Direkt till innehållet

Serologiska undersökningar

Blodgruppering

Vid blodgruppering görs rutinmässigt:

 • ABO-gruppering
 • RhD-gruppering
 • Antikroppsscreening

Provtagningsmaterial

1 st 6 mL EDTA rör

Barn < 1 år 1 st 3 mL EDTA rör

Remiss: Blodgruppering, kan skrivas ut från blodcentralens hemsida,  Remisser och blanketter

Prov för gruppering ska tas i så god tid före planerad operation att eventuell kompletterande antikroppsidentifiering hinner utföras.

Om antikroppsscreening blir positiv utförs antikroppsidentifiering i regel samma dag. I komplicerade fall kan utredningen ta längre tid.

Akutgruppering

Akutgruppering utförs i Halmstad och i Varberg i samband med BAS-test. Prov lämnas direkt till någon av blodcentralerna. Tidsåtgång är ca 20 min vid okomplicerad blodgruppering.

Svaret är att betrakta som preliminärt och ska makuleras när ordinarie svar erhålls. Rutingruppering utförs påföljande dag.

Svarsrutin

ABO- och RhD-grupp besvaras. Antikroppsfynd besvaras.

Antikroppsscreening av gravida

Vissa erytrocytantikroppar kan, om de förekommer under graviditet, ge upphov till hemolytisk sjukdom hos fostret. Antikroppshalten (titern) hos kvinnor med sådana antikroppar måste följas så att åtgärder för att minska risken för fostret/ barnet kan sättas in i tid.

 • Gravida kvinnor utan känd antikroppsförekomst av betydelse för väntat barn:

  Två blodprov analyseras under varje graviditet från såväl RhD negativa som RhD positiva kvinnor. Det första provet tas omkring graviditetsvecka 25 och det andra omkring vecka 35.

 • Gravida kvinnor med känd antikroppsförekomst av betydelse för väntat barn:

  Provtagningsfrekvens för att följa antikroppstiter står angivet i kvinnoklinikens PM.

Provtagningsmaterial

1 st 6 mL EDTA rör

Remiss: Blodgruppering, kan skrivas ut från blodcentralens hemsida,  Remisser och blanketter

Svarsrutin

Negativt antikroppsfynd besvaras med:

Erytrocytantikroppsscreening negativ.

Positivt antikroppsfynd besvaras med den/de antikroppar som påvisats.

Om den funna antikroppen inte har någon betydelse för fostret anges följande stämpel:

Antikroppsfyndet saknar klinisk betydelse för såväl foster som moder.

På gravida kvinnor immuniserade med irreguljära erytrocytantikroppar av klinisk signifikans för fostret undersöks titern för antikroppen ifråga.

Screen-titrering utförs, innebärande att för låga titrar 1, 2 samt 4 så lämnar vi ut svar titer < 8.

Är titern 8 eller högre så lämnas numeriskt svar på aktuell titer ut: t.ex. titer 8 eller titer 64.

Svar går ut till såväl MVC som vederbörande läkare på Kvinnoklinik.

För uppföljning hänvisas till gällande PM för Kvinnoklinikerna i Halland.

Rh-profylax

Kvinnor som saknar RhD antigenet kan bilda anti-D antikroppar vid graviditet med RhD positivt foster. För att förhindra detta ges Rh-profylax till RhD negativa kvinnor efter förlossning av RhD positivt barn samt vid fostervändning, abort, amniocentes, m m.

Dessa passivt tillförda antikroppar kan påvisas i plasma upp till sex månader efter injektion och kan ej serologiskt särskiljas från sådana som produceras vid aktiv immunisering.

OBS! För personer som fått Rh-profylax gäller därför att prov till blodcentralen tagna inom sex månader efter Rhesonativ-injektionen ska åtföljas av denna uppgift samt när detta skett.

Direkt antiglobulintest, DAT

Direkt antiglobulintest innebär undersökning av erytrocyter med antihumanglobulin för att se om erytrocyterna redan in vivo är mantlade med antikroppar och/ eller komplementfaktorer.

Provtagningsmaterial

1 st 6 mL EDTA rör

Barn < 1 år 1 st 3 mL EDTA rör

Remiss: Blodgruppering, kan skrivas ut från blodcentralens hemsida,  Remisser och blanketter

Svarsrutin

Direkt antiglobulintest besvaras som negativt eller  med gradering 4+, 3+, 2+, 1+.

Vid positiv DAT på patienter >3 månader utförs monospecifik DAT. Monospecifik DAT besvaras med IgG samt C3d med gradering 4+, 3+, 2+, 1+.

Bedömning

Nyfödda:

Direkt antiglobulintest kan utfalla positivt på blodprov från nyfödda barn vid RhD- och ABO-immunisering eller vid maternella antikroppar hos barnet riktade mot andra antigen.

Äldre barn och Vuxna:

Positiv reaktion kan vara förenlig med autoimmun hemolytisk anemi (AIHA). Vid AIHA av värmetyp detekteras oftast autoantikroppar av typ IgG men ibland även komplement (C3d).Vid AIHA av köldtyp ses oftast endast komplement (C3d) på erytrocyterna.

Positiv reaktion kan även ses efter transfusion med oförenligt blod. Vissa läkemedel samt ett flertal infektioner (särskilt vanligt i samband med mykoplasmainfektion) kan medföra att direkt antiglobulintest utfaller positivt.

FÖRENLIGHETSPRÖVNING genom BAS-test

BAS – Blodgruppering och Antikropps-Screening

BAS-test kan utföras till patient som saknar kliniskt viktiga erytrocytantikroppar.

För patient med kliniskt viktiga erytrocytantikroppar, se BK(S)-test/MG-test.

BAS-test innefattar:

 • blodgruppskontroll
 • antikroppsscreening
 • datorkontroll

Provtagningsmaterial

1 st 6 mL EDTA rör

Barn < 1 år 1 st 3 mL EDTA rör

Remiss: Blodgruppering, kan skrivas ut från blodcentralens hemsida,  Remisser och blanketter

Provtagningsföreskrifter

OBS! Prov för förenlighetsprövning ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter om möjligt tas vid annat provtagningstillfälle än prov för blodgruppering.

Både provtagningsdatum och klockslag måste anges på remissen.

BAS-test bör analyseras inom tre dygn efter provtagning.

Analystid

ca 60 min.

Svarsrutin

Uppgift om utförd BAS-test finns på InterInfo.

Giltighetstid

Giltighetstid för BAS-test är 5 dygn räknat från provtagningstillfället.

Anmärkning

Hos patienter som har detekterbara irreguljära erytrocytantikroppar utfaller BAS-testen positiv och då utförs efter antikroppsidentifiering förenlighetsprövning på erytrocytenheter som saknar motsvarande antigen via MG-test.

FÖRENLIGHETSPRÖVNING genom BK(S)-test/MG-test

BK(S)-test Blodgrupps Kontroll och antikroppsScreening

MG-test Mottagare-Givare-test, tidigare korstest

När transfusion av erytrocyter ska ges till patient med irreguljära erytrocytantikroppar prövas patientens plasma mot erytrocyter från utvalda erytrocytenheter. Dessutom kontrolleras patientens blodgrupp, och antikroppsscreening utförs för att kontrollera att ytterligare antikroppar inte tillkommit.

Provtagningsmaterial

Se BAS-test.

Provtagningsföreskrifter

Se BAS-test.

Blodbeställning

Av blanketten ska framgå transfusionsdag samt hur många enheter som beställts. Prov inlämnas i god tid före transfusion.

Analystid

90 min i okomplicerade fall.

Svarsrutin

Transfusionsdokument med uppgift om ”Godkänd förenlighetsprövning” medföljer beställda påsar.

Fenotypsbestämning av erytrocytantigen

Fenotypsbestämning innebär en bestämning av ytantigen på erytrocyterna.

Patienter som får många blodtransfusioner riskerar att bilda antikroppar mot olika blodgruppsantigen. Rekommendationen är att fenotypa patienter som beräknas behöva många transfusioner. Blodgruppssystemen Rh och Kell har de mest immunogena antigenen. Om patienter får matchande erytrocytkoncentrat avseende dessa blodgrupper, är det mindre risk att de bildar antikroppar även mot andra blodgruppsantigen.

Anges frågeställningen ”Fenotypning” på remissen fenotypas för Rh- och Kell-antigenen C, E, c, e och K. Denna fenotypning räcker för de flesta patienter som förväntas behöva många blodtransfusioner.

För patienter med t.ex. sickelcellanemi, talassemi eller sfärocytos, som beräknas ha ett livslångt transfusionsbehov, anges frågeställningen ”Utökad fenotypning”. Utöver Rh och Kell fenotypas då även för antigen tillhörande blodgruppssystemen Duffy och Kidd (C, E, c, e, K, Fya, Fyb, Jka och Jkb).

Frågeställning på remiss:   Fenotypning

Provtagningsmaterial

1 st 6 mL EDTA rör

Barn < 1 år 1 st 3 mL EDTA rör

Remiss: Blodgruppering, kan skrivas ut från blodcentralens hemsida,  Remisser och blanketter

Frågeställning på remiss:   Utökad fenotypning (t.ex. sickelcellanemi, talassemi eller sfärocytos)

Provtagningsmaterial

1 st 6 mL EDTA rör

Barn < 1 år 1 st 3 mL EDTA rör

Remiss: Blodgruppering, kan skrivas ut från blodcentralens hemsida,  Remisser och blanketter

Akut blodbehov

I urakuta fall där patientens blodgrupp är okänd och akutgruppering ej hinner utföras utlämnas O RhD negativt blod. Observera att akutblod är förenligt avseende ABO och RhD men patienten kan ha erytrocytantikroppar mot andra antigen. Transfusion av akutblod är därmed förenat med risk för patienten.

OBS! Tag så fort som möjligt prov för blodgruppering och förenlighetsprövning innan transfusionen påbörjas. Meddela blodcentralen vilken patient som erhållit transfusionen.

Senast ändrad: