i högkostnadsskyddet samt patientavgifternas belopp gäller enligt vårdlandstingets regler. I oklara fall hänvisas patienten till sin hemregion. T ex ingår influensavaccinationer i högkostnadsskyddet hos vissa regioner men inte i Halland vilket då innebär att vi inte räknar med detta i högkostnadsskyddet.

Då utomlänare har betalt för mycket vårdavgift i Halland hänvisas de till sin hemregion för återbetalning.

Öppenvårdsavgift på utfärdad faktura likställs med betald patientavgift

Nytt 1/1 2011

Region Halland gör ny tolkning avseende den utfärdade fakturans roll i högkostnadsskyddssammanhang. Tolkningen avser att tillvarata patientens rätt att inte behöva betala mer öppenvårdsavgifter för sjukvård än vad Hälso- och sjukvårdslagen anger, för närvarande 1200 kr per tolv månader. I detta avseende likställs utfärdad faktura med betald patientavgift. Detta gäller besök gjorda fr o m den 1 januari 2011.

Region Halland har för egen del goda rutiner för att säkerställa att utfärdade fakturor betalas av kund.

Privata vårdaktörer anslutna till offentlig finansiering måste på motsvarande sätt tillförsäkra sig rutiner och metoder så att utfärdade kundfakturor för sjukvård verkligen betalas.

Obetalda fakturor ska efter påminnelse och inkassokrav överföras till inkassoföretag för långtidsbevakning.

Återbetalning

I det fall mottagningen inte har möjlighet att återbetala patientavgift exempelvis för att patientavgiften är betald hos annan mottagning ska patienten i första hand vända sig till den mottagning där avgiften betalades. I de fall det rör sig om flera mottagningar får patienten i stället den nya särskilda blanketten ”Återbetalning av patientavgifter överstigande 1300 kronor eller makulering av fakturor som överstiger 1300 kronor under en 12-månadersperiod”. Finns här

Patienten får själv fylla i blanketten och skicka in den till Redovisningsservice.  Högkostnadskort alternativt annat bevis på betalda patientavgifter, exempelvis kvitton ska bifogas.  Ett alternativ är också att efterregistrering av betald avgift görs i eFrikort (se manualer). Patientteamet på GAS får ut listor en gång i veckan på de personer som betalt mer än 1300 kr för sitt frikort och tar kontakt med patient för återbetalning,

Återbetalning av överskjutande belopp för årsbaserat högkostnadsskydd

Region Halland gör ny tolkning avseende årsbaserat högkostnadsskydd. Fr om den 1 januari 2011 återbetalas på patientens begäran betalda patientavgifter överstigande 1300 kr under en tolvmånadersperiod. Principen att återbetala började tillämpas 1 januari 2011.

Tolkningen avser att tillvarata patientens rätt att inte behöva betala mer öppenvårdsavgifter för sjukvård än vad Hälso- och sjukvårdslagen anger, för närvarande 1300 kr per tolv månader.

Grunden för detta ställningstagande återfinns i Hälso- och sjukvårdslagen, 26 a §, är ”Den som har betalt vårdavgifter som avser öppen hälso- och sjukvård enligt denna lag … med sammanlagt högst 1e00 kronor … är befriad från att därefter erlägga ytterligare avgifter…”.

Patienten har inte längre möjlighet att stryka tider i sin högkostnadsperiod och flytta fram giltighetsdatum för frikortet, som alternativ till återbetalning.

Makulering av fakturor

I de fall mottagningen inte har möjlighet att makulera fakturor genom att ändra betalsätt till frikort, exempelvis för att fakturan är utskriven hos annan mottagning eller att frikortets giltighetstid ligger efter besöksdatum, ska patienten i första hand vända sig till den mottagning där patienten fick fakturan. I de fall det rör sig om flera mottagningar får patienten den nya särskilda blanketten ”Återbetalning av patientavgifter överstigande 1300 kronor eller makulering av fakturor som överstiger 1300 kronor under en 12-månadersperiod”.

Patienten får själv fylla i blanketten och skicka in den till Redovisningsservice. Högkostnadskort, kvitto eller utfärdad faktura ska bifogas.

Om patient har frågor angående faktura hänvisas patient till TeleQ på telefon 010-47 619 50

Om verksamheter har frågor kring faktura:

  • Offentliga: telefon 010-47 619 00 Val 2, val 5, val 2
  • Privata: telefon 010-45 539 50 Val 2, val 2 ,val 4

Månadsbaserat frikort

Regionfullmäktige beslutade 2016-06-22 att månadsfrikortet avskaffas fr om 2016-07-01. RS150168 §32

Rekvisition av högkostnadskort och frikort

Rekvisition av högkostnadskort görs via logistikservice@regionhalland.se. Frikort beställs av frikort@regionhalland.se

Rutiner högkostnadsskydd

Patient ska alltid få ett kvitto för sitt besök. I och med att Region Halland inför eFrikort behövs inte kvitto sparas i högkostnadskort. VAS håller reda på avgiften patient ska betala. Men om patient beger sig utanför Hallands gränser eller uppsöker verksamhet utan tillgång till eFrikort behöver kvitto på betalda avgifter uppvisas. Om person vill spara sina kvitton i ett högkostnadskort lämnas ett sådant ut.

Det är patienten själv som skall se till att kontant betald avgift eller att faktura är utfärdad noteras på högkostnadskortet om det behövs.

Fr o m 1 januari 2014 går det att förköpa sig ett frikort. Läs mer om detta på sidan om frikort.

På högkostnadskortet antecknas vårdgivare/mottagning, gärna med särskild stämpel, datum, signatur och betalt belopp eller belopp på utfärdad faktura. Kontrollera alltid att patientens namn och personnummer finns på kortets framsida.

OBS! Högkostnadsskyddet för sjukvård gäller endast avgifter erlagda pga sjukdom. Avgifter för hälsovård, t ex hälsoundersökning med mammografi, gynekologisk cellprovskontroll, intyg eller vaccination inför utlandsvistelse m m ingår ej i högkostnadsskyddet liksom inte heller avgifter för uteblivet besök eller inkasso- och faktureringsavgifter. Avgifter för sluten vård på sjukhus ingår inte heller.

Är det oklart om avgiften är betald finns möjlighet att kontakta Redovisningsservice för kontroll.

  • Patient hänvisas till TeleQ på telefon 010-47 61 950
  • Offentlig verksamhet hänvisas till telefon 010-47 61 900 Val 2, val 5, val 2
  • Privat verksamhet hänvisas till telefon 010-45 53 950 Val 2, val 2 ,val 4

Samma möjlighet finns att kontrollera om avgift för tandvård inom den öppna hälso- och sjukvården är betald.

Rätt till högkostnadsskydd

Rätt till högkostnadsskydd har den som är bosatt i Sverige, d v s folkbokförd i Sverige och utländsk person från land som Sverige har avtal med. Asylsökande och tillståndslösa ingår inte i vårat högkostnadsskydd.

Högkostnadsskyddet för sjukvård är ett skydd för patienten mot höga kostnader för öppen sjukvård (ej hälsovård, sluten vård eller kostnader för läkemedel).

Det är riksomfattande och riksdagen fastställer den övre beloppsgränsen, som fr om 2023 är 1300 kr. Administrationen av högkostnadsskyddet för sjukvård sköts av respektive region eller landsting.

Högkostnadsskyddet för sjukvård omfattar avgifter för läkarvård, sjukvårdande behandling, tillägg för hembesök, förlängt sjukintyg efter telefonkontakt, i Halland även avgift för Tens-apparat samt även avgifter för viss tandvård för vilken patienten betalar öppenvårdsavgift. Det gäller nödvändig tandvård enligt speciella regler för vissa äldre och funktionshindrade m fl.

Skyddet gäller avgifter hos regionens vårdgivare och hos privata vårdgivare med överenskommelse/är anslutna till regionen. Skyddet gäller inte avgifter erlagda hos Företagshälsovård eller läkare som ej är offentligt finansierad.

När man under kortare tid än 12 månader har betalt avgifter upp till det högkostnadstak som gäller i det landsting eller region man är bosatt i, är man berättigad till ett frikort. Med frikortet slipper man betala patientavgift för resten av 12-månadersperioden. Utfärdat frikort är giltigt i hela Sverige.

Utomlänspatienter

Kvitto/högkostnadskort ska utfärdas även för patienter från andra landsting. Bestämmelser om vilka besök som får räknas in i högkostnadsskyddet samt patientavgifternas belopp gäller enligt vårdlandstingets regler.

Hemlregionens högkostnadsskydd gäller.Senast ändrad: