Direkt till innehållet

AOS – Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Provtagning och remittering

Basal utredning av patient i SVF AOS omfattar ett antal laboratorieprover där provsvaren ska redovisas i remiss till Diagnostiskt centrum. För att underlätta för utredande läkare på vårdcentral finns det analyspaket i VAS som innehåller de prover som ska tas på patienten. Provtagningsremiss ska innehålla tre analyspaket (finns ett analyspaket för kvinna respektive man) för att provtagningen ska vara komplett.

Analyspaket i VAS ny

AOSK – analyspaket för kvinna där PSA-prov ej ingår

- alternativt -

AOSM – analyspaket för man där PSA-prov ingår

- samt -

AOSx – analyspaket med POCT-prover

AOSu – analyspaket för urinprotein

Eventuellt riktad undersökning, t.ex. lungröntgen eller gynekologisk undersökning, om det inte fördröjer förloppet.

Syftet med undersökningarna är att identifiera bakomliggande orsak för att kunna genomföra sjukdomsspecifik utredning eller behandling, eller att skapa underlag till remiss till utredning.Eventuellt riktad undersökning, t.ex. lungröntgen eller gynekologisk undersökning, om det inte fördröjer förloppet.

Välgrundad misstanke för standardiserat vårdförlopp för allvarliga ospecifika symtom föreligger om undersökningarna enligt ovan inte  pekat mot en specifik diagnos.

Om välgrundad misstanke kvarstår ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

För att patienten ska kunna remitteras enligt det standardiserade vårdförloppet ska samtliga undersökningar enligt ovan vara utförda, svar föreligga och vara bedömda.

Den läkare som har ansvar för undersökningarna ska ha möjlighet att kontakta en läkare från utredningsenheten för dialog innan remissen skickas.

Innan remissen skrivs ska man överväga om patienten önskar, har nytta av och klarar av utredningen. Beslutet ska fattas tillsammans med patienten och ev. närstående om patienten önskar det.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt

  • grund för misstanke
  • svar på samtliga undersökningar enligt ovan
  • eventuella övriga utredningar

 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • tidigare sjukdomar och behandlingar
 • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Dokumenterat samtycke till att utredande enhet tar del av journaluppgifter från andra vårdgivare behövs.

Checklista i samband med remittering till utredning enligt standardiserat vårdförlopp för AOS.

Remissen skickas till:

Koordinator Västra Götaland: 031-343 50 06, fax: 031-190100 eller koordinator Skåne, 042 - 406 10 59 (faxnummer lämnas ut efter konsultation).

Patientinformation

Informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat.  Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.Senast ändrad: