Direkt till innehållet

Serologiska undersökningar

Blodgruppering

Vid blodgruppering görs rutinmässigt:

- ABO-gruppering

- RhD-gruppering

- Antikroppsscreening

Provtagningsmaterial

1 st 6 mL EDTA rör

Barn < 1 år 1 st 3 mL EDTA rör

Förvaras i kylskåp i avvaktan på analys.

Prov för blodgruppering bör analyseras inom fem dygn efter provtagning.

Remiss:

Blodgruppering, kan beställas via den digitala tryckeritjänsten. Länk finns på Intranätet på sidan Trycksaker, under Stöd och service / Boka beställa eller upphandla / Trycksaker. För att komma till den digitala Tryckeritjänsten, så klicka på länken ”Beställ via tryckeritjänsten” alternativt skrivas ut från blodcentralens hemsida  Remisser och blanketter

Prov för gruppering ska tas i så god tid före planerad operation att eventuell kompletterande antikroppsidentifiering hinner utföras.

Om antikroppsscreening blir positiv utförs antikroppsidentifiering i regel samma dag. I komplicerade fall kan utredningen ta längre tid.

Akutgruppering

Akutgruppering utförs i Halmstad och i Varberg i samband med BAS-test. Prov lämnas direkt till någon av blodcentralerna. Tidsåtgång är ca 20 min vid okomplicerad blodgruppering.

Svaret är att betrakta som preliminärt och ska makuleras när ordinarie svar erhålls. Rutingruppering utförs påföljande dag.

Svarsrutin

Elektroniskt svar. Antikroppsfynd besvaras även i pappersform.

Antikroppsscreening av gravida

Vissa erytrocytantikroppar kan, om de förekommer under graviditet, ge upphov till hemolytisk sjukdom hos fostret. Titern (antikroppshalten) hos kvinnor med sådana antikroppar måste följas så att åtgärder kan sättas in i tid för att minska risken för hemolytisk sjukdom hos fostret/barnet.

- Gravida kvinnor utan känd antikroppsförekomst av betydelse för väntat barn:

Två blodprov analyseras under varje graviditet från såväl RhD negativa som RhD positiva kvinnor. Det första provet tas omkring graviditetsvecka 12 och det andra omkring vecka 28-29.

- Gravida kvinnor med känd antikroppsförekomst av betydelse för väntat barn:

Provtagningsfrekvens för att följa antikroppstiter står angivet i kvinnoklinikens PM.

Provtagningsmaterial

1 st 6 mL EDTA rör

Förvaras i kylskåp i avvaktan på analys.

Prov för antikroppsscreening bör analyseras inom fem dygn efter provtagning.

Remiss, Se Blodgruppering.

Svarsrutin antikroppsscreening

Negativt antikroppsfynd besvaras med: Erytrocytantikroppsscreening negativ.

Elektroniskt svar till beställande avdelning som är anslutna till regionens patientjournalsystem.

Papperssvar skickas till övriga avdelningar.

Positivt antikroppsfynd besvaras med den/de antikroppar som påvisats.

Elektroniskt svar och papperssvar till beställande avdelning.

På gravida kvinnor immuniserade med irreguljära erytrocytantikroppar av klinisk signifikans för fostret undersöks titern (antikroppshalten) för antikroppen ifråga.

Svarsrutin titer

Titern svaras ut numeriskt vid påvisbar titer t.ex. Titrering av anti-X: IAT 1.

Elektroniskt svar och papperssvar går ut till beställande Kvinnohälsovård.

För uppföljning hänvisas till gällande PM för Kvinnoklinikerna i Halland.

Fetal RhD screen

Metod som kan detektera cellfritt foster-DNA i mammans blod och man kan därför bestämma om

fostret är RhD positivt eller RhD-negativt tidigt graviditeten.

Provtagningsmaterial

1st 6 mL EDTA rör (förvaras i rumstemperatur).

Remiss: Fetal RhD screen

OBS! Provet skickas till Avd för Transfusionsmedicin Halmstad för vidarebefordran till Lund.

Provet ska vara Lund tillhanda inom 5 dygn efter provtagning.

Rh-profylax

I de fall där kvinnan är RhD-negativ och fostret är RhD positivt finns risk för en RhD-immunisering. Rh-profylax kan förhindra detta och ges därför till RhD negativa kvinnor rutinmässigt v. 28-30, vid fostervändning, abort eller amniocentes.

Dessa passivt tillförda antikroppar kan påvisas i plasma upp till sex månader efter injektion och kan ej serologiskt särskiljas från sådana som produceras vid aktiv immunisering.

OBS! För personer som fått Rh-profylax gäller därför att prov till blodcentralen tagna inom sex månader efter Rhesonativ-injektionen ska åtföljas av denna uppgift samt när detta skett.

Direkt antiglobulintest, DAT

Direkt antiglobulintest innebär undersökning av erytrocyter med antihumanglobulin för att se om erytrocyterna redan in vivo är mantlade med antikroppar och/ eller komplementfaktorer.

Provtagningsmaterial

Vuxen: 1 st 6 mL EDTA rör

Barn < 4 mån 1 st 3 mL EDTA rör

Förvaras i kylskåp i avvaktan på analys.

Prov för DAT bör analyseras inom tre dygn efter provtagning.

Remiss: se Blodgruppering,

Polyspecifik DAT utförs på Barn < 4 månader.

Monospecifik DAT utförs när remitterande avd begärt DAT (inte barn < 4 månader).

Svarsrutin vid Positiv Monospecifik DAT:

Monospecifik DAT besvaras med gradering för IgG samt C3d

Reaktionerna graderas enl följande 4+, 3+, 2+, 1+ och -.

Svarsrutin vid negativ Monospecifik DAT:

Direkt antiglobulintest negativ med anti-IgG och anti-C3d.

Svarsrutin vid Polyspecifik DAT

Direkt antiglobulintest negativ alternativt Direkt antiglobulintest positiv.

Bedömning

Nyfödda:

Direkt antiglobulintest kan utfalla positivt på blodprov från nyfödda barn vid RhD- och ABO-immunisering eller vid maternella antikroppar hos barnet riktade mot andra antigen.

Barn och Vuxna:

Positiv reaktion kan vara förenlig med autoimmun hemolytisk anemi (AIHA). Vid AIHA av värmetyp detekteras oftast autoantikroppar av typ IgG men ibland även komplement (C3d).Vid AIHA av köldtyp ses oftast endast komplement (C3d) på erytrocyterna.

Positiv reaktion kan även ses efter transfusion med oförenligt blod. Vissa läkemedel samt ett flertal infektioner (särskilt vanligt i samband med mykoplasmainfektion) kan medföra att direkt antiglobulintest utfaller positivt.

FÖRENLIGHETSPRÖVNING GENOM BAS-TEST

BAS – Blodgruppering och Antikropps-Screening

BAS-test kan utföras till patient som saknar kliniskt viktiga erytrocytantikroppar.

För patient med kliniskt viktiga erytrocytantikroppar, se BK(S)-test/MG-test.

BAS-test innefattar:

- blodgruppskontroll

- antikroppsscreening

- datorkontroll

Provtagningsmaterial

Vuxen : 1 st 6 mL EDTA rör

Barn < 1 år: 1 st 3 mL EDTA rör

Förvaras i kylskåp i avvaktan på analys.

Prov för BAS-test bör analyseras inom tre dygn efter provtagning.

Remiss:

Blodbeställning, kan beställas via den digitala tryckeritjänsten. Länk finns på Intranätet på sidan Trycksaker, under Stöd och service / Boka beställa eller upphandla / Trycksaker. För att komma till den digitala Tryckeritjänsten, så klicka på länken ”Beställ via tryckeritjänsten” alternativt skrivas ut från blodcentralens hemsida Remisser och blanketter.

Provtagningsföreskrifter

OBS! Prov för förenlighetsprövning ska enligt Socialstyrelsen,SOSFS 2009:29, tas vid annat provtagningstillfälle än prov för blodgruppering.

Vid akuta fall kan blodgruppering och prov för förenlighetsprövning tas vid samma tillfälle. Både provtagningsdatum och klockslag måste anges på remissen.

Analystid

ca 60 min.

Svarsrutin

Uppgift om utförd BAS-test finns på InterInfo.

Giltighetstid

Giltighetstid för BAS-test är 5 kalenderdygn inklusive provtagningsdagen.

Blodbeställning

Av remissen ska framgå transfusionsdag och sjukhus samt hur många enheter som önskas. Prov inlämnas i god tid före transfusion

Anmärkning

Hos patienter som har detekterbara irreguljära erytrocytantikroppar utfaller BAS-testen positiv. Då utförs efter antikroppsidentifiering, förenlighetsprövning på erytrocytenheter som saknar motsvarande antigen via MG-test.

 

FÖRENLIGHETSPRÖVNING GENOM BK(S)-TEST/MG-TEST

BK(S)-test Blodgrupps Kontroll och antikroppsScreening

MG-test Mottagare-Givare-test.

När transfusion av erytrocyter ska ges till patient med irreguljära erytrocytantikroppar prövas patientens plasma mot erytrocyter från utvalda erytrocytenheter. Dessutom kontrolleras patientens blodgrupp, och antikroppsscreening utförs för att kontrollera att ytterligare antikroppar inte

tillkommit.

Provtagningsmaterial

Se BAS-test.

Prov för BK(S)-test/MG-test bör analyseras inom tre dygn efter provtagning.

Provtagningsföreskrifter

Se BAS-test.

Analystid

90 min i okomplicerade fall.

Svarsrutin

Transfusionsdokument med uppgift om ”Godkänd förenlighetsprövning” medföljer beställda påsar.

Blodbeställning

Av blanketten ska framgå transfusionsdag samt hur många enheter som beställts. Prov inlämnas i god tid före transfusion.

Giltighetstid

Giltighetstid för reserverade påsar är 3 kalenderdygn inklusive provtagningsdagen.

Reservationstiden kan förlängas till 4 kalenderdygn förutsatt att ingen transfusion ges dag 1-3.

FENOTYPSBESTÄMNING AV ERYTROCYTANTIGEN

Fenotypsbestämning innebär en bestämning av ytantigen på erytrocyterna.

Patienter som får många blodtransfusioner riskerar att bilda antikroppar mot olika

blodgruppsantigen. Rekommendationen är att fenotypa patienter som beräknas behöva många transfusioner. Blodgruppssystemen Rh och Kell har de mest immunogena antigenen. Om patienter får matchande erytrocytkoncentrat avseende dessa blodgrupper, är det mindre risk att de bildar antikroppar även mot andra blodgruppsantigen. Anges frågeställningen ”Fenotypning” på remissen fenotypas för Rh- och Kell-antigenen C, E, c, e och K. Denna fenotypning räcker för de flesta patienter som förväntas behöva många blodtransfusioner.

För patienter med hematologiska diagnoser, som beräknas ha ett kontinuerligt transfusionsbehov eller ska behandlas med Daratumumab (CD38) anges frågeställningen ”Utökad fenotypning”.

Utöver Rh och Kell fenotypas då även för antigen tillhörande blodgruppssystemen Duffy och Kidd (C, E, c, e, K, Fya, Fyb, Jka och Jkb).

På patienter som fått blodtransfusion de senaste 3 månaderna vid provtagningstillfället kan Genomisk typning beställas. Analysen utförs i Lund. Remiss DNA-typning blodgruppsantigen

Frågeställning på remiss:   Fenotypning

Provtagningsmaterial

Vuxen: 1 st 6 mL EDTA rör

Barn < 1 år: 1 st 3 mL EDTA rör

Förvaras i kylskåp i avvaktan på analys.

Prov för fenotypning bör analyseras inom fem dygn efter provtagning.

Remiss: Se blodgruppering

Frågeställning på remiss: Utökad fenotypning

Provtagningsmaterial

Vuxen: 1 st 6 mL EDTA rör

Barn < 1 år 1 st 3 mL EDTA rör

Förvaras i kylskåp i avvaktan på analys.

Prov för fenotypning bör analyseras inom fem dygn efter provtagning.

Remiss: Se blodgruppering

Akut blodbehov

I urakuta situationer, då patientansvarig läkare bedömer att blodmottagaren inte kan vänta på blodtransfusion tills blodgruppering/förenlighetsprövning hinner slutföras lämnas O RhD negativt blod ut. Detta beslut ska dokumenteras enligt Socialstyrelsen, SOFS 2009:29. Meddela blodcentralen vilken patient som erhållit transfusionen.

Tag prov för blodgruppering och förenlighetsprövning innan transfusionen påbörjas.

Observera! Akutblod är förenligt avseende ABO och RhD, men patienten kan ha

erytrocytantikroppar mot andra antigen. Transfusion av akutblod är därmed förenat med risk för patienten.



Senast ändrad: