Direkt till innehållet

Platform24 införandeprojekt

Bakgrund

Regionen utvecklar nya sätt för hur invånaren ska erbjudas digitala lösningar som kan binda samman den digitala patientresan. Under hösten 2020 fastställde LGV ett uppdrag för att utveckla stöd för första kontakten och att hamna rätt i nästa steg. En arbetsgrupp för uppdraget utsågs av förvaltningscheferna.​

Nationellt pågår initiativ för att skapa verktyg för en sammanhållen patientresa som bl. a stödjer sjukvårdsrådgivningen som i huvudsak sker genom 1177 på telefon. I den nationella strategin beskrivs ett digitalt eko-system* där nationella och regionala plattformar samverkar för att kunna förflytta vårdärenden från sjukvårdsrådgivningen till andra vårdnivåer. För Region Halland är det viktigt att inkludera hela vårdkedjan och inte bara förflyttningen från sjukvårdsrådgivningen, därför har regionen fattat beslut om att i nuläget införa en egen plattform. Detta innebär inte ett vägval om att använda 1177.se eller inte utan båda funktionerna behövs för att skapa den bästa patientresan.

Därför har Regionen tecknat avtal med leverantören Platform24, som detta projekt har som uppgift att införa i Region Hallands verksamheter. Plattformen ska även stödja regionfinansierad privat hälso- och sjukvård.

*Med digitalt eko-system är digitala system som samverkar med varandra och där information kan överflyttas mellan olika aktörer t ex vårdgivare efter gällande lagstiftning.

Tidsplan

Tidplan_Halland_Platform24 (PDF-fil)

Projektledare

Victoria Andersson

E-post: Victoria.Andersson@regionhalland.se

Projektledare

E-hälsa och invånartjänster

 

Kontakt förvaltningsrepresentanter

Närsjukvården Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt

 

Hallands sjukhus Anna Cavrak

Catarina Jagerstål

Maria Ahxner

ADH/HFS Lena-Britt Sjöholm (ADH/AFS kansli)

Karin Lindberg (ADH/AFS kom.)

Anna Samuelsson (UM)

Psykiatrin Mathias Sörensen

Ulrika Åkesson

Linda Skafte

Avgränsningar

  • Förvaltningarna ansvarar för att omhänderta eventuella anpassningar i verksamheten. ​
  • Projektet ska inte definiera eller ansvara för digitalisering av vårdprocesser utan endast stödja ett sådant arbete. Anpassning av vårdriktlinjer är ett verksamhetsansvar som projektet stöttar.​
  • Införande av plattformen sker i först inom region drivna verksamheter för att ersätta nuvarande plattform för digitala vårdmöten. Efter att detta införande är klart kommer privata vårdgivare att erbjudas samma plattform.

Presentationer att hämta

Introduktion digital tillgänglighet och Platform 24 (PDF-fil)

Senast ändrad: