Direkt till innehållet

VRE

Om sjukdomen

Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) är tarmbakterier, enterokocker, som utvecklat resistens mot Vancomycin. Enbart bärarskap av VRE ger inga symtom, men VRE kan orsaka infektioner som då kan bli svårbehandlande på grund av resistensmekanismen. VRE kan överleva länge på ytor vilket gör att det kan bli ett vårdhygieniskt problem om spridning sker i sjukhusmiljö.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Informera patienten om positivt provsvar, smittvägar och vikten av noggrann handhygien, eventuella riskfaktorer och utför smittspårning. Se vårdriktlinje nederst på sida. Vid nyupptäckta fall av VRE inom vården tas kontakt med Vårdhygien (035 - 131838).

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

VRE är inte en allmänfarlig sjukdom och således kan inte förhållningsregler ges enligt Smittskyddslagen. Däremot ska patienten få information och hygienråd, se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Smittspårning och åtgärder

Smittspårning påbörjas snarast och följande information bör också vara med i den kliniska anmälan i SmiNet:

  • Typ av infektion och anledning till provtagning (till exempel screening, infektion, smittspårning).
  • Riskfaktorer som till exempel sår, kateter, infarter.
  • Vård i annan region eller utomlands?

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, snarast: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Länkar

Sjukdomsinformation om vancomycinresistenta enterokocker (VRE) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Senast ändrad: