Direkt till innehållet

Cancer utan känd primärtumör

Cancer utan känd primärtumör (RCC samverkan)

Välgrundad misstanke om CUP föreligger vid fynd av en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är känd och där det inte finns kliniska symtom eller fynd som tyder på organspecifik cancertyp. Biopsi krävs inte för välgrundad misstanke. Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Det är önskvärt att CT thorax/buk är utförd alternativt att remiss för det skrivs samtidigt med remiss för CUP SVF.

Innan remiss skrivs ska man överväga om patienten har nytta av vidare utredning och av en potentiell behandling. Bedömningen ska göras i samråd med patienten och med närstående om patienten önskar det.

Remiss

Remiss skickas till Onkologi- och palliativmedicinkliniken.

Remisskod i VAS: hsonkponkh

Remissorsak: SVF

Frågeställning: SVF CUP + kort om fynd, t.ex. "levermetastaser?"

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen till utredning ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt:

  • fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke och tidigare utredningar av dem
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar, särskilt malignitet
  • tidigare relevanta behandlingar
  • rökning
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • vilken information patienten har fått om misstanken
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinator

Kristina Ottosson, 035-131209, Fax: 010-489 14 50

Patientinformation

Inför remiss till utredning, informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten bör få den skriftliga informationen i samband med besöket.Senast ändrad: