Direkt till innehållet

Akuta leukemier

Följande fynd utan rimlig förklaring ska föranleda misstanke (enskilt eller tillsammans):

 • nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla
 • blåmärken eller blödningstendens
 • infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än 2 veckor)

Misstanke ska föranleda snar kontroll av:

 • blodstatus och differentialräkning av vita blodkroppar
 • fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
 • om patienten har blödningssymtom: koagulationsprover

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • omogna vita blodkroppar i perifert blod (t.ex. blaster eller promyelocyter)
 • anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni utan annan förklaring
 • avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Den mottagande enhetens hematologkonsult ska kontaktas per telefon i samband med att välgrundad misstanke uppstår.

Observera: Vid påverkat allmäntillstånd och alarmerande provsvar kan hematologjour i Halmstad kontaktas även utanför kontorstid.

Remiss

Remiss skickas till hemotologmottagningen Hallands sjukhus. Remisskod i VAS: Halmstad: hsmedhhema, Varberg: hsmedvhema

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Halmstad: Pernilla Brink, Sara Karlsson 035-13 42 93, Fax: 035-13 15 55

Varberg: Eva-Lisa Larsson 0340-48 16 90, Marianne Berntsson 0340-48 16 90, Fax:0340-48 04 98

Patientinformation

Informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Senast ändrad: