Direkt till innehållet

Information om ersättning

Verksamheten har rätt till särskild ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i landet utan tillstånd.

Ersättning för vård under 100 000 kronor

För sjukvård av asylsökande och personer som vistas i landet utan tillstånd där kostnaden för vårdtillfället understiger 100 000 kronor utgår ersättning enligt utomlänsprislistan, kolumn Västra sjukvårdsregionen. Hälsoundersökning ersätts med 1820 kr (2016).

Uppgifter för utbetalning hämtas från VAS

Information som ligger till grund för ersättning hämtas direkt från VAS och ersättning betalas ut automatiskt. Det är därför viktigt att besöken i VAS registreras rätt, dvs. att LMA-nummer finns noterat, samt rätt län- och kommunkod och rätt avgiftstyp. Se rutin Asylsökande och tillståndslösa – administration i hälso- och sjukvården för mer information. Detta gäller samtliga verksamheter utom privata vårdcentraler inom vårdval Halland närsjukvård, som behöver skicka in det särskilda underlag som finns i Avgiftshandboken.

Uppgift om LMA-nummer

För asylsökande gäller att uppgift om LMA-nummer ska framgå på underlaget. LMA-numret är ett bevis på att personen är inskriven hos Migrationsverket. LMA står för lagen om mottagande av asylsökande. Om en asylsökande behöver uppsöka hälso- och sjukvården innan de fått sitt LMA-kort är dossiernumret på Migrationsverkets intyg likställt med LMA-numret.

Ersättning för kostnadskrävande och varaktig vård

Information om ersättning för vård överstigande 100 000 kronor finns i  Avgiftshandboken. För varaktig vård till nyanlända (vårdbehovet bedöms vara i minst tre år) beviljas ersättning om kostnaderna uppgår till minst 60 000 kronor under en 12-månadersperiod. För mer information se Avgiftshandboken.

Ersättning för vaccin

Kostnader för vaccin till asylsökande barn ersätts med halva vaccinkostnaden (enligt Region Hallands upphandlade prislista för vaccin). För utbetalning: använd blanketten Vårdval Halland – Ersättning för vaccinering av asylsökande barn.Senast ändrad: