Direkt till innehållet

AOS – Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Vad som väcker misstanke är varierande och kan utgöras av läkarens intryck av att patienten är allvarligt sjuk. Ofta ingår dock ett eller flera av följande symtom eller fynd, nytillkomna och utan rimlig förklaring:

 • allmän sjukdomskänsla
 • uttalad trötthet
 • aptitlöshet
 • större oavsiktlig viktnedgång
 • långvarig feber
 • smärtor
 • patologiska laboratorievärden, t.ex. lågt blodvärde, förhöjt alkaliskt fosfatas, förhöjd sänka eller förhöjt kalcium
 • markant ökning av antalet kontakter med hälso- och sjukvården
 • markant ökning av läkemedelskonsumtionen

Där misstanken har väckts ska nedanstående utföras:

 • Fördjupad anamnes som särskilt omfattar

  • ärftlighet
  • tidigare cancersjukdom
  • alkohol- och tobaksanamnes

 • Status, särskilt

  • inspektion av munhåla och hud
  • palpation av buk, leder, lymfkörtlar, bröstkörtlar, testiklar, rektum
  • hjärt- och lungstatus

 • Temperatur, vikt, längd

 

Provtagning:
Hb, LPK, TPK​ ​korrigerat kalcium/joniserat kalcium PeTH​
B12​ ​albumin ​fraktionerade proteiner i serum och urin (t.ex. u elektrofores och s elektrofores)
​folat ​glukos ​TSH
​ferritin ​bilirubin ​PSA
​SR ​ALAT ​urinsticka
​CRP ​alkaliskt fosfatas
​natrium ​LD
​kalium ​GT
​kreatinin (eGFR)

Eventuellt riktad undersökning, t.ex. lungröntgen eller gynekologisk undersökning, om det inte fördröjer förloppet.

Syftet med undersökningarna är att identifiera bakomliggande orsak för att kunna genomföra sjukdomsspecifik utredning eller behandling, eller att skapa underlag till remiss till utredning.

Välgrundad misstanke för standardiserat vårdförlopp för allvarliga ospecifika symtom föreligger om undersökningarna enligt ovan inte  pekat mot en specifik diagnos.

Om välgrundad misstanke kvarstår ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

För att patienten ska kunna remitteras enligt det standardiserade vårdförloppet ska samtliga undersökningar enligt ovan vara utförda.

Innan remissen skrivs ska man överväga om patienten önskar, har nytta av och klarar av utredningen. Beslutet ska fattas tillsammans med patienten och ev. närstående om patienten önskar det.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt

  • grund för misstanke
  • svar på samtliga undersökningar enligt ovan
  • eventuella övriga utredningar

 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • tidigare sjukdomar och behandlingar
 • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Remissen skickas till:

Koordinator Västra Götaland: 031-343 50 06, fax: 031-190100 eller koordinator Skåne, 042 - 406 10 59 (faxnummer lämnas ut efter konsultation).

 

Följande har angivits som optimala ledtider i det standardiserade vårdförloppet:
​Från ​Till ​Tid
Beslut om att utföra undersökningar enligt ovan​ ​Beslut välgrundad misstanke ​5 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke​ ​Välgrundad misstanke – remiss mottagen ​1 kalenderdag

Patientinformation

Informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat.  Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Senast ändrad: