Direkt till innehållet

Påssjuka

Om sjukdomen

Påssjuka (parotit) är en akut virussjukdom som endast drabbar människor. Infektionen är en droppsmitta, och sprids genom saliv och upphostningar. Symtomen börjar ofta med sjukdomskänsla och feber under 1–2 dygn samt tilltagande öronvärk vid tuggning. Därefter tillkommer svullna och ömmande spottkörtlar längst bak på underkäken, framför örat och ned mot halsen. Svullnaden börjar ofta på ena sidan, men sprider sig sedan vanligtvis även till andra sidan efter några dygn. En fjärdedel av alla med påssjuka har endast ensidig svullnad av spottkörtlarna. Symtomen kvarstår under 7–10 dygn, men kan vara kortare vid lindrig infektion. Asymtomatisk infektion är vanlig, särskilt hos små barn. Inkubationstiden är vanligen 16–18 dygn (men kan variera från 12–25 dygn). Smittsamhetsperioden kan vara från 6 dygn före till 9 dygn efter debut av spottkörtelsvullnad. Påssjuka är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om påssjuka samt hur det smittar. Vid misstanke om påssjuka ska provtagning ske från både urin, saliv och blod (se Analysförteckning).

För att undvika smittspridning bör den sjuke vara hemma, och inte vistas i skola, förskola eller på arbetsplatsen under sjukdomsperioden (minst fem dygn). Även genombrottsinfektion kan vara smittsam. Undvik allmänna väntrum inom vården.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Finns inget smittskyddsblad för närvarande men arbete pågår ifrån Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Smittspårning och åtgärder

Smittspårning ska innefatta frågor om möjlig smittkälla, andra personer med symtom i omgivningen, aktuella resor, tidigare vaccination mot påssjuka och kännedom om oskyddade personer i omgivningen, framför allt ovaccinerade barn.

  • Skyddseffekten av vaccination efter exposition är inte helt känd, men ovaccinerade närkontakter utan kontraindikationer ska erbjudas vaccination (vid tveksamhet om tidigare vaccination behöver inte antikroppsundersökning utföras före eventuell vaccination).
  • Immunglobulin har ingen påvisad effekt som postexpositionsprofylax.
  • Det är viktigt att försöka undvika att utsätta mottagliga (ovaccinerade eller immunnedsatta) personer för smitta. Från och med dag 11 efter exposition finns en risk att smitta andra personer.

Klinisk anmälan i Sminet

Gör här https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet. Kontakta Smittskydd 035-131607 redan vid misstanke om påssjuka och/eller vid frågor.

Konstnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet då påssjuka inte är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om påssjuka — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Frågor och svar om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Senast ändrad: