Direkt till innehållet

Etik i vården

Styrande och stödjande dokument

Regionövergripande rutin

Den regionövergripande rutinen om Rådet för medicinsk etik hittar du längst ner på sidan.

Regionala etiska riktlinjer

Etiska och legala överväganden i livets slutskede HS.docx (regionhalland.se)

Nationella medicinskt etiska riktlinjer

Socialstyrelsens handbok för vårdgivare, chefer och personal. Din skyldighet att göra patienten delaktig.

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling (socialstyrelsen.se) Handbok för Vårdgivare, verksamhetschefer och personal. 2011.

Etiska riktlinjer vid ställningstaganden till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling

Rev_Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning_andra_upplagan_2021

Lagar

SOSFS 2011:7. Föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling

Patientlag SFS 2014:821

Patientsäkerhetslag SFS 2010:659

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter Svensk författningssamling 2018:2018:1197 - Riksdagen

Regionala rådet för medicinsk etik, Region Halland

Region Hallands medicinsk-etiska råd har i uppdrag lyfta fram etiska frågor och bidra till att de blir en integrerad del i den dagliga verksamheten och patientsäkerhetsarbetet. Det innebär att initiera, stödja och stimulera etikarbetet inom regionens hälso- och sjukvård samt tandvård. Etikrådets arbete utgår från de lagar och medicinsketiska riktlinjer som hälso- och sjukvården i Sverige grundar sig på.

I etikrådets uppdrag ingår att:

 • ge principiell rådgivning inom etikområdet i enskilda ämnesområden utifrån frågor från verksamheter och medarbetare
 • arbeta med etiska perspektiv på tillämpningen av vissa nya forskningsrön, läkemedel och andra behandlings metoder
 • stödja dialog och kunskapsutveckling i etiska frågor, initiera nya frågor av betydande etisk vikt, samt vägleda diskussionen kring etiska frågor inom Region Halland
 • följa och delta i den nationella och internationella diskussionen om viktiga etiska frågor inom hälso- och sjukvård samt bevaka nationella riktlinjer inom etikområdet.

Etikrådets medlemmar

Etikrådet är tvärprofessionellt och representerar olika verksamheter och geografiska områden inom Region Halland.

 • Viveka Andersson, specialistsjuksköterska Medicinkliniken Varberg
 • Stefan Bergman, distriktsläkare, Vårdcentralen Bäckagård
 • Charlotta Jarl, överläkare, Psykiatrin Halland
 • Jonas Larsson, områdeschef, Stab Hälsa och funktionsstöd
 • Aindréas O’Neill, specialistläkare, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus
 • Anneli Olsson, distriktstandläkare, Folktandvården Laholm
 • Christina Thornberg, psykolog Vuxenpsykiatrimottagningen Halmstad
 • Anders Åkvist, ordförande, chefläkare, Regionkontoret

Stödfunktioner

 • Thomas Hartvigsson, sakkunnig i etik, Regionkontoret
 • Fredrik Solvang, samordnare, FoU Halland

Vem kan jag kontakta om jag behöver råd eller stöd i etikfrågor?

Har du frågor kopplat till etikarbete är du välkommen att skicka dem till RK Rådet för medicinsk etik Kom ihåg att frågorna måste vara av generell karaktär och inte kunna kopplas till en specifik patient.

 

Övrigt

Smer - Statens medicinsk-etiska råd

https://smer.se/wp-content/uploads/2018/06/Etik.-En-introduktion_WEB.pdf

Senast ändrad: